Algemene gegevens:

Naam ANBI:  Zendingscommissie Protestantse gemeente te Jutrijp-Hommerts

RSIN/Fiscaal nummer: 824126269

Beschrijving:

De Zendingscommissie van de Protestante gemeente van Jutrijp-Hommerts is een onderdeel van een geloofsgemeenschap, die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Zendingscommissie van de Protestantse gemeente te Jutrijp-Hommerts.

Samenstelling bestuur:

De zendingscommissie telt 4 leden: 3 leden opereren als dagelijks bestuur en 1 lid is een afgevaardigde uit de kerkenraad/diaconie. De zendingscommissie legt verantwoording af aan de kerkenraad. De kerkenraad wordt gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente van Jutrijp-Hommerts.

Doelstelling/visie:

Vanuit de kracht van het geloof zorgt de Zendingscommissie voor financiële ondersteuning aan lokale projecten wereldwijd om mensen in aanraking te brengen met het evangelie. Dit biedt mensen en kinderen, die in moeilijke omstandigheden leven,  hoop en een toekomstperspectief.

Voorgenomen bestedingen:

De te verwachten bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen van voorgaande jaren. Het werk van de zendingscommissie vertoont een grote mate van continuïteit. Daarom houdt de zendingscommissie als begroting het resultaat van het voorgaande jaar aan. Zie hiervoor het volgende hoofdstuk ‘Verkorte staat van baten en lasten met toelichting’.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting:

Baten en Lasten:

                        Rekening 2014    Rekening 2013    Rekening 2012

Baten:

Bijdragen gemeenteleden            € 2.499,80    € 2.698,42    € 3.065,65

Lasten:

Afdracht aan zendingsdoelen:     € 2.131,70    € 2.678,80    € 3.104,17

Lasten administratie en bankkosten:   €  277,19     €   85,13    € 154,55

Resultaat (baten-lasten) :            +/+ € 90,91    -/- € 65,51    -/- € 193,07

 

Toelichting:

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar enkele keren een bijdrage gevraagd voor het zendingswerk van de zendingscommissie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De ontvangen inkomsten van de zendingscommissie worden besteed aan zendingswerk, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd, in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling/continuering van specifieke projecten.

Diensten

 • Zondag 7 maart  11.00 uur - PIT-stop

  Voorbereid door PIT-stop commissie

   

   

   
 • woensdag 10 maart 19.30 uur

  voorgangers ; ds. R. Bosman en ds. D. Kisjes

  Kerk              ;  Heeg

  bijzonderheden: Bidstond