Zondag 14 mei

9.30 uur           ds. F. de Hoop

Collecte           Kerk

Zondag 21 mei – viering HA

9.30 uur           ds. F. de Hoop

Collecte           Diaconie

Kinderkerk in het dorpshuis o.l.v. Jeltje vd Hoek

Donderdag 25 mei     Hemelvaart

9.30 uur           ds.  F. de Hoop

Collecte           Diaconie – zie toelichting

Zondag 28 mei

9.30 uur           ds. R. Tuitman, Oosthem

Collecte           Kerk

Zondag 4 juni Pinksteren - Pitstop

10.00 uur        De koffie staat klaar

10.30 uur        Pinkster-Pitstop o.l.v. ds. F. de Hoop

Collecte           Zending – zie toelichting

Zondag 11 juni

9.30 uur           ds. F. de Hoop

Collecte           Werelddiaconaat – zie toelichting

Terugblik

Pasen ligt alweer even achter ons, maar zoals de liturgische klok in de kerk aangeeft: de vreugde van de Opstanding maakt dat de kleur van de kleden nog altijd wit is! En ook de herinnering aan de diensten met Pasen maakt ons blij, te beginnen natuurlijk met Palmpasen. Wat een mensen, wat een muziek, wat een prachtige palmstokken, die door de kinderen door de kerk gedragen werden onder het zingen van “Hosanna”. En dan de bijzondere diensten op donderdag, vrijdag en zaterdag: bijzonder doordat we op Witte Donderdag het avondmaal aan tafel vierden, omdat we op Goede Vrijdag de stenen die ons op het hart liggen bij het kruis konden neerleggen en door het waterkruisje dat we tijdens de Paaswake op konden halen om zo onze doop te herdenken. Hartelijk dank iedereen, die op een of andere manier een bijdrage heeft geleverd: het koor, de band, de leerkrachten en kinderen van school, de gemeenteleden, die de Schriften lazen en de vele anderen. En bovenal dank aan onze Hemelse Vader: zonder Hem zouden we immers niets te vieren hebben!

...en vooruitblik

Op 14 mei is het thema “Veilig Thuis”. Dit n.a.v. de lezingen uit Deut 6: 20-25 en Johan 14: 1-14. Ook op 21 mei vieren we het Heilig Avondmaal en lezen we uit het Johannesevangelie: hoofdstuk16: 16-24 en op 25 mei, Hemelvaartsdag, staat naast het verhaal van de hemelvaart, een gedeelte uit de brief van Paulus aan de gelovigen in Efeze centraal: 1: 17-23. Op zondag 28 mei verwelkomen we ds. Tuitman uit Oosthem in ons midden en 4 juni is het Pinksteren. Omdat het ook de eerste zondag van de maand is, wordt het dit keer een Pinkster-Pitstop. Let op: we beginnen vroeger dan normaal: om 10.00 uur staat de koffie klaar en om 10.30 begint de Pitstop. Op zondag 11 juni is de Evangelielezing het zgn. zendingsbevel: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen” (Matt. 28: 16-20).

Collecten

Hemelvaartsdag 25 mei: help slachtoffers hongersnood giro 555

De komende 6 maanden dreigt er hongersnood voor meer dan 20 miljoen mensen in Afrika. Deze mensen lijden aan voedselgebrek en ondervoeding. Alleen al in Zuid Soedan hebben 100.000 mensen direct hongersnood en lopen 5 miljoen mensen risico daarop. Bovendien wordt daar tot juli geen regen verwacht. De situatie is dus nijpend. Acute hongersnood bedreigt het leven van 20 miljoen mensen. Meer dan 1,5 miljoen kinderen lijden aan ernstige en acute ondervoeding. Voedselprijzen stijgen sterk waardoor veel gedupeerde gezinnen geen voedsel kunnen kopen. Waterbronnen zijn opgedroogd en een groot deel van de oogst is mislukt. Door dreigende hongersnood slaan mensen op de vlucht naar gebieden waar mogelijk wel water is. Kerk in Actie levert al noodhulp in Afrika in onder andere Zuid Soedan, Nigeria, en Ethiopië. Maar meer hulp is hard nodig[G1]!

Zondag 4 juni: Pinksterzending, sterkere kerken in Nicaragua

In afgelegen dorpen in Nicaragua hebben kerken geen eigen voorgangers. Leken doen het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voorganger langs in de kleine geloofsgemeenschappen. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de bijbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van kerk in actie, krijgen zij trainingen op het gebied van bijbelkennis en gemeenteopbouw. Hierdoor kunnen ze hun diensten beter voorbereiden en zijn ze beter toegerust voor hun taken. Bovendien ervaren ze dat ze niet alleen staan in hun werk. Teyocoyani traint niet alleen de leiders, maar ook de gemeenteleden krijgen een tijdlang begeleiding. Op veel plekken kampt de bevolking met armoede, conflicten en migratie. Daarom leert Teyocoyani kerkleden hoe ze iets kunnen betekenen voor elkaar en voor anderen in hun omgeving. De gemeente veranderen en groeien zichtbaar door deze aanpak. In 2017 wil Teyocoyani in veertig gemeenten trainingen geven. Een tweedaagse bijbelstudie in een dorp kost bij voorbeeld 6.00 euro per persoon. De collecte van vandaag is bestemd voor Teyocoyani en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie Wereldwijd.  Van harte aanbevolen

Zondag 11 juni: werelddiaconaat, hulp voor straatkinderen in Colombia

Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellin groeien op in krottenwijken. Hun dagelijkse leven wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Vaak komen de kinderen uit gebroken gezinnen en hebben ze een laag zelfbeeld. Toekomstperspectief is er nauwelijks voor hen. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of lopen het gevaar in de criminaliteit te belanden. Dankzij de stichting straatkinderen Medellin, partner van Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten voor deze kinderen plaats. Wekelijks volgen bij voorbeeld meer dan tweehonderd kinderen de trainingen op de voetbalschool. Ook kunnen ze meedoen met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. Jongeren die een opleiding volgen, kunnen bovendien begeleiding krijgen. Kinderen kunnen alleen meedoen als ze ook lessen volgen op school en als ze laten zien dat ze zich goed gedragen. Spelenderwijs leren ze om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Ze krijgen meer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Dit zijn belangrijke eigenschappen om staande te blijven in de maatschappij. In 2017 wil de stichting 450 straatkinderen helpen. De collecteopbrengst is bestemd voor stichting straatkinderen Medellin en andere Wereld-diaconale projecten van Kerk in Actie.

Opbrengst Spaardoosjes

De opbrengst van de Spaardoosjes is dit jaar € 216,31, Geweldig! Het geld is ondertussen overgemaakt naar de Stichting Kinderhulp Oeganda. Even ter herinnering: Een groep van 19 personen uit Lemmer waren in 2012 in het kinderdorp Bulamu in Oeganda om te helpen bij de bouw van familie-huizen . Het geld van de spaardoosjes wordt gebruikt voor het afbouwen van de huizen en voor schoolmateriaal. Mocht u meer willen weten of (nog) een gift over willen maken: www.stichtingkinderhulpoeganda.nl, rek. nr.: NL27 RABO 0300  6771 62 t.n.v. Stichting Kinderhulp Oeganda.

De diaconie

Opbrengst collecten Diaconie

22  jan. Werelddiaconaat € 97,20

12 feb. Diaconie € 68,05

26 feb. Diaconie € 78,72

5 mrt.   binnenlands Diaconaat € 85,95

19 mrt. Werelddiaconaat € 118,50

26 mrt. Voedselbank € 39,40

2 apr.   Werelddiaconaat € 83,60

Fierljeppen en BBQ: samen naar IJlst!

Op zondagmiddag 21 mei vertrekken we om 13.00 uur vanaf het Dorpshuis naar IJlst voor de gezamenlijke activiteit voor de jeugd van 12-16 jaar. De jeugdouderlingen uit IJlst en Woudsend organiseren een fierljep-clinic en een bbq. Ds. Dussie Hofstra zorgt voor het geestelijk voedsel!

Wij gaan er op de fiets heen. Wie mee wil doen aan de fierljep-clinic moet sportkleding en droge kleding en een handdoek meenemen. Douchen kan bij de fierljepbaan in IJlst.

Wel graag even opgeven: vóór 15 mei bij Joan vd Zee (442436) of de dominee (336442).

Zie ook de info achterop het Ringblad.

Van de kerkenraad

Gemeenteavond

Als het goed is, hebt u de uitnodiging voor de gemeenteavond op 22 mei ondertussen ontvangen.

Na de pauze is er ruimte om van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen in de landelijke kerk (Kerk 2025), over het wel of niet vieren van het Heilig Avondmaal op de laatste zondag van het kerkelijk jaar en doet de kerkenraad verslag van de bezinnings-dag van 11 maart jl.

Voor de pauze komen de financiële overzichten over 2016 aan de beurt. Helaas is de bespreking van de jaarrekening van de kerkrentmeesters op dit moment nog niet mogelijk, door wijzigingen in het verwerkingssysteem. Deze bespreking wordt daarom uitgesteld tot later. Wel zijn er de verslagen van de diaconie, de zendingscommissie, de evangelisatiecommissie en het verslag over het beheer van de begraafplaatsen. Op zondag 14 en 21 mei liggen deze verslagen, samen met de notulen van de laatste gemeenteavond in de hal van de kerk. U kunt ze dan meenemen naar huis. U kunt ze ook opvragen bij onze scriba: Anjamarjan Kouwenhoven, tel. 443326. Mocht u vragen hebben over de financiële verslagen, wilt u die dan vooraf, liefst vóór vrijdag 19 mei, inleveren bij de scriba? Ook dat kan per telefoon, of per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We hopen op een goede ontmoeting!

Het invullen van preekbeurten

Jarenlang was dhr. Age Tiemersma onze preekvoorziener. Hij was degene, die gastpredikanten zocht, als onze eigen predikant een vrije zondag heeft of met vakantie is. Ook zorgde hij ervoor dat in de kranten vermeld wordt wie bij ons voorgaat. Door het overlijden van dhr. Tiemersma op 12 maart jl. zijn we nu op zoek naar iemand die bereid is deze taak over te nemen. Het is moeilijk te zeggen hoeveel tijd het kost. Meestal begint men in het voorjaar van het lopende jaar met het zoeken van gastvoorgangers voor het jaar daarop. Dit gaat meestal telefonisch en de preekvoorziener kan dit dus doen op eigen gekozen tijdstippen. Mocht u deze taak op u willen nemen of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met dhr. P. Dudok (851828).

Met vriendelijke groeten: Peter Dudok

Moment van stilte en gebed

Op 26 mei is er weer een moment van stilte en gebed in de kerk om 19.30. De eerstvolgende keer daarna is op 30 juni.

Kring jonge gemeenteleden

De kring voor jonge gemeenteleden komt bij elkaar op dinsdag 23 mei om 20 uur in de pastorie

Lief en leed

Dhr. J. Bijlsma, de Hoep 7, is begonnen aan een zwaar traject van chemokuren in het UMC in Groningen. Wij wensen hem en zijn kinderen Gods kracht en nabijheid toe nu en in de tijd die komen gaat. Na een opname in het ziekenhuis vanwege een longontsteking, is dhr. Bethlehem nu alweer een poosje thuis. Helaas gaat het herstel erg langzaam en moet hij het nog heel rustig aan doen. Maar we hopen dat we hem binnenkort weer door het dorp zien fietsen.

Mw. R. Samplonius uit St. Nyk. is gevallen en opgenomen in de Flecke te Joure voor herstel. Sterkte gewenst. Ook  hen die hier niet bij name genoemd worden maar herstellende zijn wensen wij beterschap toe.

Ook breekt de examentijd aan. Een spannende tijd voor de jongeren onder ons. Doe je best, het gaat vast lukken!!


 [G1]

Zondag 14 mei

9.30 uur           ds. F. de Hoop

Collecte           Kerk

Zondag 21 mei – viering HA

9.30 uur           ds. F. de Hoop

Collecte           Diaconie

Kinderkerk in het dorpshuis o.l.v. Jeltje vd Hoek

Donderdag 25 mei     Hemelvaart

9.30 uur           ds.  F. de Hoop

Collecte           Diaconie – zie toelichting

Zondag 28 mei

9.30 uur           ds. R. Tuitman, Oosthem

Collecte           Kerk

Zondag 4 juni Pinksteren - Pitstop

10.00 uur        De koffie staat klaar

10.30 uur        Pinkster-Pitstop o.l.v. ds. F. de Hoop

Collecte           Zending – zie toelichting

Zondag 11 juni

9.30 uur           ds. F. de Hoop

Collecte           Werelddiaconaat – zie toelichting

Terugblik

Pasen ligt alweer even achter ons, maar zoals de liturgische klok in de kerk aangeeft: de vreugde van de Opstanding maakt dat de kleur van de kleden nog altijd wit is! En ook de herinnering aan de diensten met Pasen maakt ons blij, te beginnen natuurlijk met Palmpasen. Wat een mensen, wat een muziek, wat een prachtige palmstokken, die door de kinderen door de kerk gedragen werden onder het zingen van “Hosanna”. En dan de bijzondere diensten op donderdag, vrijdag en zaterdag: bijzonder doordat we op Witte Donderdag het avondmaal aan tafel vierden, omdat we op Goede Vrijdag de stenen die ons op het hart liggen bij het kruis konden neerleggen en door het waterkruisje dat we tijdens de Paaswake op konden halen om zo onze doop te herdenken. Hartelijk dank iedereen, die op een of andere manier een bijdrage heeft geleverd: het koor, de band, de leerkrachten en kinderen van school, de gemeenteleden, die de Schriften lazen en de vele anderen. En bovenal dank aan onze Hemelse Vader: zonder Hem zouden we immers niets te vieren hebben!

...en vooruitblik

Op 14 mei is het thema “Veilig Thuis”. Dit n.a.v. de lezingen uit Deut 6: 20-25 en Johan 14: 1-14. Ook op 21 mei vieren we het Heilig Avondmaal en lezen we uit het Johannesevangelie: hoofdstuk16: 16-24 en op 25 mei, Hemelvaartsdag, staat naast het verhaal van de hemelvaart, een gedeelte uit de brief van Paulus aan de gelovigen in Efeze centraal: 1: 17-23. Op zondag 28 mei verwelkomen we ds. Tuitman uit Oosthem in ons midden en 4 juni is het Pinksteren. Omdat het ook de eerste zondag van de maand is, wordt het dit keer een Pinkster-Pitstop. Let op: we beginnen vroeger dan normaal: om 10.00 uur staat de koffie klaar en om 10.30 begint de Pitstop. Op zondag 11 juni is de Evangelielezing het zgn. zendingsbevel: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen” (Matt. 28: 16-20).

Collecten

Hemelvaartsdag 25 mei: help slachtoffers hongersnood giro 555

De komende 6 maanden dreigt er hongersnood voor meer dan 20 miljoen mensen in Afrika. Deze mensen lijden aan voedselgebrek en ondervoeding. Alleen al in Zuid Soedan hebben 100.000 mensen direct hongersnood en lopen 5 miljoen mensen risico daarop. Bovendien wordt daar tot juli geen regen verwacht. De situatie is dus nijpend. Acute hongersnood bedreigt het leven van 20 miljoen mensen. Meer dan 1,5 miljoen kinderen lijden aan ernstige en acute ondervoeding. Voedselprijzen stijgen sterk waardoor veel gedupeerde gezinnen geen voedsel kunnen kopen. Waterbronnen zijn opgedroogd en een groot deel van de oogst is mislukt. Door dreigende hongersnood slaan mensen op de vlucht naar gebieden waar mogelijk wel water is. Kerk in Actie levert al noodhulp in Afrika in onder andere Zuid Soedan, Nigeria, en Ethiopië. Maar meer hulp is hard nodig[G1]!

Zondag 4 juni: Pinksterzending, sterkere kerken in Nicaragua

In afgelegen dorpen in Nicaragua hebben kerken geen eigen voorgangers. Leken doen het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voorganger langs in de kleine geloofsgemeenschappen. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de bijbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van kerk in actie, krijgen zij trainingen op het gebied van bijbelkennis en gemeenteopbouw. Hierdoor kunnen ze hun diensten beter voorbereiden en zijn ze beter toegerust voor hun taken. Bovendien ervaren ze dat ze niet alleen staan in hun werk. Teyocoyani traint niet alleen de leiders, maar ook de gemeenteleden krijgen een tijdlang begeleiding. Op veel plekken kampt de bevolking met armoede, conflicten en migratie. Daarom leert Teyocoyani kerkleden hoe ze iets kunnen betekenen voor elkaar en voor anderen in hun omgeving. De gemeente veranderen en groeien zichtbaar door deze aanpak. In 2017 wil Teyocoyani in veertig gemeenten trainingen geven. Een tweedaagse bijbelstudie in een dorp kost bij voorbeeld 6.00 euro per persoon. De collecte van vandaag is bestemd voor Teyocoyani en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie Wereldwijd.  Van harte aanbevolen

Zondag 11 juni: werelddiaconaat, hulp voor straatkinderen in Colombia

Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellin groeien op in krottenwijken. Hun dagelijkse leven wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Vaak komen de kinderen uit gebroken gezinnen en hebben ze een laag zelfbeeld. Toekomstperspectief is er nauwelijks voor hen. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of lopen het gevaar in de criminaliteit te belanden. Dankzij de stichting straatkinderen Medellin, partner van Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten voor deze kinderen plaats. Wekelijks volgen bij voorbeeld meer dan tweehonderd kinderen de trainingen op de voetbalschool. Ook kunnen ze meedoen met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. Jongeren die een opleiding volgen, kunnen bovendien begeleiding krijgen. Kinderen kunnen alleen meedoen als ze ook lessen volgen op school en als ze laten zien dat ze zich goed gedragen. Spelenderwijs leren ze om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Ze krijgen meer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Dit zijn belangrijke eigenschappen om staande te blijven in de maatschappij. In 2017 wil de stichting 450 straatkinderen helpen. De collecteopbrengst is bestemd voor stichting straatkinderen Medellin en andere Wereld-diaconale projecten van Kerk in Actie.

Opbrengst Spaardoosjes

De opbrengst van de Spaardoosjes is dit jaar € 216,31, Geweldig! Het geld is ondertussen overgemaakt naar de Stichting Kinderhulp Oeganda. Even ter herinnering: Een groep van 19 personen uit Lemmer waren in 2012 in het kinderdorp Bulamu in Oeganda om te helpen bij de bouw van familie-huizen . Het geld van de spaardoosjes wordt gebruikt voor het afbouwen van de huizen en voor schoolmateriaal. Mocht u meer willen weten of (nog) een gift over willen maken: www.stichtingkinderhulpoeganda.nl, rek. nr.: NL27 RABO 0300  6771 62 t.n.v. Stichting Kinderhulp Oeganda.

De diaconie

Opbrengst collecten Diaconie

22  jan. Werelddiaconaat € 97,20

12 feb. Diaconie € 68,05

26 feb. Diaconie € 78,72

5 mrt.   binnenlands Diaconaat € 85,95

19 mrt. Werelddiaconaat € 118,50

26 mrt. Voedselbank € 39,40

2 apr.   Werelddiaconaat € 83,60

Fierljeppen en BBQ: samen naar IJlst!

Op zondagmiddag 21 mei vertrekken we om 13.00 uur vanaf het Dorpshuis naar IJlst voor de gezamenlijke activiteit voor de jeugd van 12-16 jaar. De jeugdouderlingen uit IJlst en Woudsend organiseren een fierljep-clinic en een bbq. Ds. Dussie Hofstra zorgt voor het geestelijk voedsel!

Wij gaan er op de fiets heen. Wie mee wil doen aan de fierljep-clinic moet sportkleding en droge kleding en een handdoek meenemen. Douchen kan bij de fierljepbaan in IJlst.

Wel graag even opgeven: vóór 15 mei bij Joan vd Zee (442436) of de dominee (336442).

Zie ook de info achterop het Ringblad.

Van de kerkenraad

Gemeenteavond

Als het goed is, hebt u de uitnodiging voor de gemeenteavond op 22 mei ondertussen ontvangen.

Na de pauze is er ruimte om van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen in de landelijke kerk (Kerk 2025), over het wel of niet vieren van het Heilig Avondmaal op de laatste zondag van het kerkelijk jaar en doet de kerkenraad verslag van de bezinnings-dag van 11 maart jl.

Voor de pauze komen de financiële overzichten over 2016 aan de beurt. Helaas is de bespreking van de jaarrekening van de kerkrentmeesters op dit moment nog niet mogelijk, door wijzigingen in het verwerkingssysteem. Deze bespreking wordt daarom uitgesteld tot later. Wel zijn er de verslagen van de diaconie, de zendingscommissie, de evangelisatiecommissie en het verslag over het beheer van de begraafplaatsen. Op zondag 14 en 21 mei liggen deze verslagen, samen met de notulen van de laatste gemeenteavond in de hal van de kerk. U kunt ze dan meenemen naar huis. U kunt ze ook opvragen bij onze scriba: Anjamarjan Kouwenhoven, tel. 443326. Mocht u vragen hebben over de financiële verslagen, wilt u die dan vooraf, liefst vóór vrijdag 19 mei, inleveren bij de scriba? Ook dat kan per telefoon, of per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We hopen op een goede ontmoeting!

Het invullen van preekbeurten

Jarenlang was dhr. Age Tiemersma onze preekvoorziener. Hij was degene, die gastpredikanten zocht, als onze eigen predikant een vrije zondag heeft of met vakantie is. Ook zorgde hij ervoor dat in de kranten vermeld wordt wie bij ons voorgaat. Door het overlijden van dhr. Tiemersma op 12 maart jl. zijn we nu op zoek naar iemand die bereid is deze taak over te nemen. Het is moeilijk te zeggen hoeveel tijd het kost. Meestal begint men in het voorjaar van het lopende jaar met het zoeken van gastvoorgangers voor het jaar daarop. Dit gaat meestal telefonisch en de preekvoorziener kan dit dus doen op eigen gekozen tijdstippen. Mocht u deze taak op u willen nemen of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met dhr. P. Dudok (851828).

Met vriendelijke groeten: Peter Dudok

Moment van stilte en gebed

Op 26 mei is er weer een moment van stilte en gebed in de kerk om 19.30. De eerstvolgende keer daarna is op 30 juni.

Kring jonge gemeenteleden

De kring voor jonge gemeenteleden komt bij elkaar op dinsdag 23 mei om 20 uur in de pastorie


 [G1]

Diensten

 • zondag 16 december - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         W. Abma

  bijzonderheden: fryske tsjinst

   
 • zondag 23 december - 11.00 uur

  voorganger: ds. A. Wiebenga - Sneek

  organist:      K. Booy

  koster:         A. Nauta