Zondag 18 juni

9.30 uur           ds. F. de Hoop

Collecte           Diaconie

Zondag 25 juni           Fryske Tsjinst

9.30 uur           ds. C. Koops, Holysloot

Collecte           Kerk

Zondag 2 juli  Tentdienst m.m.v. Ere Zij God

10.00 uur         de koffie staat klaar

10.30 uur         ds.  F. de Hoop

Collecte           Fier Fryslân

Zondag 9 juli 

9.30 uur           dhr. E. van Halsema, Kampen

Collecte           JOP

Bij de diensten

Op zondag 18 juni lezen wij met onze Lutherse broeders en zusters Jesaja 62: 6-7.10-12 en Mattheus 10: 26-33. We doen dit ook als één van de manieren om aandacht te besteden aan 500 jaar Reformatie. Zondag 25 juni is er een Fryske Tsjinst. Daarin gaat ds. Koops uit Holysloot voor. Het is mooi dat wij haar op deze manier weer eens ontmoeten!

Van 29 juni-2 juli is het feest in onze dorpen. Het thema is dit jaar: Country and Western. Daarom hebben wij ons voor de tentdienst laten inspireren door de film “Once upon a Time in the West” van Sergio Leone uit 1968. We lezen daarbij uit Romeinen 12: 19-21 en gaan ook genieten van de muziek uit deze film, gespeeld door het korps Ere Zij God. En natuurlijk ontbreken ook de vaste onderdelen niet: ontvangst met koffie, thee, limonade en cake om 10.00 uur (dus voor de dienst), het uitzwaaien van de kinderen uit groep 8 en de duiven. De collecte is door de commissie uitgezocht en is bestemd voor een project van Fier Fryslan. Op 9 juli is onze gastvoorganger dhr. E. van Halsema uit Kampen.

Collecten

Zondag 18 juni: Help asielzoekers die terug moeten

Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op straat te komen staan. Ze hebben geen recht meer op voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook geen toekomst in hun land van herkomst. In het Transithuis van stichting INLIA, partner van Kerk in Actie, kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers zich voorbereiden op terugkeer. Ze krijgen hulp om alvast een sociaal netwerk op te bouwen in hun land van herkomst. Ook treffen ze voorbereidingen voor huisvesting en werk. Wanneer terugkeer echt geen optie is, zet INLIA zich ervoor in dat ze toch in Nederland kunnen blijven. We collecteren voor het diaconale werk van Kerk in Actie in Nederland, zoals het Transithuis. Voor 30,00 euro krijgt een bewoner van het Transithuis een week lang leefgeld. Geeft u ook?

Zondag 2 juli: Fier Fryslân

Iedereen die te maken heeft (gehad) met geweld in relaties kan bij Fier terecht. Fier heeft zich als opdracht gesteld om geweld te voorkomen, te stoppen en hulp te bieden bij de gevolgen van geweld. In de tentdienst collecteren we voor een project van Fier in Fryslân.
Zondag 9 juli: Het jeugdwerk van de Protestantse Kerk

In veel kerken komen kinderen nog regelmatig, maar tieners en jongeren veel minder. JOP, jeugdorganisatie van de Protestantse kerk, gaat ervoor om 100% van de kinderen betrokken te houden! JOP helpt plaatselijke kerken om geen afscheidsfeestjes meer te organiseren, hoogstens feestjes die een nieuw begin markeren. Help dit werk mogelijk te maken.

Opbrengst collecten Diaconie

26 maart – €  83,15 Kerk in Actie Mensen in de knel

9 april     - “ 225,35 Mensen in Myanmar

13 april   - “176,90 giro 555

21 mei    - “ 113,10 Diaconie

25 mei    - “  68,35 Diaconie

Allemaal hartelijk dank voor uw bijdrage.

Van de kerkenraad

Het invullen van preekbeurten

We zijn heel blij dat Klaas Brouwer bereid is gevonden om de taak van dhr. Tiemersma over te nemen. Hij heeft ondertussen al heel wat telefoontjes gepleegd en zodoende is er voor elke zondag in 2018 al een voorganger gevonden. Hartelijk  dank!

Nieuwe manieren!?

Op de gemeenteavond van 22 mei jl. hebben we u verteld over de bezinningsdag, die we als kerkenraad in maart hielden. Eén van de conclusies van die dag was dat we gaan proberen om op een andere manier te vergaderen. Zo hebben we besloten meer tijd te nemen aan het begin voor bezinning en om te kijken hoe het vergaderen gaat als niet het moderamen, maar de voorzitter en de scriba de vergadering voorbereiden en de stukken aanleveren. Als u dit ringblad leest, hebben we de eerste vergadering nieuwe stijl achter de rug. We houden u op de hoogte hoe het bevalt.

Met een hartelijke groet: Peter Dudok

Fietstocht “Schipper mag ik overvaren”

Zondag 25 juni is er een fietstocht voor de hele ring. De start is om 13.30 vanaf de parkeerplaats van Poiesz in IJlst. Uit Hommerts vertrekken we om 13.00 uur bij de parkeerplaats van de kerk. Zie verder nieuws hierover bij “Nieuws uit de Ring” op de achterpagina.

Moment van stilte en gebed

Op 30 juni is er weer een moment van stilte en gebed in de kerk om 19.30. De eerstvolgende keer daarna is op 11 augustus.

Kring jonge gemeenteleden

De kring voor jonge gemeenteleden komt dit seizoen niet meer bij elkaar, maar de data voor het komende seizoen staan al wel vast. Hierbij geef ik ze om alvast in de agenda te schrijven : 14 september, 12 oktober en 30 november. Thema en plaats van bijeenkomst worden t.z.t nog wel bekend gemaakt.

Diensten

 • zondag 16 december - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         W. Abma

  bijzonderheden: fryske tsjinst

   
 • zondag 23 december - 11.00 uur

  voorganger: ds. A. Wiebenga - Sneek

  organist:      K. Booy

  koster:         A. Nauta