Zondag 16 juli

9.30 uur           ds. R. Praamsma, Easterein

Collecte           Kerk

Zondag 23 juli

9.30 uur           ds. J. Bakker, Veenwouden

Collecte           Diaconie

Zondag 30 juli

9.30 uur           ds. A. Buys, Sneek

Collecte           Kerk

Zondag 6 aug

9.30 uur           ds. F. de Hoop

Collecte           Evangelisatiecommissie

Zondag 13 aug           Viering Heilig Avondmaal

9.30 uur           ds. F. de Hoop

Collecte           Diaconie

Zondag 20 aug           Ruildienst

9.30 uur           ds. Wilhelm Roseboom, Oudega

Collecte           KerkinAktie Zending-zie toelichting

Zondag 27 aug

9.30 uur           ds. J. Deuzeman, Heerenveen

Collecte           Diaconie

Bij de diensten

De zomervakantie is voor de kinderen nog niet aangebroken, maar  voor ons in de kerk wel. Dat betekent dat we deze keer een ringblad voor 7 weken hebben en in die 7 weken is er geen enkele Pitstop. Wel de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 13 augustus. De maand juli ben ik op vakantie en dus verwelkomen we dan elke zondag een andere gastvoorganger. Op 20 augustus is er weer een ruildienst, net als vorig jaar. Ds. Roseboom uit Oudega gaat bij ons voor en ik in de Ankertsjerke. Ook op 27 augustus een gast: dit maal ds. Deuzeman uit Heerenveen.

Collecte 20 augustus – Zending

Kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte vinden het lastig om zich staan de te houden in de islamitische omgeving waarin ze opgroeien. Daarom willen ze graag meer weten over de bijbel en het geloof. De jaarlijkse bijbelquiz van het Egyptische Bijbelgenootschap, partner van KerkinAktie, is een groot succes. Afgelopen jaar deden meer dan honderdduizend kinderen en jonge tieners van 9-12 jaar mee. Achtduizend wonnen een nieuw testament. Dit jaar mikt het bijbelgenootschap op honderdvijftigduizend kinderen en twaalfduizend prijswinnaars. Op zondag 20 augustus is de collecte bestemd voor het zendingswerk van KerkinAktie, zoals het werk van het Egyptische bijbelgenootschap. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL89ABNA 0457 457 457 t.n.v. KerkinAktie o.v.v. collecte Zomerzending.

Terugblik op Tentdienst

Als afsluiting van de Dorpsfeesten hielden we kerkdienst in de feesttent. Het thema was “Country & Western” en dominee had geen toga aan, maar wel een Cowboyhoed op. Het korps speelde muziek uit de film “Once upon a time in the West” en de kinderen van groep 8 speelden daaruit het eerste stuk. Zij stonden extra in de belangstelling omdat zij afscheid namen van de lagere school en hun weg vervolgen naar het Middelbaar Onderwijs. Als bemoediging hebben we ze toegezongen en kregen ze een roos en een boekje met bijbelverhalen in straattaal. Ook lieten ze weer allemaal een duif op, als symbool dat ze uitvliegen, alle kanten op. Dat deden de duiven ook, de meesten vlogen over de tent, maar ook gingen er duiven de andere kant op. Zo gaat dat nu eenmaal. Veel plezier op jullie nieuwe pad!

Kamperen en Kerken in de Boomgaard: 9-10 september

Op zaterdagavond 9 september is er op het strandje bij het aquaduct een muziekfeestje, georganiseerd door de activiteitencommissie. Wij hebben besloten hierbij aan te sluiten met een activiteit voor de jongeren en de startdienst. Met de jongeren gaan we kamperen in de (vroegere) boomgaard op Lippenwalde. We beginnen op zaterdagmiddag met een aantal activiteiten en een barbecue. Daarna gaan we naar het strandje voor het muziekfeestje met na afloop een speurtocht en slapen in tenten in de boomgaard. De volgende ochtend, op zondag 10 september, is er dan een open lucht dienst in de boomgaard. Iedereen is uitgenodigd, maar we vragen u wel om een eigen stoel mee te nemen. De jongeren vanaf groep 8- 18 jaar krijgen nog een persoonlijke uitnodiging. Nadere details volgen nog in het ringblad van eind augustus, maar dan kunt de datum vast noteren.

Van de kerkenraad

Gezocht: eredienst-ouderlingen

Zoals u weet vindt elke eredienst (kerk-, rouw- en trouwdiensten) plaats onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkenraad. Als teken daarvan zijn er bij elke dienst ambtsdragers aanwezig. Door het grote aantal vacatures in de kerkenraad zijn hiervoor steeds minder mensen beschikbaar en daarom hebben we op de bezinnings-dag besloten een aantal gemeenteleden te vragen om ambtsdrager met een bijzondere opdracht te worden. Die bijzondere opdracht is dan dat zij bereid zijn als ambtsdrager de  eredienst bij te wonen. Het kan dus zijn dat in de komende tijd iemand van de kerkenraad hiervoor bij u langs komt. Afhankelijk van het aantal mensen die deze taak op zich wil nemen, gaat het om ong. 10 diensten in 2018. Mocht u zich zelf hiervoor aan willen melden of gewoon meer informatie willen, dan kunt u zich bij mij melden (Peter Dudok 0515-851828). Overigens beseffen wij heel goed dat dit plan geen oplossing is voor de uitdaging waar wij voor staan en dat dit maar één klein stapje is om het tekort aan ambtsdragers enigszins op te kunnen vangen en te kunnen blijven functioneren als gemeente.

Solidariteitskas: Voor gemeenten – dóór gemeenten: kansen zien en benutten

Onlangs heeft ieder gemeentelid persoonlijk een acceptgirokaart ontvangen voor de solidariteitskas. Deze kas wordt beheerd door de commissie Steunverlening van de Protestantse Kerk. De Commissie krijgt aanvragen van gemeenten die voor noodzakelijk grote uitgaven staan die ze zelf even niet kunnen financieren of die om andere redenen tijdelijk hulp nodig hebben. De Commissie (van deskundige vrijwilligers, zelf zeer betrokken bij het kerkenwerk) heeft de taak de aanvragen te beoordelen en kijkt daarbij vooral naar de perspectieven voor een vitaal gemeente zijn. Soms biedt de Solidariteitskas daarvoor ook de steun van een extern begeleider om weer tot fris, gerevitaliseerd beleid te komen. En dit jaar haken we daarbij vooral aan bij een hoopvolle gedachte: dat God ons – ook als gemeenten – kansen geeft. En dat het er om gaat die kansen te zien en die te benutten!

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Investeringen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Om het mogelijk te maken de kansen die er zijn, om te zetten in hoopvolle activiteiten. We zijn samen kerk. Er zijn vormen van pastoraat die de verantwoordelijkheid van een plaatselijke gemeente te boven gaan. Het koopvaardijpastoraat bijvoorbeeld, vergt speciale aandacht, kennis en kunde die te intensief en kostbaar is om door een plaatselijke gemeente geboden te worden. Deze vorm van pastoraat wordt gefinancierd vanuit de Solidariteitskas. Dat gebeurt dus naast de investering in lokale gemeenten. Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10. Voor elk belijdend lid wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk. Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkrentmeesters, of kijk op de website www.pkn.nl/solidariteitskas.

Jaarrekening 2016

De jaarrekening over 2016 is zo goed als klaar en de kerkenraad heeft besloten om die te presenteren op de gemeenteavond van 17 oktober a.s. Het leek ons geen goed idee om in september alleen hiervoor een extra gemeenteavond te houden. T.z.t ontvangt u hiervoor natuurlijk een aparte uitnodiging.

Namens de kerkenraad, wens ik iedereen een goede vakantie.

Met een vriendelijke groet, Peter Dudok

Fietstocht “Schipper mag ik overvaren”

Op 25 juni jl. was er een middag fietsen in Ringverband. Het was, ondanks de regen, een zeer geslaagde middag. U kunt er meer over lezen op de achterkant van het ringblad.

Ds. Tieneke gaat naar Oldenzaal

Elders in dit ringblad hebt u het al kunnen lezen: op 16 juli neemt ds. Tieneke van Lindenhuizen afscheid als predikant van Gaastmeer. We wensen haar heel veel zegen op haar nieuwe plek: de Hofkerk in Oldenzaal. We hopen dat we je ook hierna nog regelmatig zullen ontmoeten!

Moment van stilte en gebed

Op 11 augustus is er weer een moment van stilte en gebed in de kerk om 19.30. De eerstvolgende keer daarna is op vrijdag 8 september.

Vakantietijd – op pad gaan of thuisblijven

De komende weken wordt het soms erg stil in de buurt, veel mensen trekken eropuit naar verre oorden of lekker met de boot op de friese wateren. Voor de thuisblijvers betekent dat vaak minder aandacht, minder hulp, minder bezoekjes. Laten we naar elkaar omzien, stuur eens een kaartje, denk aan elkaar en met een bekende Ierse zegenbede wensen wij u allemaal een goede zomer toe:

Voor de reis wens ik je

dat de weg je tegemoet komt

de wind steeds in je rug is

de zon je gezicht verwarmt

en zachte buien je velden beregenen.

En dat God , tot ons weerzien,

je bewaart in de palmen van Zijn hand.

Diensten

 • zondag 16 december - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         W. Abma

  bijzonderheden: fryske tsjinst

   
 • zondag 23 december - 11.00 uur

  voorganger: ds. A. Wiebenga - Sneek

  organist:      K. Booy

  koster:         A. Nauta