Zondag 24 september 2017, 1e van de herfst, liturgische kleur groen

voorganger: ds. F. de Hoop organist: K. Booy

Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 108: 1 en 2 Mijn hart is Heer in U gerust

 

Votum en groet

 

Zingen:  op de melodie van lied 905

 

Wij bidden U voor onze wereld,

voor alle mensen, – groot en klein,

voor wie het kwaad niet kunnen keren

en daardoor weerloos, – angstig zijn.

U vragen en U smeken wij:

Blijf hen door alles heen nabij.

 

Schep in ons duister nieuwe kansen,

breng ons bevrijdend aan het licht.

Laat onze ogen, – onze harten

steeds op Uw goedheid zijn gericht.

Wij bidden: Wees met ons begaan,

– ontferm U over ons bestaan.

 

Lofprijzing: we bidden samen psalm 103

 

Zingen:  NL 305 Alle eer en alle glorie

Gebed bij de opening van de Schriften

Moment voor jong en oud

 

Schriftlezingen: Matt 18: 21-35

 

Zingen: NL 966: 1 en 3 Het heil des hemels werd ons deel

 

Preek   

 

Orgelspel

 

Zingen: NL 974: 1, 2 en 5 Maak ons uw liefde, God tot opmaat van het leven

 

Voorbeden

Zo zingen wij  u in de naam van Jezus, die ons leerde bidden

 

Bûch de folken nei jo wet

lit jo ryk op ierde komme,  

byn jo wil ús op it hert

en wy sykhelje ferromme.

 

Jou ús hjoed ús deistich brea

en ferjou wat wy misdiene,

sa’t ek wy ferjûn ha, Hear,

al dy’t skuldich foar ús stiene.

 

Lit oer ús gjin neare nacht,

lied ús net yn blyn begearen,

binne wy yn duvels macht,

Hear, ferlos ús fan ‘e kweade.

 

God fan fier en hein, ús heit,

wûnder heimnis is jo namme,

grut yn krêft en hearlikheid,

oant yn alle tiden. Amen.

 

Collecte: Evangelisatiecommissie

 

Zingen: NL 103c: 1 en 3 Loof de koning, heel mijn wezen

 

Zegen afgesloten met vers 3 van gezang 456 uit het Liedboek voor de Kerken

 

Zingen:

Amen, amen, amen

dat wij niet beschamen

Jezus Christus, onze Heer,

Amen God uw naam ter eer!

Diensten

 • zondag 24 februari - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma

  bijzonderheden: bevestiging R. Bergsma

   
 • zondag 3 maart - 10.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         A. Nauta

  bijzonderheid: PIT-stop