Zondag 8 oktober 2017, 3e van de herfst, kleur: wit

voorganger: ds. F. de Hoop organist: F. v.d. Hauw

Welkom en mededelingen

 

Stil gebed

 

Intochtslied: Intochtslied: Psalm 25: 1 en 2  Heer ik hef mijn hart en handen

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: NL 859: 1, 2 en 3 Schuldig staan wij voor u Heer

 

Genadeverkondiging Rom 5: 9-10 (BGT)

 

Zingen: NL 859: 4 Onze ontrouw hebt Gij ver achter U geworpen

 

Levensregel Fil 2: 5-10 (BGT)

 

Zingen: NL 991: 1, 2, 6 en 8

 

Moment voor jong en oud

 

Gebed

 

Schriftlezing: Mattheus 21: 23-32

 

Zingen: NL 25: 3 en 4 Denk aan ‘t vaderlijk meedogen

 

Preek   

 

Orgelspel

 

Zingen: NL 870: 1, 2, 6, 7 en 8 Heilige God, geprezen zij uw komst door alles heen.

 

Voorbeden: de gemeente sluit elke voorbede, na “zo bidden wij u:..” af met

Vernieuw ons leven en geef ons kracht.

 

Collecte

 

Zingen: Evangelische liedbundel 295 ‘Wij worden genodigd aan tafel te gaan’

Wij worden genodigd aan tafel te gaan,

te vieren met brood en wijn

het feest, zoals Jezus het ook heeft gedaan:

wij willen zijn leerlingen zijn.

 

Waarom is het feest in de kerk hier vandaag?

Waarom toch die wijn en dat brood?

Het antwoord is evenals toen op die vraag:

Wij werden bevrijd van de dood.

 

Eens waren wij slaaf, maar God maakte ons vrij

en leidde ons door de woestijn

naar ’t land van belofte. Daar mogen ook wij

weer leren Gods kind’ren te zijn.

 

Wie leert ons dat beter dan Jezus, de Heer!

Hij zelf heeft het ons voorgedaan.

Al is het vaak moeilijk, toch zullen wij weer

Hem volgen, waar Hij is gegaan.

 

Totdat eens de dag komt, dat ieder het weet.

Dan zingen de mensen verblijd:

'Hij is onze Koning, voorbij is het leed,

Hij heeft van de dood ons bevrijd!'Nodiging

Vg:Als teken van zijn liefde,

voor allen die Hem zoeken,

nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd.

Want Hij heeft gezegd:

 

“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Neemt mijn juk op u en leert van Mij,

want ik ben zachtmoedig en nederig van hart,

en u zult rust vinden voor uw zielen.”

 

Brood dat leven geeft en wijn die het hart verheugt

In deze tekenen wil de Heer met ons zijn. Komt dan en deelt in zijn overvloed

 

Tafelgebed

Vg:             De Heer zij met u.

Allen:         Zijn Geest in ons midden

Vg:             Heft uw harten omhoog

Allen:         Wij heffen ons hart op tot God.

Vg:             Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Allen:         Hij is het waard onze dank te ontvangen.

 

Wij danken U, Heer onze God,

om alles wat U voor ons bent,

een Schepper, een Bevrijder,

Heer boven alle machten,

Herder van mensen,

Vader en Moeder tegelijk,

Ons Licht en ons Leven,

de Naam boven alle namen.

Wij danken U omdat U Liefde bent:

een God die ons geen lot oplegt,

maar onze lotgevallen deelt,

die ons falen vergeeft

en onze fouten draagt,

die zich ons lijden aantrekt

en die met ons blij is.

Zo hebt U zich bewezen

en zo vertrouwen wij op U,

ook als uw aangezicht verborgen is,

uw stem niet wordt gehoord

en uw arm te kort schijnt om ons te helpen.

En met allen die uw Naam hoog houden

in lief en leed, in leven en sterven,

spreken wij ons voor U uit en zingen U toe:

 

(NL 405: 4)

Heilig, heilig, heilig!

Heer, God almachtig

hemel, zee en aarde

verhoogt uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig!

Liefdevol en machtig,

Drievuldig God, die één in wezen zijt.

 

Vg:

Wij danken U, Heer onze God,

voor Jezus uw Zoon:

Hij is het Woord

dat ons uw liefde verklaart,

Hij is in levende lijve

uw ontferming, vergeving, genezing,

Hij laat ons zien wat liefde is,

 

toen Hij, in de nacht voor zijn dood,

een brood nam,

de dankzegging daarover uitsprak,

het brak en aan zijn leerlingen gaf,

met de woorden:

 

Neemt en eet, dit is mijn lichaam

dat voor u gegeven wordt,

doet dit tot mijn gedachtenis.

 

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker

sprak de dankzegging daarover uit en gaf hem rond met de woorden:

Drinkt allen daaruit,

deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed

dat voor u en voor velen vergoten wordt

tot vergeving van zonden.

Doet dit, zo dikwijls u die drinkt,

tot mijn gedachtenis.

 

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker

verkondigen wij de dood van de Heer totdat Hij komt.

 

Allen:

Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij,

zijn toekomst verwachten wij. Maranatha: Kom, Heer, kom!

 

Vg:

 1. Bij elkaar om Hem te gedenken,

komen wij tot U, o God,

met dit brood en deze beker

en wij bidden U:

gedenk uw Zoon, die zich voor ons heeft opgeofferd

en neem ons offer van lof en dank aan.

 

Laat zijn geest ons bezielen,

de Geest van uw liefde,

dat wij elkaar nabij zijn

en staande houden

als een levend bewijs

dat liefde bestaan kan,

dat hoop doet leven

en dat geloof niet uitgestorven is.

 

Zo houden wij uw Naam hoog,

zo zijn wij U van dienst,

zo danken wij U, o God,

omdat U liefde bent,

door Jezus Christus, onze Heer,

die ons leerde bidden:

 

Allen:

Onze Vader, die in de hemelen zijt,

Uw naam worde geheiligd;

Uw koninkrijk kome;

Uw wil geschiede,

gelijk in de hemel alzo ook op aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk,

en de kracht

en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid. Amen

 

Delen van brood en wijn

 

Dankzegging

Vg:

Dankt de Heer, want Hij is vriendelijk

Want zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Halleluja

 

Allen:

Loof de Heer, mijn ziel.

En al wat in mij is, zijn heilige Naam.

Loof de Heer, mijn ziel,

en vergeet niet één van zijn weldaden.

Die al uw ongerechtigheden vergeeft,

die al uw gebreken geneest,

die uw leven verlost van het graf,

die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid.

Loof de Heer, mijn ziel

 

Vg:

Wij danken u,

Hemelse vader,

Voor de gaven die we hebben ontvangen

En wij bidden U:

Laat ons in de genade groeien

Om vruchten te dragen van liefde en trouw,

Van vrede en gerechtigheid.

Door Christus, onze Heer.

 

Allen: Amen

 

Zingen:  NL 885 Groot is uw trouw, o Heer

 

Zegen afgesloten met 3x Amen

 

Zegen

Diensten

 • zondag 24 februari - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma

  bijzonderheden: bevestiging R. Bergsma

   
 • zondag 3 maart - 10.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         A. Nauta

  bijzonderheid: PIT-stop