Zondag 5 nov             Pitstop: “Kom uit je bubbel”

10.30 uur         de koffie staat klaar

11.00 uur         de Pitstopcommissie

Collecte           Zending – zie toelichting

Zondag 12 nov           Fryske Tsjinst

9.30 uur           dhr. U. Zwaga, Mantgum

Collecte           Diaconie – zie toelichting

Zondag 19 nov           Heilig Avondmaal

9.30 uur           ds. F. de Hoop

Collecte           Diaconie

Zondag 26 nov           Eeuwigheidszondag

9.30 uur           ds. F. de Hoop

Collecte           Diaconie

Zondag 3 dec  Pitstop: Eerste Advent

10.30 uur         de koffie staat klaar

11.00 uur         ds. F. de Hoop

Collecte           Kerk – zie toelichting

Bij de diensten

Kom uit je bubbel” daarover gaat de Pitstop van 5 nov. En dat geldt niet alleen voor Zacheus, wiens verhaal deze keer centraal staat, maar ook voor ons. We worden allemaal uitgedaagd om uit onze comfortzone te komen. Wees welkom om 10.30 wanneer de koffie klaar staat! Op zondag 12 november is er een Fryske Tsjinst met als gastvoorganger dhr. U. Zwaga uit Mantgum. De zondag daarop vieren we het Heilig Avondmaal, we lezen uit het Evangelie Matt 25: 31-46.

Zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel de Eeuwigheidszondag genoemd. Het is de zondag waarop we de namen noemen van de gemeenteleden, die het afgelopen jaar zijn overleden en de namen van hen die vanuit onze kerk begraven zijn. Hun nabestaanden worden per brief voor deze dienst uitgenodigd. Dit jaar gedenken wij:

Wybren Stoker, overleden 4 november – 77 jaar

Jelte Gaastra, overleden 20 december - 83 jaar

Piet de Boer, overleden 17 februari - 81 jaar

Foekjen Dijkstra-Jellema, overleden 18 februari - 92 jaar

Sjoerdje Bouma-Yntema, overleden 18 februari – 83 jaar

Age Tiemersma, overleden 12 maart – 89 jaar

Marijke Hoekstra-Jellema, overleden 20 juli - 93 jaar

Richtje Samplonius-Zantema, overleden 20 september - 94 jaar.

Zondag 3 dec is het dan de eerste zondag van Advent. Omdat het ook de eerste zondag van de maand is vieren we Pitstop in het teken van Advent. Jeugdkorps Trijeklank komt dit jaar onze liederen begeleiden op de zondag van de Tweede Advent, dus een week later.

Uit de kerkenraad

We waren erg blij met de grote opkomst voor de gemeenteavond omdat er een belangrijk thema op de agenda stond: “Kiezen voor de Kerk of Kerk voor de kiezen?” Gaan we investeren in stenen of in mensen? Of in allebei? Immers onze kerk is van binnen en buiten aan onderhoud toe, de ramen moeten worden gerestaureerd en het orgel ook. En tegelijkertijd zijn er de vacatures in de kerkenraad waar we maar geen mensen voor kunnen vinden en loopt ons ledental gestaag terug. Het was hartverwarmend om te merken dat voor de aanwezigen de kerk als gebouw, maar ook als gemeenschap belangrijk is en dat men zich daarvoor in wil zetten. Het is de bedoeling dat er nog een avond over dit thema gehouden gaat worden en wel op 30 okt. in onze kerk. De leden tussen de 30-50 krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging en we hopen dat de opkomst ook hier groot is. Daarna is het aan de kerkenraad om de definitieve besluiten te nemen en met concrete plannen te komen. We houden u op de hoogte!

Ondertussen is een aantal mensen bereid gevonden om als ambtsdrager in de eredienst mee te draaien. Ook daar zijn we blij mee en we hopen u binnenkort de details te kunnen melden.

Op de gemeenteavond vertelden we u ook dat we vanaf januari 2017 hoogstwaarschijnlijk geen ouderlingen voor het pastoraat meer hebben. Daarom hebben we de twee wijken in kleinere stukjes verdeeld en gaan we binnenkort aan de slag om voor elk “stukje” iemand als omtinker te vragen. Deze persoon geeft dan aan Els van Os of aan de dominee even een seintje als het goed zou zijn dat er even een bezoekje gebracht wordt. Die regelen dat dan met de wijkteamleden. Natuurlijk kunt u het zelf ook altijd aangeven als u bezoek op prijs stelt. En de ouderenbezoeksters blijven onze leden boven de 70 ook een paar maal per jaar bezoeken. We hopen dat we zo toch aandacht en zorg aan elkaar kunnen blijven besteden.

Ten slotte nog een berichtje over onze dominee: zoals bekend is zij vorig jaar begonnen met haar Permanente Educatie(PE). Deze PE is verplicht voor predikanten om hun vakkennis op peil te houden en te werken aan hun vaardigheden. Vorig jaar is onze dominee begonnen aan een cursus over leiderschap in een veranderende kerk. Toen was ds. Zsolt Fancsal uit Roemenië een week in onze gemeente te gast. Nu gaat zij zelf in het kader van deze cursus bij Ds. Fancsal op bezoek. Dat betekent dat zij er niet is van 9-18 november. In die tijd kunt u met mij, als voorzitter van de kerkenraad, contact opnemen, mocht er iets zijn. (tel: 851828). 

Met een vriendelijke groet, Peter Dudok

Collecten november

5 november Zending: najaarszending theologie doceren in Hong Kong

Aan het Luthers theologisch seminarie in Hong Kong in China volgen ruim 560 studenten een opleiding tot theologiedocent of predikant. Ook rust het seminarie leken toe. Tjeerd de Boer is samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier door Kerk in actie uitgezonden naar Hong Kong om les te geven aan het seminarie. De studenten komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesie. Veel studenten zijn gemeentepredikant of theologiedocent en willen hun kennis vergroten. Door in Hong Kong te studeren hoeven studenten niet naar het westen.

12 november diaconie: binnenlands diaconaat vluchtelingenwerk kindervakantieweken.

Voor veel asielzoekerskinderen is een dergelijke vakantie de eerste vakantie sinds jaren. Naast de reguliere vakantieweken is er ook een aanbod van themaweken en vakantieactiviteiten op of in de buurt van het asielzoekerscentrum. Op diverse asielzoekerscentra wordt er bijvoorbeeld een circusweek georganiseerd waar kinderen met veel plezier aan meedoen. Er is ook een aanbod van sport-, theater- en muziekweken. De eenoudergezinnen kunnen zich vermaken met o.a. samen fietsen, kookworkshops, kaarsen maken en het bezoeken van attracties. Vluchtelingenwerk Nederland werkt samen met verschillende organisatie om de vakantieweken te realiseren, zoals Nivon, YMCA, Humanites en stichting Capriool. Vluchtelingenwerk Nederland laat de werving en selectie van deelnemers over aan de regionale afdelingen omdat zij een goed contact hebben met de mensen die er voor in aanmerking komen. Verder komt het accent steeds meer te liggen op kindervakantieactiviteiten in de buurt van de verschillende asielzoekerscentra. Zo kunnen er meer kinderen deelnemen en blijven de kosten relatief laag. Kinderen en jongeren van vluchtelingen- en asielzoekersgezinnen zitten in de knel. Zij hebben te maken met onzekerheid en spanningen. Juist hen ontspanning en spel aanbieden, is een mooie vorm van diaconaal werk.

3 december - missionair werk en kerkgroei.

Help de nieuwe kerk in Drachten.

Yours!, pioniersplek in Drachten, wil een plek zijn voor tieners en hun ouders. Omdat tieners vaak moeilijk te bereiken zijn, is men in Drachten begonnen met activiteiten voor ouders van tieners. Zij worden uitgedaagd om samen met andere ouders de bijbel in een jaar tijd te lezen. De groep die ontstond, komt nu ook regelmatig samen in een cafe voor inhoudelijke en gezellige bijeenkomsten. Sinds september 2017 werkt het pioniersteam samen met vier locaties van middelbare scholen om met nieuwe tieners in contact te komen. Om samen met hen na te denken over de bijbel, bidden, leerling zijn van Jezus en een community vormen. Doel is dat tieners zelf actief worden!

De protestantse Kerk stimuleert en ondersteunt pioniersplekken zoals Yours!.

Zending 2017: Zending verbindt!

Uw vrije bijdrage voor de zending in 2017  wordt verdeeld over deze gerichte doelen via Kerk in Actie:

-       Egypte: armoede bestrijding.

-       Colombia: geloven in verzoening.

-       Guatemala: vreedzaam leven voor gezinnen.

Denkt u alstublieft aan de vrijwillige bijdrage voor de zending.

U kunt uw bijdrage storten op banknummer NL40 RABO 0328.8014.96 van de zendingscommissie Jutrijp-Hommerts.  Uw gift voor de zending brengt verbondenheid!

Of helpt u mee met onze inzamelacties?
Allemaal bedankt voor het inleveren van de postzegels, kaarten, mobieltjes, inktcartridges en oud geld. We hebben het afgelopen jaar meerdere volle dozen kunnen inleveren! Blijft u helpen met inzamelen?

De zendingscommissie zorgt ervoor dat de ingeleverde spullen naar Kerk in Actie gaan.

In 2016 brachten de inzamelacties landelijk een recordopbrengst op van €41.289,-. Meer informatie over de inzamelacties van Kerk in Actie treft u aan op de website www.kerkinactie.nl  onder het kopje Acties.

Bedankt!

Het afgelopen jaar heeft de heer Johannes Bijlsma postzegels en kaarten voor de zending ingezameld. Vanaf deze plaats Van Harte Bedankt!

U kunt uw spullen vanaf heden brengen bij Akke Wiersma, Jeltewei 92 te Hommerts, of in de verzamelboxen in de kerk.

De kleding kunt u brengen bij Jacob en Nienke de Boer, Binnenpaed 12, Jutrijp. Mocht u niemand thuis treffen, dan kunt u de kleding in de garage links van de boerderij (als u ervóór staat) neerzetten.

We hopen, dat u blijft sparen! Het levert geld op, dat helpt om onze medemens uitzicht te geven  op een betere toekomst.

Beamsnoeiers en houtstokers  frege !

By de tsjerke en rûnom it hôf stean in soad beammen. Foaral  by de tsjerke yn ‘e Hommerts steane in protte en op it fjildsje der njonken kinne in soad wol om. Wy freegje leafhawwers fan stookhout, mar fansels ek oare snoeiers om ús der kommende hjerst by te helpen.

As de blêden fan ‘e beammen binne sille wy dit oanpakke.  Réwilligers kinne harren opjaan by ús foarsitter, Sjoerd Huitema. til. nr. 0515 442264

Seniorenkring

Op vrijdagmiddag 3 november is er weer een seniorenkring om 13.30 in de pastorie. Dit keer bespreken we niet een gelijkenis uit het boekje “Tien beelden”, maar gaan we in gesprek over een meditatie van ds. Arie van der Veer uit het blad Visie van de EO. Iedereen is van harte welkom, ook als u eerst alleen maar een keertje wilt komen kijken!

Kring Jonge gemeenteleden

Op 30 november is er weer een kringavond voor jonge gemeenteleden. We komen om 20 uur bij elkaar in de pastorie. Het thema is nog niet bekend, maar iedereen is van harte welkom!

Kinderleerhuis

Tegen de tijd dat dit ringblad verschijnt is het kinderleerhuis voor groep 5 al begonnen. Op donderdagmiddag 2 november beklimmen we de toren o.l.v. Sjoerd Huitema en legt Klaas Booy ons uit hoe het orgel werkt. Als het meezit mogen we er zelfs even achter zitten! I.v.m. de permanente educatie gaan we pas weer verder op 23 en 30 november. We gaan een speurtocht doen en leren over de kerk: over het gebouw en de mensen. Alle kinderen van groep 5 zijn van harte welkom. Direct na school verzamelen we bij de brievenbus. Daarna steken we dan samen de weg over naar de kerk. Het kinderleerhuis duurt tot half vier. Mocht je de eerste keer gemist hebben, dan geeft dat niets: je mag ook de tweede keer aanschuiven. Meer info en opgave bij de dominee: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel: 33 64 42

Moment van stilte en gebed

Op vrijdag 3 november is er weer een moment van stilte en gebed in de kerk om 19.30. De eerstvolgende keer daarna is op vrijdag 15 december.

 

 

!

Diensten

 • Zondag 17 maart - 9.30 uur

  voorganger: ds. C. Koops - Holysloot

  organist:      Hessel Jaasma

  koster:         W. Abma

   
 • Zondag 24 maart - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      K. Booy

  koster:         D. Spronk