Zondag 14 januari 2018, 2e zondag na Epifanie, kleur wit (Heilig Avondmaal)

voorganger: ds. F. de Hoop organist: dhr. F. v.d. hauw

Welkom en mededelingen

 

Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 42: 1 en 3 Evenals een moede hinde

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: Psalm 84: 3 en 4 Welzalig die uit uw kracht leeft

 

Samen bidden wij met de woorden van psalm 63: 1-9,

 

Zingen: NL 302: 2 en 3 U, Vader, U aanbidden wij,


Moment voor jong en oud

 

Gebed van Nicolaus von Fluë (p. 1406 Nieuwe Liedboek)

 

Schriftlezing: Jesaja 2: 1-5 en Openbaring 3: 14-22

 

Zingen: NL 870: 1, 2 en 8 Heilige God, geprezen zij

 

Preek

Orgelspel

 

Zingen: NL 886 Abba Vader  u alleen

 

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

 

Voorbeden

Collecte

 

Zingen: Evangelische liedbundel 295 ‘Wij worden genodigd aan tafel te gaan’

Wij worden genodigd aan tafel te gaan,
te vieren met brood en wijn
het feest, zoals Jezus het ook heeft gedaan:
wij willen zijn leerlingen zijn.

Waarom is het feest in de kerk hier vandaag?
Waarom toch die wijn en dat brood?
Het antwoord is evenals toen op die vraag:
Wij werden bevrijd van de dood.

Eens waren wij slaaf, maar God maakte ons vrij
en leidde ons door de woestijn
naar ’t land van belofte. Daar mogen ook wij
weer leren Gods kind’ren te zijn.

Wie leert ons dat beter dan Jezus, de Heer!
Hij zelf heeft het ons voorgedaan.
Al is het vaak moeilijk, toch zullen wij weer
Hem volgen, waar Hij is gegaan.

Totdat eens de dag komt, dat ieder het weet.
Dan zingen de mensen verblijd:
Hij is onze Koning, voorbij is het leed, 
Hij heeft van de dood ons bevrijd!

 

Tafel klaarmaken onder het naspel

 

Nodiging

Vg: Als teken van zijn liefde, voor allen die Hem zoeken, nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd.

Want Hij heeft gezegd:

 

“Komt tot Mij, allen,  die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Neemt mijn juk op u en leert van Mij,

want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen.”

 

Brood dat leven geeft en wijn die het hart verheugt

In deze tekenen wil de Heer met ons zijn.

Komt dan en deelt in zijn overvloed

 

Tafelgebed

Vg: De Heer zij met u.

Allen: Zijn Geest in ons midden

Vg: Heft uw harten omhoog

Allen: Wij heffen ons hart op tot God.

Vg: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Allen: Hij is het waard onze dank te ontvangen.

 1. Ja, met recht en met reden, o God, loven wij Uw Naam,

 2. hier en nu, overal en altijd, want U hebt ons en alle mensen

 3. betrokken bij de zegening die U ooit hebt uitgesproken over Abraham en zijn kinderen.

 4. Duisternis bedekte de aarde, donkerheid de volkeren –  toen is uw heerlijkheid verschenen.

 5. Sion straalde in uw licht; haar zonen en dochters kwamen van verre

 6. U roept ze tot een nieuwe gemeenschap, U nodigt ze aan uw feestmaal.

 7. Daarom brengen wij U lof, en eren U, o Koning van de wereld;

 8. met engelen en aartsengelen,  met alle getuigen van alle tijden,

 9. uit alle volkeren en naties, van alle tongen en talen, zingen wij U toe:

 10. (Gezang 457: 4)

 11. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.

 12. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,

 13. Drievuldig God, die één in wezen zijt.

 

Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst

ons leven met uw Naam heeft verbonden

en met al wat daarin besloten ligt

aan mededogen, liefde en genade;

die ons leven helemaal wilde delen

om alle gerechtigheid te volbrengen

en onze verlorenheid te dragen;

die bondgenoot van de armen wil zijn,

die de geringen eert

en de minsten in zijn hart draagt.

Hij heeft op de avond  voor zijn dood zijn liefde voor ons bezegeld

met de tekenen van deze gaven,

toen Hij een brood nam, de dankzegging daarover uitsprak,

het brak en aan zijn leerlingen gaf met de woorden:

 

Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,

doet dit tot mijn gedachtenis.

 

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker,

sprak de dankzegging daarover uit en gaf hem rond met de woorden:

 

Drinkt allen daaruit,

deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed

dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis!

 

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker

verkondigen wij de dood van de Heer totdat Hij komt.

 

Allen: Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij.

Maranatha: Kom, Heer, kom!

 

Vg: Schenk ons, o Heer, nu uw Geest van waarheid, licht en leven;

en bouw ons op tot een lichaam van liefde,

dat samen met uw Zoon het brood breekt en deelt

met een ieder die kwetsbaar is en moe,

die hongert en dorst naar de gerechtigheid.

 

Want zo, verenigd met heel uw gemeente, al de uwen, in hemel en op aarde,

loven wij, God van liefde, uw Naam,

zegenen wij, God van genade, uw glorie,

en prijzen wij, God van belofte, uw trouw –

door Hem en met Hem en in Hem, Jezus Christus, onze Heer,

die ons bijeen zal brengen in uw Rijk waar wij om bidden met de woorden:

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, ….

 

Delen van brood en wijn

 

Dankzegging

Dankt de Heer, want Hij is vriendelijk

Want zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Halleluja

 

Allen:

Loof de Heer, mijn ziel.

En al wat in mij is, zijn heilige Naam.

Loof de Heer, mijn ziel,

en vergeet niet één van zijn weldaden.

Die al uw ongerechtigheden vergeeft,

die al uw gebreken geneest,

die uw leven verlost van het graf,

die u kroont met goedertierenheid

en barmhartigheid.

Loof de Heer, mijn ziel

 

Wij danken u, Hemelse vader,

Voor de gaven die we hebben ontvangen

En wij bidden U: Laat ons in de genade groeien

Om vruchten te dragen van liefde en trouw,

Van vrede en gerechtigheid.

Door Christus, onze Heer.

Allen: Amen

 

Zingen: NL 864: 1 en 5 laat ons de Heer lofzingen

 

Zegen afgesloten met 3x Amen

Diensten

 • Zondag 17 maart - 9.30 uur

  voorganger: ds. C. Koops - Holysloot

  organist:      Hessel Jaasma

  koster:         W. Abma

   
 • Zondag 24 maart - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      K. Booy

  koster:         D. Spronk