Zondag 11 feb

9.30 uur           dhr. S. de Jong, Joure

Collecte           Missionair werk – zie toelichting

Zondag 18 feb            1e zondag van de 40dagen

9.30 uur           ds, J. Bakker, Veenwouden     

Collecte           Diaconie – zie toelichting

Zondag 25 feb            2e zondag van de 40dagen    

9.30 uur           ds. F. de Hoop

Collecte           Diaconie – zie toelichting

Zondag 4 maart         Pitstop “In verwondering”

10.30               de koffie staat klaar

11.00 uur         ds. F. de Hoop

Collecte           Zending – zie toelichting

Bij de diensten

Terugblik

Het was een bijzondere dienst op 28 januari, waarin wij God van harte dankten. Voor Geert en Peter, die afscheid namen als ambtsdrager en die zich met zoveel liefde en energie ingezet hebben de afgelopen jaren. Voor Annie Braaksma, die bevestigd werd als diaken, voor de 12 eredienst-ambtsdragers, die toegezegd hebben dienst te willen doen bij kerk-, rouw- en trouwdiensten, en voor de kerkenraadsleden die aanblijven als ambtsdrager, ook al zit hun termijn er al op. 

Ook de Pitstop i.s.m. de VHBschool was prachtig! Dank aan alle kinderen die meegewerkt hebben om te laten zien dat Jezus en Petrus vrienden voor het leven zijn. Bedankt ook leerkrachten voor jullie inzet en alle anderen die meededen om de Pitstop mogelijk te maken. En om het niet te vergeten: nog één keer de woorden van het kaartje dat we allemaal meekregen als herinnering: “Een vriend is iemand die je verleden kent, in je toekomst gelooft en je accepteert zoals je bent.”

Vooruitblik

Zondag 11 februari is dhr. S. de Jong uit Joure onze gastvoorganger. Woensdag 14 februari begint  de 40dagentijd, de voorbereidingstijd op Pasen. Gelovigen worden opgeroepen  zich te bezinnen en hun levensstijl te versoberen. Het is in sommige kerken de gewoonte om op die dag een askruisje te halen. In de dienst komen mensen naar voren en wordt er een kruisje met as op hun voorhoofd getekend. Dat kruisje herinnert ons eraan dat wij “stof zijn en tot stof terugkeren” (Gen 3: 19). Alles gaat voorbij, alleen God blijft. Bezin je daarom op waar je mee bezig bent en kies dát, waar het in het leven omgaat. In IJlst en in Woudsend worden op Aswoensdag askruisjes uitgedeeld. Tijdens de 40dagentijd nemen sommige christenen zich voor om te vasten: ze drinken bv geen alcohol, roken niet of eten geen vlees. Ook het niet meedoen aan social media is een manier om meer ruimte voor God in je leven te scheppen. En meer aandacht te kunnen besteden aan de mens in nood. Door het vasten heb je meer tijd voor gebed en bespaar je op je uitgaven. Geld dat je kunt besteden om wat extra te geven aan mensen die het hard nodig hebben.

Ds. Jaap Bakker gaat voor in de dienst op de eerste zondag van de 40dagen op 18 februari. Op 28 januari ben ik begonnen met een serie preken over het “onze Vader”. De tweede dienst van deze serie is op zondag 25 februari: dan staan centraal de woorden: “uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiedde”. De diensten van zondag 11 en 25 maart (Palmzondag) staan ook in het teken van het “onze Vader”. Meer informatie over de Pitstop van 1 maart vindt u hieronder.

Pitstop: In verwondering

In de Pitstop van 1 maart is de schilder Jan Kooistra uit Dokkum onze gast. Hij heeft het leven van Jezus van geboorte tot opstanding en verheerlijking in 9 schilderijen geprobeerd te vatten. Die schilderijen zullen te zien zijn en Jan Kooistra zelf zal uitleg geven. Een goede manier om midden in de 40dagentijd stil te staan en onszelf weer eens de vraag te stellen: “Wie is hij eigenlijk, die Jezus?”

Op 11 maart a.s. wordt er net als vorig jaar een Pesach-maaltijd georganiseerd. Een ontmoeting op zondagavond rond een maaltijd met betekenis.  We delen met elkaar, we lezen de verhalen van de uittocht uit Egypte en eten de gerechten die in de bijbel genoemd worden, zoals karpas, beetsa, matzes, maror, charoset, zeroah. U leest hierover meer in het volgende ringblad, maar noteer de datum alvast op de kalender: 11 maart om 18.00 uur.

Filmavond en Paaschalllenge

Voor de jongeren van groep 8 tot en met 16 jaar is er op 27 februari een filmavond in de kerk. We bekijken “Kruistocht in Spijkerbroek” op het grote scherm. We beginnen om 17 uur en houden halverwege pauze om een pizza te eten. Wees welkom!

En zet zaterdag 31 maart ook alvast in je agenda: want dan is er de Paaschallenge. 2000 jaar geleden heeft het verhaal van Jezus onze geschiedenis volledig op zijn kop gezet. Maar wat gebeurde er die laatste dagen van zijn leven? In de Paaschallenge ga je in een spannend spel van een nacht lang meemaken wat zich toen afspeelde. Je kruipt in de huid van een volgeling van Jezus: Johannes, die graag in veiligheid wil zijn, Petrus, die wil vechten voor zijn idealen en Judas, die Jezus wil verraden. Na een maaltijd ontstaat er een “manhunt” met challenges die je in een soort “wie is de mol”spel moet winnen. Je ontvangt een brief van Jezus en je gaat op weg naar zijn schuilplaats. Onderweg heb je ontmoetingen met een bijzondere ontknoping. De Paaschallenge is in de nacht voor Pasen en duurt de hele nacht van 22 uur tot 8 uur. Reserveer de datum want wij doen mee!

Flits

Op dinsdagavond 6 en 20 februari is er Flits voor de jongeren van groep 8 en klas 1. Om 19 uur in de kerk.

Vanuit de kerkenraad

Twee boeren en een dominee

Op vrijdag 26 januari jl. was er een avond voor vrijwilligers met een cabaret door twee boeren en een dominee. Het was een heerlijk ontspannen avond, waarop we veel gelachen hebben. Hartelijk dank, kerkrentmeesters, voor het organiseren. Het is een initiatief dat zeker voor herhaling vatbaar is.

Opfrissing logo

U hebt het misschien al gemerkt: ons logo is opgefrist en heeft een kleurtje gekregen, met dank aan Marije Spronk! Vanaf januari kunt u het nieuwe logo dus tegenkomen en we hopen dat u hem net zo mooi vindt als wij.

Pastoraat

Vorige week is er een avond geweest voor de omtinkers en binnenkort ontvangt ieder gemeentelid een brief met de naam en de contactgegevens van de omtinker in haar/zijn buurt. Mocht u een bezoekje op prijs stellen om wat voor reden dan ook, dan kunt u natuurlijk ook gewoon rechtstreeks contact opnemen met de dominee of met Els van Os.

Kiezen voor de Kerk

De werkgroepen zijn nu allemaal gestart. Er is een groep die zich bezighoudt met het interieur van de kerk . De leden van deze groep zijn: Klaas Kooistra, Annet Spronk, Cor Bouma, Erwin Raap, Annie Braaksma, Wâtte Abma, Eddy Wiersma en Herre Gaastra. Het coördineren van het werk aan de buitenkant van het schip van de kerk, de ramen en het orgel doen de kerkrentmeesters: Sjoerd Huitema, Klaas Kooistra en Annet Spronk. Met het profiel van een aan te stellen kerkelijk werker houden Joan van der Zee, Peter Dudok, Geert Meindertsma, Lianne Rijs, Wikje Sijbranda en Ynze van der Valk zich bezig. En in de werkgroep kerk 2.0, die zich bezint op de inhoudelijke kant van ons gemeente-zijn, zitten Sybren Salverda, Henk de Boer, Thea Bethlehem, Jildau Kooistra, Stefan Rijs, Bregtje van Vught, Dio Spronk en ds. Froukje de Hoop.

Op de kerkenraadsvergadering van 19 februari hopen we te horen hoe de stand van zaken is.

Met een vriendelijke groet, Sybren Salverda.

Ouderenbezoek

Naast de nieuwe opzet van het pastoraat blijft het ouderenbezoek. Er zijn 11 ouderenbezoekers die tijdens de wintermaanden bij gemeenteleden op bezoek gaan. De afgelopen tijd hebben we de lijst van 70+  nagezien en iedereen die nog niet op de lijst van het ouderenbezoek stond aangesproken of opgebeld met de vraag of zij prijs stellen op bezoek. Daaruit zijn nog 10 of 11 adressen gekomen, die wij voegen bij de ouderen die regelmatig bezoek krijgen. Naast de 11 ouderenbezoekers zijn er ook nog 4 wijkteamleden die ingezet kunnen worden om zo af en toe een bezoekje te brengen. Zo proberen wij het “het omzien naar elkaar” vorm te geven. Zijn wij u per ongeluk vergeten, schroom niet om contact op te nemen met Els van Os, coördinator van het wijkteam.

Collecten

11 februari - Kerk: missionair werk.

Help de nieuwe kerk in Nieuw-Vennep

Pioniersplek CrossPoint is de kerk in Getsewoud (Nieuw-Vennep). Een eigentijdse en warme gemeenschap die samen een verschil wil maken: zorgen dat mensen elkaar weer echt zien staan. Crosspoint is één van de eerste pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds de start in 2004 is Crosspoint gegroeid tot een gemeente waar ongeveer 250 mensen bij betrokken zijn.

Mensen uit de wijk worden uitgedaagd om volgeling van Jezus te worden, om zich in te zetten voor Gods Koninkrijk. Juist de ‘gewone’ dagelijkse contacten met buurtbewoners zijn belangrijk. De contacten met statushouders in de wijk is aanleiding om te starten met een nieuwe pioniersplek, House of Joy, die zich vooral richt op deze groep nieuwe Nederlanders.

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor Crosspoint en andere pioniersplekken, die de Protestantse Kerk van harte ondersteunt.

18- februari - Diaconie:Noodhulp Syrie

Met je kinderen op de vlucht

Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek of zelfs ondervoed. Onder erbarmelijke omstandigheden proberen deze gevluchte moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt hen daarbij. Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting redden medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden.
Met deze collecte steunt u het werk van IOCC in Libanon. Van harte aanbevolen Collecte 40dagentijd.

25- februari - Diaconie:Binnenlands diaconaat (40dagentijd)

Uit de schulden
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. Een moeder uit Amsterdam vertelt: ‘Ik heb geen gat in m’n hand, maar moet alles in m’n eentje regelen. Door een fout met de kinderopvangtoeslag raakte ik in de schulden. Ik durfde de post niet meer open te maken. Gelukkig heb ik nu een maatje die mij helpt.’ In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en christelijke organisaties het project SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om mensen met schulden te begeleiden en te coachen. Inmiddels zijn er zo’n 1.500 maatjes. Per jaar worden zo’n 6.000 mensen persoonlijk begeleid. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak.
Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals SchuldHulpMaatje in Nederland. Van harte aanbevolen!

04- maart -  Zending (40dagentijd) Papoea

Sterke vrouwen opleiden op Papoea

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding.  Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.
Met deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie zoals P3W in West-Papoea. Van harte aanbevolen!

Seniorenkring

Op vrijdagmiddag 9 februari is er weer een seniorenkring om 13.30 in de pastorie. Onderwerp van gesprek is dit keer een overdenking van ds. Arie van der Veer. Van harte welkom voor iedereen die mee wil doen: het artikel is te verkrijgen via ds. de Hoop

Kring Jonge gemeenteleden

Op 1 maart komen we met de kring Jonge gemeenteleden weer bij elkaar in de pastorie. We gaan verder met het thema “liturgie”. Wat doen we eigenlijk op zondagmorgen en waarom?

Kinderleerhuis

Het kinderleerhuis voor groep 6 is alweer voorbij. We hebben samen een mooie tijd gehad en veel geleerd. Wist u bijvoorbeeld dat de eerste letter van de bijbel in het Hebreeuws een ב  is? ב spreek je uit als “beth” en dat betekent in het Hebreeuws huis. Het woord van God is voor de mens die er in woont als een huis: het geeft je een dak boven je hoofd, een steun in je rug, grond onder je voeten en uitzicht op de toekomst. Bedankt aan alle kinderen die meegedaan hebben!

De data voor het kinderleerhuis voor groep 7 begint op 8 maart. Daarover meer in volgende ringblad.

Israëlreis

Na de informatiebijeenkomst van 5 november is er nu gelegenheid u in te schrijven voor de Israëlreis. Zie de achterkant van dit Ringblad voor meer informatie.

Moment van stilte en gebed

Op vrijdag 9 februari is er weer een moment van stilte en gebed in de kerk om 19.30 uur. De eerstvolgende keer daarna is op vrijdag 16 maart 2018.


Diensten

  • zondag 30 juni - 9.30 uur

    voorganger: ds. F. de Hoop

    organist:      H. Jaasma

    koster:         A. Nauta

    bijzonderheid: viering H.A.