Zondag 11 maart        4e zondag van de 40dagen

9.30 uur                       ds. F. de Hoop

Collecte           Diaconie – zie toelichting

18.00   Paschamaaltijd in de kerk

Woensdag 14 maart  Biddag voor gewas en arbeid

            m.m.v. Interkerkelijk Streekkoor Oudemirdum

19.30 uur         ds. F. de Hoop, ds. R. Bosman-Romkema, ds. A. Warnar, pastor L. van Hoeven

Collecte        Amnesty International

Koffiedrinken na de dienst

Zondag 18 maart       5e zondag van de 40dagen    

9.30 uur                       ds. T. Salakay, Luttelgeest

Collecte                       Diaconie – zie toelichting

Zondag 25 maart       Palmzondag   

9.30 uur                       ds. F. de Hoop

Collecte                       Kerk – zie toelichting

Donderdag 29 maart Viering Heilig Avondmaal

19.30 uur         ds. F. de Hoop

Collecte                       Diaconie

Vrijdag 30 maart        Goede Vrijdag

19.30 uur         ds. F. de Hoop

Collecte                       Diaconie

Zaterdag 31 maart     Stille Zaterdag

21.30 uur         ds. F. de Hoop

Collecte                       Diaconie

Zondag 1 april            Pasen  Pitstop “De weg van de liefde wint altijd”

            m.m.v. korps Ere Zij God

10.00               de koffie staat klaar

10.30 uur        ds. F. de Hoop

Collecte                       Jeugdwerk –zie toelichting

Bij de diensten

Op 28 januari ben ik begonnen met een serie preken over het “onze Vader”. Op zondag 11 maart is het de derde dienst van deze serie en staan de beden “Geef ons heden ons dagelijks brood”, “vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren” en “leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze” centraal. Op Palmzondag (25 februari) sluit ik de serie dan af en gaat het over de lofprijzing aan het eind: “Want van u is het koninkrijk , de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid”. Over de bidstond op 14 maart vindt u hieronder meer informatie. Zondag 18 maart is ds. T. Salakay uit Luttelgeest onze gastvoorganger. Met Palmzondag begint de Stille Week. Het is een week waarin we ons opmaken voor het grootste feest van ons geloof: Pasen. Op Witte Donderdag vieren we samen het Heilig Avondmaal. Ook dit jaar zittend aan tafels én samen met de kinderen, die meegedaan hebben aan het kinderleerhuis voor groep 7. Op Goede Vrijdag lezen we het lijdens-evangelie in een sobere en ingetogen dienst. Er is geen preek en stilte voor en na de dienst. De Paaswake op Stille Zaterdag begint in het donker. De nieuwe Paaskaars wordt de kerk binnen gedragen en we delen in het licht van Christus. Net als vorig jaar staan we ook nu weer stil bij onze doop. Paasmorgen tenslotte komen we als gemeente bij elkaar om te vieren dat de weg van de liefde altijd wint: De Heer is opgestaan en samen met het korps vieren we dat in een Pitstop dienst. Let op: De Paas Pitstop begint een half uur eerder dan normaal!

Biddag voor gewas en arbeid

De dienst op biddag is deze keer in onze kerk. Samen met de gemeenten uit Heeg, Gaastmeer, en Woudsend e.o. hopen we op een mooie dienst, waaraan het Interkerkelijk Streekkoor uit Oudemirdum haar medewerking verleent. De dienst wordt geleid door de voorgangers uit de deelnemende gemeenten en natuurlijk is er na de dienst tijd voor koffie en ontmoeting. Van harte welkom!

Ontmoetingsavond rond een maaltijd met betekenis op zondag 11 maart in de kerk

Geloven doe je in de kerk? Samen eten delen ook!

Opnieuw is er tijdens de 40-dagentijd een maaltijd met betekenis. Geïnspireerd door het Paschamaal dat de Joden elk jaar vieren om hun bevrijding uit Egypte te herdenken eten we speciale gerechten en lezen we verhalen uit de Bijbel. Zo (her)ontdekken we de betekenis van Pasen!

En ondertussen genieten we van de lekkere dingen die we meegenomen hebben én van de tafelgesprekken, die verbinden.

Kom ook om 18.00 uur en neem een (koud) gerecht mee om te delen.

Met een groet namens de voorbereidingsgroep: Els van Os, Karin Sijbranda, Joop v.d. Goot, Annie Braaksma en ds. Froukje de Hoop.

Collecten

11 maart Diaconie: Kerken Almere runnen een sociale supermarkt
Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en er is veel armoede en werkloosheid. Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in financiële nood bij met praktische hulp, zoals een Sociale Supermarkt. Klanten krijgen geen standaard voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Mensen worden ook ondersteund met advies en cursussen om weer op eigen benen te staan. Zo kunnen klanten van de sociale supermarkt gemiddeld na drieënhalve maand weer boodschappen doen in een reguliere supermarkt. De verschillende activiteiten vinden plaats op zeven locaties verspreid over de stad. De kerken willen alles onderbrengen in één pand.
Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals Sociale Supermarkt Almere in Nederland. Van harte aanbevolen!

18 maart Diaconie: Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen  die niet naar school gaan. Vaak werken deze kinderen van migranten onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie. De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun ouders. Als dat nodig is, krijgen kinderen bijles en tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om kinderarbeid structureel te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeidvrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als een kind niet op school zit.
Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals SchuldHulpMaatje in Nederland. Van harte aanbevolen!

25 maart Kerk:  Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda
Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders in Oeganda zwaar. Mothers' Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen worden dagelijks geconfronteerd met huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers’ Union samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers’ Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Hierdoor voelen vrouwen zich gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp. 
Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals Mothers’ Union in Oeganda. Van harte aanbevolen!

1 april Kerk: jeugdwerk.

Op een zondagmiddag in Spijkenisse lopen een moeder en haar dochter schuchter de kerk binnen waar Kliederkerk plaatsvindt. Al snel verliezen ze zich in de creatieve werkvormen waarmee ze spelenderwijs een bijbelverhaal ontdekken. Ook genieten ze van een vertelling en een gezamenlijke maaltijd. Ze hebben weinig met de kerk, maar willen wel meer weten, vertellen ze. Na dit eerste bezoek komen ze regelmatig terug en nemen zelfs klasgenootjes en buurmeisjes mee. Afgelopen vijf jaar zijn meer dan 100 Kliederkerken gestart. JOP, Jong Protestant, brengt deze Kliederkerken via digitale en fysieke ontmoetingen met elkaar in verbinding. Ook ondersteunt JOP Kliederkerken met tips en advies om verder te groeien in geloof en creativiteit. Collecteer mee en help Kliederkerken om uitnodigende gemeenschappen te zijn voor alle leeftijden.

Filmavond en Paaschalllenge

11 jongeren kwamen om de film “Kruistocht in Spijkerbroek” te bekijken en pizza te eten. We zagen hoe Dolf Vega, een tiener uit Rotterdam door een uitvinding van zijn moeder, terecht komt in de 13e eeuw en daar allerlei avonturen beleeft met kinderen die op weg zijn naar Jeruzalem. Ze willen helpen om Jeruzalem met hun gebeden te bevrijden. Al snel blijkt dat Dolf heel andere ideeën heeft dan zij, maar juist dat maakte de film spannend en interessant.

Op Stille Zaterdag 31 maart houden we de Paaschallenge in de kerk. Na de dienst komen we bij elkaar om een spannend spel van een nacht lang mee te maken. We kruipen  in de huid van een volgeling  van Jezus: Johannes, die graag in veiligheid wil zijn, Petrus, die wil vechten voor zijn idealen en Judas, die Jezus wil verraden. Na een maaltijd ontstaat er een “manhunt” met challenges die we in een soort “wie is de mol”spel moeten winnen. We ontvangen een brief van Jezus en gaan op weg naar zijn schuilplaats. Onderweg hebben ontmoetingen met een bijzondere ontknoping. De Paaschallenge is in de nacht voor Pasen en duurt de hele nacht van 22 uur tot 8 uur. Wil je mee doen laat het ons dan even weten i.v.m. de voorbereidingen. Opgeven kan bij Joan vd Zee (0611214628).

Flits

Op dinsdagavond 20 maart is er Flits voor de jongeren van groep 8 en klas 1. Om 19 uur in de kerk.

Gemeenteavond

Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor de gemeenteavond van 10 april. Op het programma staan de bespreking van de jaarrekening van de diaconie, de zending en de evangelisatiecommissie. De jaarrekening van de gemeente wordt op de gemeenteavond in de herfst besproken, zoals de kerkrentmeesters al eerder hebben aangegeven. De rest van de avond willen gebruiken om u bij te praten over de stand van zaken m.b.t. Kiezen voor de Kerk. Alle werkgroepen zullen in het kort vertellen wat ze tot nu toe hebben gedaan en er zal ruimschoots gelegenheid zijn om vragen te stellen en suggesties te geven. De gemeenteavond is in het dorpshuis en begint om 19.45 met een kopje koffie. We hopen velen van u daar te ontmoeten.

Orgaandonatie

Op 14 mei houden we in onze kerk een bezinningsavond over orgaandonatie. Meer informatie hierover vindt u hieronder.

Met een vriendelijke groet, Sybren Salverda.

Bezinningsavond over orgaandonatie op 14 mei

Dat de wet van Pia Dijkstra over orgaandonatie is aangenomen, betekent voor velen van ons dat we ons, opnieuw of voor het eerst, moeten bezinnen over dit onderwerp. Wie dat doet loopt al snel tegen veel vragen aan: Wat houdt de nieuwe wet precies in? Hoe verloopt het proces van orgaandonatie eigenlijk? Wat kan ik doneren? En hoe kan ik er als gelovig mens tegenaan kijken?

Daarom organiseren we op 14 mei een bezinningsavond in de Johannes de Doperkerk. Er komt een spreker van Nederlandse Transplantatiestichting (transplantatiestichting.nl) om ons te informeren en daarnaast zal er ruim tijd zijn voor vragen en discussie. Op dit moment is de voorbereiding nog in volle gang, daarom staat de precieze aanvangstijd nog niet vast, maar u kunt binnenkort meer informatie verwachten. De avond is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in dit onderwerp en er graag in een open sfeer over van gedachten wil wisselen. Namens de kerkenraad,

Klaas en Froukje Kooistra, ds. Froukje de Hoop

Beamsnoeiers

Mei in grutte groep frijwilligers is der gâns romte makke yn‘e beammen njonken de tsjerke.

Wy binne bliid mei dizze ynset en hawwe sa in dei hân wer’t it noflike mei it nuttige treflik kombinearre wurde koe. It hout sil ek grif de waarmte jaan dy’t it gefoel nedich hat.

Aksje Kerk Balans

De tasizzings binne wer ophelle en in earste yndruk is dat it ek by ús wat werom rint.

It werom rinnende tal leden spilet ek hjir in grutte rol. Dochs falt it neffens it begrutsjen net ôf en binne wy bliid mei it meilibjen ek yn dizze foarm. Seker no’t wy foar in tal grutte kosten steane yn it ramt fan de plannen mei ús tsjerke en gemeente. 

Biddei

Op 14 maart is it biddei foar “Gewas en Arbeid”. Dizze kear is it by ús yn ‘e tsjerke yn gearwurking mei Heech, de Gastmer en Wâldsein. Lykas wenst is der dan in kollekte werfoar ynkoarten de brieven rûn geane.

Wurkgroepen

De wurkgroepen dy’t dwaande binne mei oanpassings yn ‘e tsjerke komme gauris by elkoar. Oangeande it oanstellen fan in kerkelijk werker, it ynfolljen fan tsjinsten en it op ‘e nij ynrjochtsjen fan it gebou, binne rjochtline opsteld en petearen west mei minsken dy’t der yn haaren wurk mei te dwaan hawwe. Ek hat in historysk ûndersyk plak fûn. Sa is in grutte groep út ús gemeente dwaande mei de takomst fan gebou en gemeente. Op ‘e gemeentejûn fan 10 april hearre wy der mear oer!

Voor historisch onderzoek zoeken we nog naar foto’s van het interieur van de kerk in Jutryp. Ook foto’s van het interieur van de kerk van Hommerts, met de originele banken, zijn erg welkom. Dus van vóór de vernieuwing waarbij de banken  van Jutryp hierin zijn geplaatst. Het gaat dan vooral om foto’s waarbij de banken goed waarneembaar zijn.

De kerkrentmeesters

Seniorenkring

Op vrijdagmiddag 16 maart is er weer een seniorenkring om 13.30 in de pastorie. Onderwerp van gesprek is hoofdstuk 3 uit het boekje “Tien beelden” met als onderwerp Vergeving. Van harte welkom voor iedereen die mee wil doen: het boekje is te verkrijgen via ds. de Hoop

Kring Jonge gemeenteleden

De eerstvolgende kring is op donderdag 16 april. Meer info volgt.

Kinderleerhuis

Het kinderleerhuis voor groep 7 is op 8, 15 en 22 maart. Op donderdagmiddag meteen na schooltijd om half 3. We verzamelen voor de pastorie en steken dan samen de weg over. Het onderwerp is de Stille Week en dan met name de viering van het Avondmaal  op de  avond van Witte Donderdag: De kinderen werken mee aan de  voorbereiding  en de viering van dit Avondmaal. De kinderen van de VHBschool hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen, maar iedereen die in groep 7 zit, mag meedoen. Het is wel fijn als je je even opgeeft i.v.m. de voorbereidingen. Even bellen (33 6442) of mailen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) naar de dominee. Daar kunt u ook met uw vragen terecht.

Moment van stilte en gebed

Op vrijdag 16 maart is er weer een moment van stilte en gebed in de kerk om 19.30 uur. De eerstvolgende keer daarna is op vrijdag 13 april.

Diensten

  • zondag 30 juni - 9.30 uur

    voorganger: ds. F. de Hoop

    organist:      H. Jaasma

    koster:         A. Nauta

    bijzonderheid: viering H.A.