Zondag 6 mei Pitstop “Met zonder Jezus”

10.30 uur                     ds. F. de Hoop

Collecte                       Kerk – zie toelichting

Donderdag 10 mei     Hemelvaart

9.30 uur                       ds. F. de Hoop

Collecte                       Diaconie

Zondag 13 mei          

9.30 uur                       dhr. E. van Halsema, Kampen

Collecte                       Kerk

Zondag 20 mei           Pinksteren

9.30 uur                       ds. F. de Hoop

Collecte                       Zending – zie toelichting

Zondag 27 mei    

9.30 uur                       ds. N. Eygenraam, Zwolle

Collecte                       Evangelisatiecommissie

Bij de diensten

Zowel de Pitstop van 6 mei als de dienst op donderdag 10 mei staan in het teken van Hemelvaart. Hemelvaart is een beetje een onbekende Feestdag aan het worden. Jezus gaat weg, naar de hemel, maar wat betekent dat eigenlijk. In de Pitstop gaan we hiermee op een speelse manier aan de slag, in de dienst van 10 mei gaan we in de preek hierop in. De schriftlezingen voor die dag zijn Ezechiel 1: 3-5a.26-28a en Hand. 1: 1-11. Op zondag 13 mei is het Wezenzondag en dhr. E. van Halsema uit Kampen is onze gastvoorganger. Zondag 20 mei is het Pinksteren en vieren we de verjaardag van de kerk. Met de komst van de Heilige Geest ontstaat de eerste gemeente en zijn werk gaat nog altijd door. We lezen Genesis 11: 1-9 en Hand 2: 1-24. Op de zondag daarna, zondag Trinitatis gaat ds. Nelleke Eygenraam uit Zwolle voor de eerste keer bij ons voor. Zij neemt deze dienst van mij over omdat ik die week afwezig ben i.v.m. de permanente educatie voor predikanten.

Pitstop 3 juni – Vooraankondiging

Op zondag 3 juni is de laatste Pitstop van dit seizoen en het belooft een hele speciale te worden. Het poppentheater “Poppen en meer” geeft dan een voorstelling voor jong en oud. Dus u kunt iedereen uitnodigen om te komen! We gaan de reis van ons leven maken om uit te vinden hoe het is als God de gids is. U kunt de flyer voor deze Pit-stop op de achterkant van het ringblad vinden. De voorstelling begint om 10.30 uur en duurt ongeveer tot 12 uur. Daar is een koffie-pauze bij inbegrepen. Deze keer dus geen koffie vooraf, maar tussendoor.

Collecten

6 mei missionair werk. Help de nieuwe kerk in Deventer

Vondst is de pioniersplek van de Lebuïnuskerk in Deventer. Het is de overtuiging van Vondst dat geloof waardevol is en betekenis heeft in onze levens hier en nu. Vondst biedt mensen de mogelijkheid stil te staan bij het leven en hun plek in de maatschappij. Met nachtwakes, concerten, debatten en leessessies scheppen zij gelegenheid voor reflectie. Met deze activiteiten weet Vondst een brede groep mensen uit de stad aan zich te binden, die in het verleden niet door de kerk bereikt werden.

De Protestantse Kerk steunt Vondst in Deventer en andere pioniersplekken in Nederland van harte, plekken waar mensen op zoek zijn naar actuele vormen van samenzijn en bezinning, die aansluiten bij het dagelijks leven van de huidige generatie. Geef aan de collecte.

20 mei Zending: pinksterzendingsweek - Versterk de kleine kerken in Bangladesh

In het islamitische Bangladesh behoren c​hristenen tot de armste bevolkingsgroepen. Met het Mymensingh Church Care program ondersteunt de Baptist Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie hen op allerlei manieren: leiderschapstrainingen voor voorgangers, alfabetiseringscursussen en bijbelonderwijs voor volwassenen en huiswerkbegeleiding voor kinderen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen bij voorbeeld naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Aan gemeenteleden worden microkredieten verstrekt om trainingen te volgen zoals groenten verbouwen of een koe te verzorgen. Daarmee kunnen ze het gezinsinkomen verhogen en een leven leiden boven de armoedegrens. Geef met Pinksteren aan de zendingscollecte.

Jeugdactiviteit in de Ring – 22 april

De jeugdactiviteit op 22 april jl. was een groot succes: meer dan 60 jongeren uit onze ring waren naar Woudsend gekomen, waaronder 3 uit onze gemeente. Zie voor foto’s en een uitgebreider verslag de achterkant van dit Ringblad.

Van de kerkenraad

Gemeenteavond

Er was een goede opkomst op de gemeenteavond van 10 april jl. Voor de pauze hebben we de notulen en de financiële zaken afgehandeld. Na de pauze waren er presentaties van de werkgroepen voor het interieur van de kerk, de inhoud van de diensten (kerk 2.0) en voor een kerkelijk werker. Voor deze kerkelijk werker is nu een profiel opgesteld dat binnenkort voor een advertentie gebruikt wordt. De werkgroep kerk 2.0 heeft al veel ideeën geopperd en we gaan zo nu en dan één van die ideeën uitwerken. Het is mooi te merken dat de werkgroepen zo allemaal een positieve uitwerking hebben op ons gemeente-zijn.

Extra gemeenteavond over interieur kerk op 18 juni

Op 25 mei zal dhr. Pim van Dijk met een heel aantal deelnemers uit de werkgroepen en enkele anderen inventariseren wat er mogelijk en wenselijk m.b.t. de restauratie/verandering van het interieur van onze kerk. Op maandag 18 juni zal hij de uitgewerkte ideeën dan presenteren aan de gemeente. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging, maar dan kunt u deze datum vast in uw agenda schrijven. De avond daarna, op 19 juni is er dan een kerkenraadsvergadering waarop we (hopelijk) een aantal beslissingen kunnen nemen.

Koffiedrinken voor elke dienst

Vanaf zondag 8 april wordt er elke dienst vanaf 9 uur koffie en thee geschonken in de kerk. Tot nu toe zijn de reacties positief en het lijkt er zelfs op dat mensen hiervoor eerder naar de kerk komen. We zullen dit na de zomer evalueren.

Een kaart bij de bloemengroet

De kerkenraad heeft ook besloten om vanaf zondag 29 april een kaartje met de groeten van de aanwezige gemeenteleden bij de bloemgroet te doen. Dat kaartje ligt op de Avondmaalstafel bij de bloemen en het is de bedoeling dat u uw naam met een groet of een bemoediging op de kaart schrijft. Zo wordt de bloemengroet nog iets persoonlijker!

Orgaandonatie

Als het goed is, heeft u ondertussen een flyer gehad over de bezinningsavond in onze kerk. U kunt die flyer ook op de achterkant van dit ringblad vinden. De avond is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in dit onderwerp en er graag in een open sfeer over van gedachten wil wisselen en we hopen op een mooie opkomst.

Met een vriendelijke groet, Sybren Salverda.

Wie heeft zin om mee te doen?

U hoorde het al op de gemeenteavond. Omdat veel mensen graag meedoen aan een project dat niet te lang duurt, bedacht de werkgroep kerk 2.0 het idee om in het najaar een maand lang de diensten rond één thema voor te bereiden en in de weken ertussen een aantal activiteiten rond hetzelfde thema te organiseren. Zo zijn we als gemeente even intensief betrokken bij elkaar en is er de gelegenheid om een bepaald thema wat beter uit te diepen. Het plan is om in juni één of twee keer bij elkaar te komen om alles te bedenken en dan in september de zaken verder uit te werken. Als het je leuk lijkt om mee te doen, meld je dan aan bij ds. Froukje. Bij haar kun je ook terecht voor informatie.

Kring Jonge gemeenteleden

De eerstvolgende kring is op donderdag 24 mei, om 20 uur in de pastorie. Onderwerp van gesprek is deze keer “Wat is genade?” n.a.v. de woorden waarmee we elkaar aan het begin van elke kerkdienst groeten.

Uitje zorggroep op 28 april

Op deze zaterdagmiddag stond om één uur ‘s middags de gele Gaasterland Express klaar om de liefhebbers van natuur en historie een mooi uitje te bezorgen. Meer dan 30 mensen hadden zich opgegeven en we hebben eerst een bezoekje gebracht aan de vogelkijkhut bij het Zwin, tussen Harich en Elahuizen. Wegens de oneffenheden in het voetpad en een naderende bui zijn we iets eerder dan gepland weer verder met de bus gegaan om na enige prachtige landweggetjes en anekdotes van de chauffeur te belanden in het museum van Eppinga te Sondel. Onder het genot van koffie met oranjekoek kregen we een uitgebreide lezing van de heer Eppinga over onder andere het diverse serviesgoed, gouden swipe, mond en klauwzeer, delfts aardewerk en het verschil tussen vrijzinnigheid en rechtzinnigheid. Een boeiend verhaal en tot slot mochten we nog even ‘bourkje’ in de stal, volgestouwd met oude machines en attributen. Weer een mooi initiatief van zorggroep ‘foar elkoar’!

Moment van stilte en gebed

Op vrijdag 18 mei is er weer een moment van stilte en gebed in de kerk om 19.30 uur. De eerstvolgende keer daarna is op vrijdag 15 juni.

Diensten

  • zondag 30 juni - 9.30 uur

    voorganger: ds. F. de Hoop

    organist:      H. Jaasma

    koster:         A. Nauta

    bijzonderheid: viering H.A.