Zondag  3 juni Pitstop “Dé reis van je leven”

10.30 uur                     Aanvang

Koffiedrinken in de pauze

Collecte                       Kerk

Zondag 10 juni           Heilig Avondmaal

9.30 uur                       ds. F. de Hoop

Collecte                       Diaconie – zie toelichting

Zondag 17 juni

9.30 uur                       ds. F. de Hoop

Collecte                       Diaconie – zie toelichting

Zondag 24 juni

9.30 uur                       ds. A. Buys, Sneek

Collecte                       Kerk

Bij de diensten

Meestal lezen we in de diensten de Schriftlezingen zoals die worden aangegeven in het oecumenisch leesrooster, maar in de komende maanden wijken we daar van af. In de diensten van deze zomer, waarin onze eigen dominee voorgaat, staan de beginhoofdstukken van het boek Genesis centraal. Op 10 juni beginnen we met het verhaal van de schepping uit Genesis 1, 1-2,3 en vieren we het Heilig Avondmaal. Op zondag 17 juni horen we Genesis 2: 4b-25. Zondag 24 juni is ds. A. Buijs uit Sneek onze gastvoorganger.

Pitstop 3 juni: Dé reis van je leven

Op zondag 3 juni sluiten we het seizoen af met een voorstelling voor jong en oud van het poppentheater “Poppen en meer”. Samen maken we dé reis van ons leven en komen er achter wat het betekent om God als gids te hebben. De flyer voor deze Pitstop staat achterop dit ringblad. N.B. De voorstelling begint om 10.30 precies. Koffiedrinken doen we dit keer niet vooraf, maar in de pauze! 

U bent allen van harte uitgenodigd en neem gerust iemand mee!

Collecten

10 juni Diaconie: werelddiaconaat (Guatemala)

Bijenhouden biedt jongeren toekomst Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere werelddiaconale projecten. Geef in de collecte.

17 juni Daiconie: binnenlands diaconaat. Inloophuis als ontmoetingsplek . In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor hen is een inloophuis een ontmoetingsplek om even op adem te komen en waar aandacht is voor ieders eigen verhaal. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd. Daarnaast steunt Kerk in Actie ook het DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen. Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals inloophuizen, een plek waar mensen gezien en gehoord worden.

Opbrengst collecten diaconie

4 feb    Scholen in Ghana         119,95

18 feb  Syrië moeders/kinderen           90,50

11 maart          Diaconie          88,35

14 maart          Amnesty International (Biddag)            181,55

18 maart          Kinderarbeid in de textiel in India                     42,30

25 maart          Palmzondag: gezinnen in Oeganda        83,38 + 50 Euro cheque

29 maart          Witte Donderdag, Diaconie      95,05

29 april Diaconie          97,30

Spaardoosjes Kerk in Actie (ook voor kinderen in India)         8,22

Met je hoofd bij hart en nieren..

De wetgeving op het gebied van orgaandonatie brengt veel discussie en welke keuzes je daar als individu nog in kunt maken, blijkt nog lang niet iedereen duidelijk. Hoe ga je daar als Christen mee om? Met dit als thema was er op 14 mei een avond over  orgaandonatie in de Johannes de Doper kerk in de Hommerts. Een indrukwekkende bijeenkomst waarbij een inleider van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)  als ervaringsdeskundige zijn verhaal vertelde. Zijn verhaal als bezitter van een hart van een ander, en dat al 18 jaar lang, maakte diepe indruk. Ds. Froukje de Hoop hield een korte inleiding hoe je op verschillende manieren vanuit het geloof en de bijbel tegen het doneren van organen aan kunt kijken. Is het een vorm van naastenliefde? Een zakelijk gebeuren? Uit de hand gelopen technische kennis ? Het doneren van bloed is veel voorkomend, maar er is veel meer… Alles bij elkaar genoeg aanleiding om te komen tot een open discussie met uitwisseling van ervaringen en gevoelens van de aanwezigen over kansen en mogelijkheden.  Aan de hand van stellingen als: “Hoe kan ik opstaan voor de Heer als ik mijn lichaam straks cremeer?”, “In goed Kristen hat mar ien nier.”  en “Wie niet geeft heeft ook geen recht om te ontvangen!” was er veel aanleiding tot discussie. Dit onder een heldere leiding van Els van Os. Na afloop waren er suggesties om dit thema misschien over twee jaar nog eens te behandelen wanneer de wetgeving in 2020 in zal gaan. Veel aanwezigen zullen nog met de inhoud van deze avond in hun hoofd, naar huis zijn gegaan. We zijn er in ieder geval nog niet over uitgepraat.

Klaas Kooistra

Van de kerkenraad

Extra gemeenteavond over interieur kerk op 18 juni

Op vrijdag 25 mei jl. heeft dhr. Pim van Dijk met een heel aantal deelnemers uit de werkgroepen en enkele anderen geïnventariseerd wat er mogelijk en wenselijk is m.b.t. de restauratie/verandering van het interieur van onze kerk. Op dit moment werkt hij zijn ideeën uit om ze op maandag 18 juni aan ons allen te presenteren op een extra gemeenteavond. Deze avond is in het dorpshuis en begint om 20.00 uur. De avond daarna, op 19 juni is er dan een kerkenraadsvergadering waarop we (hopelijk) een aantal beslissingen kunnen nemen.

Met een vriendelijke groet, Sybren Salverda

Moment van stilte en gebed

Op vrijdag 15 juni is er weer een moment van stilte en gebed in de kerk om 19.30 uur. De eerstvolgende keer daarna is op vrijdag 8 juli.

Examens

Er zijn in onze dorpen weer diverse jongeren die met hun examens bezig zijn. Ze zitten er nog middenin. We wensen jullie veel sterkte en hopelijk straks de vlag in top. We zullen erop letten!

Diensten

  • zondag 30 juni - 9.30 uur

    voorganger: ds. F. de Hoop

    organist:      H. Jaasma

    koster:         A. Nauta

    bijzonderheid: viering H.A.