Zondag 10 juni 2018, 2e na Trinitatis, liturgische kleur: groen; voorganger: ds. F. de Hoop organist: dhr. F. van der Hauw

Welkom en mededelingen

 

Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 24: 1 en 2 De aarde en haar volheid zijn

 

Votum en groet

 

Zingen: NL 281: 1, 2 en 3 Wij zoeken hier uw aangezicht

 

Het verhaal van de Indiaan

 

Zingen: NL 281: 6, 7 en 8 De zon straalt van uw aangezicht

 

Gebed

 

Zingen: NL 978: 1 en 4 Aan u behoort o Heer der Heren

 

Moment voor jong en oud/Schriftlezing: Genesis 1:1-2:4a

 

Zingen: NL 513: 1 en 2 God heeft het eerste woord

 

Schriftlezing: Kolossenzen 1: 12-22

 

Zingen: NL 513: 3 en 4 God heeft het laatste woord

 

Preek   

 

Orgelspel   

 

Zingen: Evangelische liedbundel 374 O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond’ring

 

O Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring
de wereld zie die U hebt voort gebracht
Het sterrenlicht, het rollen van de donder
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht

Refrein:    Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
    Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
    Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
    Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Als ik bedenk hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam
Sta ik verbaasd, dat hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam
Refrein:     Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God...

Als Christus komt met majesteit en luister
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij
Refrein:     Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God ...

Voorbeden

 

Collecte

 

Zingen: Evangelische liedbundel 295 ‘Wij worden genodigd aan tafel te gaan’

 

Wij worden genodigd aan tafel te gaan,
te vieren met brood en wijn
het feest, zoals Jezus het ook heeft gedaan:
wij willen zijn leerlingen zijn.

Waarom is het feest in de kerk hier vandaag?
Waarom toch die wijn en dat brood?
Het antwoord is evenals toen op die vraag:
Wij werden bevrijd van de dood.

Eens waren wij slaaf,

maar God maakte ons vrij
en leidde ons door de woestijn
naar ’t land van belofte. Daar mogen ook wij
weer leren Gods kind’ren te zijn.

Wie leert ons dat beter dan Jezus, de Heer!
Hij zelf heeft het ons voorgedaan.
Al is het vaak moeilijk, toch zullen wij weer
Hem volgen, waar Hij is gegaan.

Totdat eens de dag komt, dat ieder het weet.
Dan zingen de mensen verblijd:
Hij is onze Koning, voorbij is het leed, 
Hij heeft van de dood ons bevrijd!

 

Nodiging

Vg:    Als teken van zijn liefde,

    voor allen die Hem zoeken,

    nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd.

    Want Hij heeft gezegd:

 

    “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt,

    en Ik zal u rust geven.

    Neemt mijn juk op u en leert van Mij,

    want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen.”

 

    Brood dat leven geeft

    en wijn die het hart verheugt

    In deze tekenen wil de Heer met ons zijn.

    Komt dan en deelt in zijn overvloed

Tafelgebed

Vg: De Heer zij met u.

Allen: Zijn Geest in ons midden

Vg: Heft uw harten omhoog

Allen: Wij heffen ons hart op tot God.

Vg: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Allen: Hij is het waard onze dank te ontvangen.

 

Vg:     Wij danken U, Heer onze God,

    overal en altijd, door Jezus, onze Heer.

 1. Want u bent in ons midden gekomen

  1. als kracht van omhoog,

 2. als vuur in onze koude,

 3. als stem in onze stilte,

 4. als leven voor de doden.

 5. Tot aan het eind van de tijd

 6. waait uw adem, en klinkt uw stem,

 7. als tegenwind en weerwoord

 8. in een harde wereld

 9. van kale feiten en kille waarheden.

    Daarom verheffen wij onze stem,

    om samen met allen,

    die door U zijn geraakt

    en van uw Geest zijn bezield,

    U te loven en met ons hele hart toe te zingen:

   

    (NL 405: 4)

 1. Heilig, heilig, heilig!

 2. Heer, God almachtig hemel,

 3. zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.

 4. Heilig, heilig, heilig!

 5. Liefdevol en machtig,

 6. Drievuldig God, die één in wezen zijt.

 

Vg:     Ja, gezegend bent U, God onze Vader,

    en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.

    Want Hij heeft zijn volk niet in de steek gelaten,

    maar gaat ons allen voor en vuurt ons aan.

    Hij is uw stem die ons hart verwarmt,

    uw woord dat ons opwekt uit een doods bestaan.

    Wij bidden dat uw Geest zijn woorden vervult,

    nu wij doen wat Hij ons opdroeg:

 

Hij heeft op de avond  voor zijn dood

zijn liefde voor ons bezegeld

met de tekenen van deze gaven,

toen Hij een brood nam,

de dankzegging daarover uitsprak,

het brak en aan zijn leerlingen gaf  met de woorden:

Neemt en eet, dit is mijn lichaam

dat voor u gegeven wordt, doet dit tot mijn gedachtenis.

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker

sprak de dankzegging daarover uit

en gaf hem rond met de woorden:

Drinkt allen daaruit,

deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed

dat voor u en voor velen vergoten wordt

tot vergeving van zonden.

Doet dit, zo dikwijls u die drinkt,

tot mijn gedachtenis.

 

Als wij dan eten van dit brood

en drinken uit deze beker

verkondigen wij de dood van de Heer totdat Hij komt.

 

Allen:    Zijn dood gedenken wij,

    zijn opstanding belijden wij,

    zijn toekomst verwachten wij.  

    Maranatha: Kom, Heer, kom!

 

Vg:     Wij zijn bij elkaar tot zijn gedachtenis

    en we komen met dit brood en deze beker tot U, o God.

    En we bidden U: Denk aan het offer van uw geliefde Zoon

    en aanvaard ons offer van lof en dank.

 

    Zend uw Geest en maak ons tot lichaam van Christus,

    verbonden met Hem en met elkaar, als een volk van getuigen,

    een levende tegenspraak tegen alles op aarde

    wat moedeloos maakt en wanhopig.

    Verbonden met allen, die wij voor uw aangezicht gedenken...,

    met allen, die ons zijn voorgegaan,

    met wie ons lief waren en die we moesten verliezen...,

    met de heiligen van naam en de ontelbare vergetenen,

    heel uw mensenvolk, genodigd aan uw maaltijd.

 

    Want zo, wordt uw Naam gezegend, God onze Vader,

    hier en overal, nu en tot in lengte van dagen,

    door Jezus Christus, onze Heer,

    die ons bijeen zal brengen in uw Rijk

    waar wij om bidden met de woorden:

 

    Onze Vader, die in de hemelen zijt,

    Uw naam worde geheiligd;

    Uw koninkrijk kome;

    Uw wil geschiede,

    gelijk in de hemel alzo ook op aarde.

    Geef ons heden ons dagelijks brood;

    en vergeef ons onze schulden,

    gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

    en leid ons niet in verzoeking,

    maar verlos ons van de boze.

    Want van U is het koninkrijk,

    en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen

Delen van brood en wijn

Onder het delen van brood en wijn speelt het orgel

 

Dankzegging

Vg:    Dankt de Heer, want Hij is vriendelijk

    Want zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Halleluja

 

Allen:     Loof de Heer, mijn ziel.

            En al wat in mij is, zijn heilige Naam.

            Loof de Heer, mijn ziel,

            en vergeet niet één van zijn weldaden.

            Die al uw ongerechtigheden vergeeft,

            die al uw gebreken geneest,

            die uw leven verlost van het graf,

            die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid.

            Loof de Heer, mijn ziel

 

Vg:    Wij danken u, Hemelse vader,

            Voor de gaven die we hebben ontvangen

            En wij bidden U:

            Laat ons in de genade groeien

            Om vruchten te dragen

            van liefde en trouw,

            van vrede en gerechtigheid.

            Door Christus, onze Heer.

 

Allen:    Amen

 

Zingen: NL 89: 1 en 5 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied

 

Zegen afgesloten met 3x Amen

Diensten

 • Zondag 17 maart - 9.30 uur

  voorganger: ds. C. Koops - Holysloot

  organist:      Hessel Jaasma

  koster:         W. Abma

   
 • Zondag 24 maart - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      K. Booy

  koster:         D. Spronk