Zondag  23 sept

9.30 uur                       ds. F. de Hoop

Collecte           Diaconie

Zondag 30 sept

9.30 uur                       ds. F. de Hoop

Collecte                       Missionair werk          

Zondag 7 okt  Pitstop én Startzondag

10.30 uur         ds. F. de Hoop

11.00 uur         koffiedrinken

12.00 uur         gezamenlijke lunch

Collecte                       Kerk en Israël – zie toelichting

Zondag 14 okt

9.30 uur                       ds. J. Salakay, Luttelgeest

Collecte                       Diaconie – zie toelichting

Zondag 21 okt

9.30 uur                       ds. F. Welbedacht, Sneek

Collecte                       Kerk

Bij de diensten

Op 23 sept sluiten we de serie diensten af, waarin een verhaal uit Genesis 1-11 centraal stond. Het verhaal van de toren van Babel in Genesis 11: 1-9 vormt het laatste verhaal van de geschiedenis van de hemel en de aarde. Vanaf hoofdstuk 11: 37 begint de geschiedenis van Terach en zijn nakomelingen, waarvan Abraham natuurlijk de bekendste is. Maar wij gaan op dit moment niet verder met de lezingen uit Genesis. In de Pitstop gaan we samen nadenken over Marcus 8: 27-29 (zie ook hieronder) en daarna ontvangen we twee keer een gastvoorganger: ds. Salakay uit Luttelgeest en ds. Welbedacht uit Sneek.

Pitstop én startzondag – “Een goed gesprek”

In de eerste Pitstop van dit seizoen sluiten we aan bij het jaarthema van de landelijke kerk: “Een goed gesprek”. Het wordt in verschillende opzichten een bijzondere Pitstop. Zo beginnen we dit keer niet met koffie om half elf, maar met de dienst. (We hopen dan ook dat u allemaal vroeg komt.) De koffie komt een half uurtje later, zodat we onder het genot van een vers kopje met elkaar een goed gesprek kunnen voeren over de schriftlezing. Dit hebben we vorig jaar op de Startzondag ook gedaan en dat is zo goed bevallen dat we het gaan herhalen. Daarna is er nog tijd en ruimte voor een spel en dan sluiten we de Pitstop samen af met een kop soep en een broodje. De bedoeling is dat we rond één uur klaar zijn. We hopen dat u allemaal komt. Verder komt Rob Bergsma die zondag ook om kennis te maken. Rob wordt onze nieuwe kerkelijk werker (zie hieronder bij nieuws uit de kerkenraad) en we vinden het heel leuk dat hij op 7 oktober meedoet met Pitstop. 

Ondertussen heeft Tietsje Abma gereageerd op de oproep in het vorige ringblad. Zij wil wel kijken hoe het is om mee te doen bij de voorbereidingen van een Pitstop en daar zijn we erg blij mee. Welkom Tietsje!

De Pitstop van 4 november staat in het teken van het themablok: “Over vasthouden en loslaten”.

De voorbereidingen daarvoor zijn nog in volle gang. Over het themablok zelf vindt u verderop alvast wat informatie.

Ontmoeten, vragen, ontdekken

De Alpha cursus voor jonge gemeenteleden is van start gegaan. 12 mensen doen mee: ze ontmoeten elkaar, bevragen elkaar en ontdekken samen wat ze wel of niet geloven. Voor wie zin heeft om nog mee te doen: we komen bij elkaar op zondagavond van 20-21.30 uur telkens in een andere gemeente in de ring. Voor meer informatie kun je terecht bij ds. de Hoop.

Over vasthouden en loslaten...”

Tegelijkertijd met het instellen van de werkgroepen voor de restauratie van de kerk en de aanstelling van een kerkelijk werker kwam er in het afgelopen seizoen ook een kerk 2.0 werkgroep

tot stand. In deze groep kwamen we bij elkaar om na te denken over nieuwe vormen en over de inhoudelijke kant van ons gemeente-zijn. Eén van de ideeën van kerk 2.0 was om koffie te drinken voor de dienst, iets wat met groot enthousiasme is omarmd. Een ander idee was om één of twee keer per jaar een paar weken lang intensief met één thema bezig te gaan. Dat gaan we dit najaar uitproberen. Van 4-20 november staat “vasthouden en loslaten” centraal. De Pitstop van 4 november en de diensten van 11 en 18 november staan in het teken van dit thema en tussendoor is er elke week een activiteit, die met vasthouden en loslaten te maken heeft. Zo is er op donderdag 8 november een avond met ds. Gerda Wiersma over ouder worden, dementie en een waardig levenseinde. Op woensdag 14 november komt Rudolf Nammensma naar onze kerk om met ons te luisteren naar muziek over vasthouden en loslaten en daar ook het nodige over te vertellen. Op dinsdagmorgen 20 november tenslotte gaan we een morgen naar Nijkleaster in Jorwerd voor een ochtendvesper en een meditatieve wandeling. Er komt nog een flyer met meer informatie maar u kunt nu alvast de data noteren. En als u zin hebt om mee  te denken over de diensten van 11 en/of 18 november, meldt u dan even bij ds. de Hoop. Het is de bedoeling dat we deze diensten met een aantal mensen samen voorbereiden. U hoeft niet persé in de dienst iets te doen, alleen meedenken mag ook.

Nieuws van de kerkenraad

Op de eerste kerkenraadsvergadering na de vakantie kwamen een aantal belangrijke onderwerpen voorbij. Hierbij een korte up-date.

Aanstellen Kerkelijk Werker

De werkgroep die zich bezig houdt met het aanstellen van een kerkelijk werker om onze dominee te assisteren bij haar taken in onze gemeente, is de afgelopen zomer in contact gekomen met Rob Bergsma uit Leeuwarden. Het klikte zo goed dat ze de kerkenraad adviseerde om Rob aan te stellen. De kerkenraad heeft dit advies overgenomen en we hopen dat na het afhandelen van alle formaliteiten Rob per 1 oktober met zijn taak kan beginnen. Het is de bedoeling dat hij zich vooral gaat richten op jeugd en jonge gezinnen. Rob zelf is enthousiast en komt naar de Pitstop van 7 okt. voor een eerste kennismaking. Als kerkenraad zijn we blij met deze ontwikkeling en we hopen op een goede samenwerking. Dank ook aan de commissie, die hier veel werk voor heeft verzet.

Werkzaamheden aan de kerk

We zijn bezig met een alternatieve offerte voor de werkzaamheden aan de ramen van onze kerk. Wanneer dit definitief is, hopen we dit te koppelen met het werk dat nog buiten aan het schip van de kerk moet plaatsvinden. De plannen voor het interieur zijn voorgelegd aan de gemeente en de Rijksdienst voor Monumenten. De opmerkingen worden nu verwerkt en de details voor de vergunning aanvraag ingevuld. We hopen volgend voorjaar van start te kunnen gaan met de totale aanpak.

Ambtsdragers

In januari treden een aantal ambtsdragers af. Zij hebben aangegeven hun plekje aan een ander over te willen dragen. Dat betekent dat we op zoek zijn naar mensen, die het stokje over willen nemen. Graag ontvangen we reacties van mensen die zich ook op deze manier dienstbaar willen maken in onze gemeente. Uw gaven en inzet zijn ook hier onmisbaar. Praat er a.u.b. eens met elkaar of met iemand uit de kerkenraad over. Of stimuleer iemand anders die u wel geschikt vindt. Velen van ons zijn vrijwilliger in onze gemeente met een grote(re) of kleine(re) taak. Daar zijn we heel blij mee. Het is fijn als mensen hun schouders onder kortdurende projecten willen zetten. Maar er blijven ook altijd mensen nodig, die bereid zijn om mee te denken en te beslissen voor de langere termijn. Mensen, die mee willen helpen om de kerk als organisatie draaiende te houden en verantwoordelijkheid voor de diensten willen nemen. Dus mocht u zelf bereid zijn om ambtsdrager te worden, of aan iemand anders denken, neem dan contact op met iemand van de kerkenraad.

Koffiedrinken

De ontmoetingen, die we met elkaar voor de diensten hebben onder het genot van een kopje koffie, zijn volgens de kerkenraad zo belangrijk dat we unaniem besloten hebben hiermee door te gaan. Ook naar gasten toe is dit een fijne manier om contact te krijgen en je welkom te voelen.

Gemeenteavond

Nog een ontmoetingsmoment is er gepland op dinsdagavond 23 oktober. We houden dan onze gemeenteavond, voor de pauze komt de jaarrekening ter sprake, na de pauze willen we een ander thema bespreken, maar we weten nog niet wat. Als u suggesties heeft, dan horen we dat graag.

Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad Sybren Salverda en Klaas Kooistra

Seniorenkring

De seniorenkring komt bij elkaar op vrijdagmiddag 28 september om 13.30 uur in de pastorie. We bespreken dan de gelijkenis van Lazarus en de rijke man uit Lucas 16: 19-31 aan de hand van een artikel van ds. Arie van der Veer. Helaas ziet het er naar uit dat we de kring op zullen moeten heffen als er geen nieuwe mensen bij komen, dus hierbij een oproep aan de wat oudere gemeenteleden om een keer te komen “proeven”. Het artikel van ds. Arie van der Veer is verkrijgbaar bij ds. de Hoop, maar ook zonder voorbereiding bent u van harte welkom. Het is altijd een gezellig bijeenkomst van ong. anderhalf uur waarbij we over een bijbeltekst en allerlei andere dingen praten.

Kinderleerhuis

Het kinderleerhuis voor groep 4 begint op donderdag 20 september. We verzamelen bij het huis van de dominee om half drie, meteen na schooltijd. Samen steken we dan de weg over naar de kerk en tot half vier houden we dan kinderleerhuis. Dit keer spreken over de doop. Ook op donderdag 27 september en 4 oktober is dat het onderwerp. De kinderen van groep 4 van de VHB school hebben al een persoonlijke uitnodiging gehad, maar ook de leerlingen van andere scholen zijn van harte welkom. Het is wel fijn als u uw kind even aanmeldt bij de dominee.

Ook is er dit jaar voor de eerste keer in de herfstvakantie een kinderleerhuis, speciaal voor groep 4 en 5  op dinsdagmiddag 23 oktober van 13.30 -15.30 uur in het dorpshuis. Het thema is dan: ‘Het voorbeeld van het zaad’, naar een verhaal dat Jezus vertelde. We gaan knutselen, vertellen, zingen en spelen en ook hier zijn alle kinderen welkom! Er komt nog een speciale uitnodiging, maar dan weet u het alvast.

Collecten

7 oktober  -  Kerk en Israël

Israëlzondag: Het gesprek gaat altijd door. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelijk voelt ze zich ook verbonden met Palestijnse christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele loyaliteit. De Protestantse Kerk stimuleert gemeenteleden deel te nemen aan het gesprek met en over Israël en informeert hen over de relatie van de kerk met Israël. Voor het komende jaar is het speerpunt om jonge mensen meer te betrekken bij wat de verbondenheid met Israël betekent.

14 oktober  Diaconie:Werelddiaconaat -  Leven van visserij in Nepal

In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel te verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed.

In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop van vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over  watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen  en over de verkoop van de vis.

UMN ondersteunt hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw mogelijk is. En ze trainen mensen om hun eigen geitenbedrijf of groentewinkel op te zetten.

Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw en visserij stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen.

Met uw bijdrage aan deze collecte ondersteunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie zoals het werk van United Mission in Nepal. .

Moment van stilte en gebed

Op vrijdag 28 september is er weer een moment van stilte en gebed in de kerk om 19.30 uur. De eerstvolgende keer daarna is op vrijdag 26 oktober.

Diensten

  • zondag 30 juni - 9.30 uur

    voorganger: ds. F. de Hoop

    organist:      H. Jaasma

    koster:         A. Nauta

    bijzonderheid: viering H.A.