Zondag 14 januari 2018, 2e zondag na Epifanie, kleur wit (Heilig Avondmaal)

voorganger: ds. F. de Hoop organist: dhr. F. v.d. hauw

Welkom en mededelingen

 

Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 42: 1 en 3 Evenals een moede hinde

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: Psalm 84: 3 en 4 Welzalig die uit uw kracht leeft

 

Samen bidden wij met de woorden van psalm 63: 1-9,

 

Zingen: NL 302: 2 en 3 U, Vader, U aanbidden wij,


Moment voor jong en oud

 

Gebed van Nicolaus von Fluë (p. 1406 Nieuwe Liedboek)

 

Schriftlezing: Jesaja 2: 1-5 en Openbaring 3: 14-22

 

Zingen: NL 870: 1, 2 en 8 Heilige God, geprezen zij

 

Preek

Orgelspel

 

Zingen: NL 886 Abba Vader  u alleen

 

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

 

Voorbeden

Collecte

 

Zingen: Evangelische liedbundel 295 ‘Wij worden genodigd aan tafel te gaan’

Wij worden genodigd aan tafel te gaan,
te vieren met brood en wijn
het feest, zoals Jezus het ook heeft gedaan:
wij willen zijn leerlingen zijn.

Waarom is het feest in de kerk hier vandaag?
Waarom toch die wijn en dat brood?
Het antwoord is evenals toen op die vraag:
Wij werden bevrijd van de dood.

Eens waren wij slaaf, maar God maakte ons vrij
en leidde ons door de woestijn
naar ’t land van belofte. Daar mogen ook wij
weer leren Gods kind’ren te zijn.

Wie leert ons dat beter dan Jezus, de Heer!
Hij zelf heeft het ons voorgedaan.
Al is het vaak moeilijk, toch zullen wij weer
Hem volgen, waar Hij is gegaan.

Totdat eens de dag komt, dat ieder het weet.
Dan zingen de mensen verblijd:
Hij is onze Koning, voorbij is het leed, 
Hij heeft van de dood ons bevrijd!

 

Tafel klaarmaken onder het naspel

 

Nodiging

Vg: Als teken van zijn liefde, voor allen die Hem zoeken, nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd.

Want Hij heeft gezegd:

 

“Komt tot Mij, allen,  die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Neemt mijn juk op u en leert van Mij,

want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen.”

 

Brood dat leven geeft en wijn die het hart verheugt

In deze tekenen wil de Heer met ons zijn.

Komt dan en deelt in zijn overvloed

 

Tafelgebed

Vg: De Heer zij met u.

Allen: Zijn Geest in ons midden

Vg: Heft uw harten omhoog

Allen: Wij heffen ons hart op tot God.

Vg: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Allen: Hij is het waard onze dank te ontvangen.

 1. Ja, met recht en met reden, o God, loven wij Uw Naam,

 2. hier en nu, overal en altijd, want U hebt ons en alle mensen

 3. betrokken bij de zegening die U ooit hebt uitgesproken over Abraham en zijn kinderen.

 4. Duisternis bedekte de aarde, donkerheid de volkeren –  toen is uw heerlijkheid verschenen.

 5. Sion straalde in uw licht; haar zonen en dochters kwamen van verre

 6. U roept ze tot een nieuwe gemeenschap, U nodigt ze aan uw feestmaal.

 7. Daarom brengen wij U lof, en eren U, o Koning van de wereld;

 8. met engelen en aartsengelen,  met alle getuigen van alle tijden,

 9. uit alle volkeren en naties, van alle tongen en talen, zingen wij U toe:

 10. (Gezang 457: 4)

 11. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.

 12. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,

 13. Drievuldig God, die één in wezen zijt.

 

Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst

ons leven met uw Naam heeft verbonden

en met al wat daarin besloten ligt

aan mededogen, liefde en genade;

die ons leven helemaal wilde delen

om alle gerechtigheid te volbrengen

en onze verlorenheid te dragen;

die bondgenoot van de armen wil zijn,

die de geringen eert

en de minsten in zijn hart draagt.

Hij heeft op de avond  voor zijn dood zijn liefde voor ons bezegeld

met de tekenen van deze gaven,

toen Hij een brood nam, de dankzegging daarover uitsprak,

het brak en aan zijn leerlingen gaf met de woorden:

 

Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,

doet dit tot mijn gedachtenis.

 

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker,

sprak de dankzegging daarover uit en gaf hem rond met de woorden:

 

Drinkt allen daaruit,

deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed

dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis!

 

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker

verkondigen wij de dood van de Heer totdat Hij komt.

 

Allen: Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij.

Maranatha: Kom, Heer, kom!

 

Vg: Schenk ons, o Heer, nu uw Geest van waarheid, licht en leven;

en bouw ons op tot een lichaam van liefde,

dat samen met uw Zoon het brood breekt en deelt

met een ieder die kwetsbaar is en moe,

die hongert en dorst naar de gerechtigheid.

 

Want zo, verenigd met heel uw gemeente, al de uwen, in hemel en op aarde,

loven wij, God van liefde, uw Naam,

zegenen wij, God van genade, uw glorie,

en prijzen wij, God van belofte, uw trouw –

door Hem en met Hem en in Hem, Jezus Christus, onze Heer,

die ons bijeen zal brengen in uw Rijk waar wij om bidden met de woorden:

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, ….

 

Delen van brood en wijn

 

Dankzegging

Dankt de Heer, want Hij is vriendelijk

Want zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Halleluja

 

Allen:

Loof de Heer, mijn ziel.

En al wat in mij is, zijn heilige Naam.

Loof de Heer, mijn ziel,

en vergeet niet één van zijn weldaden.

Die al uw ongerechtigheden vergeeft,

die al uw gebreken geneest,

die uw leven verlost van het graf,

die u kroont met goedertierenheid

en barmhartigheid.

Loof de Heer, mijn ziel

 

Wij danken u, Hemelse vader,

Voor de gaven die we hebben ontvangen

En wij bidden U: Laat ons in de genade groeien

Om vruchten te dragen van liefde en trouw,

Van vrede en gerechtigheid.

Door Christus, onze Heer.

Allen: Amen

 

Zingen: NL 864: 1 en 5 laat ons de Heer lofzingen

 

Zegen afgesloten met 3x Amen

Liturgie 4e zondag van Advent, zondag 24 december 2017, kleur paars

Voorganger: Ds. F. de Hoop  Organist: K. Booy

 

Welkom en mededelingen

 

Intochtslied: Psalm 146: 1 en 3 Zing mijn ziel voor god uw Here

 

      1. Votum en Groet

 

Aansteken van de vierde Adventskaars en zingen van het kaarsenlied (zie bijlage)

 

Eerste kaars ik steek je aan

want het nieuwe licht breekt aan

De belofte eens gegeven

doet ons alle dagen leven

 

Tweede kaars ga nu je gang

want het wachten duurt allang!

Maar wij blijven zeker weten:

God zal ons niet vergeten.

 

Derde kaars, schenk ons je licht,

God geeft ons een beter zicht.

‘t Donker kan niet meer verhullen

wat Gods dag ons gaat onthullen.

 

Vierde kaars, nu jij ook schijnt,

zien we hoe de nacht verdwijnt.

Want jouw vlam is ons een teken

dat de vrede aan gaat breken.

      1. Zingen: NL 466: 2, 3 en 6 O kom, die Heer en meester zijt,

 

Gebed bij de vierde zondag van Advent –  naar Psalm 86

 

Zingen:  NL 444: 1, 2, 3 en 5 Nu daagt het in het oosten

Moment voor jong en oud

 

Gebed

 

Schriftlezingen: Jesaja 35: 1-10 en Matt 11: 2-10

 

Zingen: NL 440: 1 en 2 Ga stillen in den lande

 

Preek         

 

Orgelspel

 

Zingen: NL 500: 1 en 4 Uit uw verborgenheid

      1. Dankgebed en voorbeden

      1. Collecte

 

Slotlied: NL 498: 2, 3en 4 In het ondoordringbaar duister

 

Zegen: afgesloten met  (3x zingend amen)

J-H, tweede advent, zondag10 december 2017, kleur paars

Voorganger: Ds. F. de Hoop m.m.v.: Trijeklank

      1. Welkom en mededelingen

      2. Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 80: 1 en 2 O God van Jozef, leid ons verder

      1. Votum en Groet

 

Aansteken van tweede Adventskaars

Zingen: NL 444: 1, 2 en 4  Nu daagt het in het oosten

 

      1. Gebed

 

Zingen: NL 435: 1 en 2 Hef op uw hoofden, poorten wijd!

 

Moment voor jong en oud


Zingen:  NL 441: 1 en 6 Hoe zal ik U ontvangen

 

Schriftlezingen: Johannes 1: 19-28

 

Zingen: NL 441: 7 en 8 Waarom u zorgen maken

      1. Preek  

Zingen: NL 442 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

      1. Dankgebed en voorbeden

      1. Collecte:

 

Slotlied : NL 438: 1 en 4 God lof! Nu is gekomen

 

Zegen: afgesloten met  (3x zingend amen)

Kerstdienst, 25 december 2017, kleur wit

voorganger: ds. F. de Hoop m.m.v. Korps Ere zij God

Welkom

 

Stil gebed

 

Intochtslied:  NL 477: 1, 3 en 4 Komt allen tezamen

 

Votum en groet

 

Aansteken van de Kerstkaars en zingen kaarsenlied

Zingen: NL 476 Nu zijt wellekome (4 coupletten!!)

 

Gebed

Zingen: NL 481: 1 en 3 Hoor de engelen zingen de eer

 

Gebed

 

Kinderlied: NL 486: 1, 2 en 4 Midden in de winternacht

 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Jesaja 52: 7-10 en Johannes 1, 1-14

 

Zingen: NL 473 Er is een roos ontloken

 

Preek

        1. Het korps speelt

 

Zingen: NL 478: 1, 3 en 4 Komt verwondert u hier, mensen

 

Gebeden, afgesloten met het gebed dat Jezus ons leerde

 

Collecte

 

Slotlied: Ere zij God

Zegen afgesloten met drie keer “Amen

 Eeuwigheidszondag, 26 november 2017 Jutrijp-Hommerts, kleur: groen

voorganger: ds. F. de Hoop, organist: dhr. K. Booy

Welkom en mededelingen

 

Stil gebed

 

Intochtslied: NL 67: 1 God zij ons gunstig en genadig

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: NL 281: 1, 2 en 3 Wij zoeken hier uw aangezicht

 

De mensen van voorbij        Hanna Lam

 

Zingen: NL 281: 6, 7 en 9 De zon straalt van uw aangezicht

 

Gebed

 

Zingen: NL 657: 1 en 3 Zolang wij ademhalen, schept Gij in ons de kracht

 

Moment voor jong en oud

 

Schriftlezing  Jesaja 65: 17-23 en Matt 25: 1-13

 

Zingen: NL 221: 1 en 2 Zo vriendelijk en veilig als het licht

 

Preek

 

Orgelspel

 

Zingen: Onze namen staan geschreven, melodie NL 730Onze namen staan geschreven,

in de holte van uw hand
als een teken dat ons leven,

in U, Heer, is ingeplant.
Steeds als Gij uw handen opent,

zien uw ogen ons weer aan
en gedenkt Gij uw belofte:

een volkomen nieuw bestaan.

 

Laat ons in de stilte groeien,

totdat op de jongste dag
onze namen openbloeien,

op uw goddelijk gezag.
Dan gebeurt wat wij nu dromen,

dat wij in uw louter licht
tot U nader mogen komen,

aangezicht tot aangezicht.

We gedenken hen die ons zijn voorgegaan en we noemen bij name hen die in het afgelopen jaar uit de kring van de gemeente zijn gestorven of vanuit ons kerkgebouw zijn begraven.

 

De gemeente gaat staan

Wijbren Stoker

Overleden 4 november 2016        77 jaar

 

Jelte Gaastra

Overleden 20 december 2016    83 jaar

 

Piet de Boer

Overleden 17 februari 2017    81 jaar

 

Foekjen Dijkstra-Jellema

Overleden 18 februari 2017    93 jaar

 

Sjoerdje Bouma-Yntema

Overleden 18 februari 2017    83 jaar

 

Age Tiemersma

Overleden 12 maart 2017        89 jaar

 

Marijke Hoekstra-Jellema

Overleden 20 juli 2017        93 jaar       

 

Hendrika Couperus-Procee

Overleden 3 september 2017    86 jaar

 

Richtje Samplonius-Zantema   

Overleden 20 september 2017    94 jaar

 

Johannes Bijlsma

Overleden 31 oktober 2017     73 jaar   

 

Onder het zingen van Lied 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen kan een ieder die dat wil een licht ontsteken voor een naam in stilte genoemd

 

Zingen: NL 91 a Wie in de schaduw Gods mag wonen

 

Gebed (Sytze de Vries)

 

Zingen: ‘De tsjerke fan ús Heare’ (Liet 968: 4 en 5)

 

Hoe’t ek de tiden woeden,         Mei God binn’ wy feriene

nea foel it lofliet stil.            mei Heit en Soan en Geast,

God nimt ús yn syn hoede,         mei dy’t oerwinners wiene

syn frede_is al op til!         har trou is ús ta treast

It leauwe wurdt oanskôgjen,    Bewiis ús Jo genede,

Hy dy’t syn breid bemint,         dan sjonge wy befrijd,

sil ’t allegear foltôgje,         hjoed en yn ivichheden,

de tsjerke, hja oerwint.        ús lofliet lykas sy.

Voorbeden

 

Collecte

 

Slotlied: NL 416 Ga met God en hij zal met je zijn

 

Zegen (afgesloten met drie keer Amen)

Diensten

 • Zondag 21 januari 9.30 uur

  voorganger  ds. E. v.d. Sluis / lemmer

  organist       H. Jaasma

  koster          W. Abma

  bijzonderheden± Fryske Tsjinst

   
 • Zondag 28 januari 9.30 uur

  voorganger   ds. F. de Hoop

  organist        K. Booy

  koster           D. Spronk

  bijzonderheden± afscheid en bevestiging ambtsdragers