Het bovenplaatselijk kerkenwerk kan wel wat nadere uitleg gebruiken, want daar is weinig over bekend onder kerkenraden. Toch gebeurt er bovenplaatselijk heel veel maar onbekend maakt onbemind is een bekend gezegde.

 

Natuurlijk staat uitgebreid in de kerkorde omschreven wat de functie is van bovenplaatselijk kerkenwerk.  Maar de kerkorde is ook niet een boekwerk dat uitnodigt om er eens een avond voor te gaan zitten. En dus blijft bovenplaatselijk kerkenwerk een onbekend fenomeen en dat is jammer. Jammer omdat mogelijkheden blijven liggen; via de classis kan ook uw gemeente mee beslissen over het reilen en zeilen van onze kerk. De classis biedt ondersteuning, informatie, vorming en toerusting.

Over de classis is een flyer gemaakt. Klik hier om de flyer te bekijken.

 

De predikant van onze gemeente is sinds 2 okt 2011 ds. Froukje de Hoop
U kunt haar altijd bellen of mailen voor een afspraak


mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


tel: 0515 33 64 42

De Diaconie…bestaat uit 6 diakenen. Door bijdragen en collecten kunnen wij diverse aanvragen om financiële hulp ondersteunen. Wij volgen het rooster van Kerkinaktie, maar collecteren ook voor individuele organisaties, zoals b.v. voor Stichting Sviatoslav, de Voedselbank, de Schuilplaats te Sneek, Yasap, Rudolph Stichting, Leprazending en vele andere goede doelen.

Waar zorgt de diakonie nog meer voor:

de bloemengroet: elke zondag staan er bloemstukken in de kerk. Deze worden bezorgd bij gemeenteleden van 70 jaar en ouder die in die week jarig zijn of naar zieken in de gemeente.

Ouderenbezoek: gemeenteleden boven de 70 jaar die behoefte hebben aan bezoek worden 1x per maand bezocht in de winterperiode door ouderenbezoekers. Tevens is er voor hen een kerstattentie.

Kerkdienst beluisteren: Voor gemeenteleden die de dienst niet meer kunnen bijwonen en niet in het bezit zijn van een computer zijn er internetradio's. Deze zijn aangesloten bij verschillende mensen in onze gemeente. Tevens kan de kerkdienst worden beluisterd via de website www.pkn-jutrijphommerts.nl

en verder: Als diaconie proberen we daar te helpen waar hulp nodig is!

Project Papoea

Als gemeente Jutrijp Hommerts hebben we samen met andere kerkelijke gemeenten in de classis Sneek het project Papoea Interactief de laatste 3 jaar gesteund.
Gedurende die 3 jaren hebben we jaarlijks € 1000,-- bijeen gebracht voor dit doel.
De zendingscommissie heeft meegeholpen, de catechisanten hebben zich erin verdiept, er zijn diverse acties gehouden waarvan de laatste te noemen: de FancyFair van 8 sept. jl. Het was een mooie zaterdag (tevens de laatste kerkenpad-zaterdag) en de diverse kraampjes buiten bij de kerk werden goed bezocht. Deze actie bracht ruim 600 euro op voor het project Papua. Als diakonie en zendingscommissie zijn we 3 jaar actief bezig geweest met dit project. We zullen dit project blijven ondersteunen met een jaarlijkse collecte.
Namens de diakenen


leden diaconie
1. Hessel Jaasma  secretaris
2. Sybren Salverda penningmeester
3. Cor Bouma

 

4. Joan van der Zee  voorzitter
5. Tjerk Viersen  
6. Ysbrand de Jager  
   

 De diaconie is in ieder geval te bereiken via : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

 

 

De jeugdouderlingen waarvan er op dit moment twee zijn, coördineren het jeugdwerk in Jutrijp-Hommerts. Zij zijn onderdeel van de jeugdraad die bestaat uit leden van de jeugddienstcommissie en de kinderkerk en kindernevendienst. Drie maal per jaar komt de jeugdraad bijeen om alle onderdelen van het jeugdwerk te bespreken en eventuele knelpunten op te lossen. De jeugdouderlingen hebben geen wijk maar bezoeken wel jongeren die ziek zijn geweest of in andere bijzondere gevallen. Bij de tentdienst die ter afsluiting van de dorpsfeesten wordt gehouden, wordt door de jeugdraad een liedboek aangeboden aan de kinderen van groep 8 die de basisschool verlaten. Als jongeren 18 jaar worden wordt als steuntje in de rug een soort dagboek aangeboden. Ook zorgen zij ervoor dat de huiscatechisatie wordt opgestart, dit is in de leeftijd van 12-15 jaar, de rest wordt door de dominee verzorgd, dus ook de 16+ groepen. Huiscatechisatie wordt gehouden in twee groepen bij twee gemeenteleden thuis.
Ter afsluiting van het catecheseseizoen gaan we altijd iets leuks doen. Er zijn hier geen jeugdclubs, dus van dit front weinig nieuws te melden. Ook wordt er meegewerkt aan jeugddiensten. De school- of gezinsdiensten worden voorbereid door de school en de dominee.
Dit was een kleine opsomming van ons werk in Jutrijp-Hommerts.

De jeugdouderlingen

 

leden jeugdouderlingen
1. Mirjam en Peter Dudok

Jeugdouderling

 

Het college van kerkrentmeesters zorgt er voor dat de financiële verplichtingen op tijd worden voldaan en dat de kerk, pastorie en de begraafplaatsen netjes worden onderhouden. Daarnaast is het college van kerkrentmeesters verantwoordelijk voor het bijhouden van registers, zoals het doopboek en de ledenadministratie.

Als actieve gemeente hebben wij jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan financiële verplichtingen. Een groot deel daarvan heeft betrekking op onze eigen gemeente en omvat bijvoorbeeld het traktement en bijkomende kosten van de predikant, het onderhoud van de kerk en pastorie en kosten van bijvoorbeeld jeugdwerk, vergaderingen, vergoedingen voor organisten en kosters, bloemen en het kerkblad. Daarnaast zijn er bovengemeentelijke uitgaven. Hieronder vallen bijvoorbeeld de afdrachten voor de centrale PKN organisatie in Utrecht, via het kerkrentmeesterlijk quotum en de solidariteitskas. Ook betaalt het college jaarlijks een vast bedrag aan ontwikkelingshulp projecten.

Om dit alles te kunnen bekostigen organiseert het college jaarlijks geldwervingsacties onder de leden. De actie kerkbalans is hiervan de belangrijkste. Verder zijn er ondermeer speciale collectes voor de kerk ter gelegenheid van bid en dankstond. Onze gemeente verkeert verder in de gelukkige omstandigheid dat een aantal mensen in het verleden veel bezittingen aan de kerk geschonken hebben. Met de opbrengsten van deze bezittingen in de vorm van rente en pacht kan een aanzienlijk deel van de jaarlijkse financiële verplichtingen worden betaald.

Het onderhoud van de kerk, pastorie en de begraafplaatsen heeft naast de financiële kant ook een organisatorische kant. Waar mogelijk worden meerjarige afspraken gemaakt met gespecialiseerde bedrijven voor restauratie werkzaamheden, schilderwerk en groenonderhoud. Ook zijn er meerjarige afspraken gemaakt met bedrijven voor het onderhoud van de kerkklok, het orgel, de verwarming en geluidsinstallatie. Omdat onze kerk een monument is kunnen wij bij de planning van het buiten onderhoud van de kerk gebruik maken van de jaarlijkse inspecties van de monumenten wacht en worden de kosten van het buitenonderhoud voor de helft gesubsidieerd vanuit het nationaal restauratie fonds.

Al met al heeft het college van kerkrentmeesters een hele klus. Gelukkig hoeft ze niet alle werk alleen te doen. Er zijn veel vrijwilligers die meehelpen: notabelen helpen bij de geldinzameling, kerkschoonmakers, kosters, preekvoorzieners en een beheerder om te helpen bij de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de begraafplaatsen. Een beschrijving van de activiteiten van het college van kerkrentmeester kan dan ook niet beter eindigen, dan met een hartelijk ‘dankjewel’ voor alle vrijwilligers die meehelpen aan onze taken.


leden kerkrentmeesters
1. Sjoerd Huitema voorzitter
2.  Klaas Kooistra secretaris
3. vacature penningmeester
4. Annet Spronk administratie
5. vacature algemeen


 

In onze gemeente zijn 2 wijken, nl. Hommerts en Jutrijp. U vindt ze elders op deze site onder gemeenschap-wijkindeling. Ook zijn er jeugdouderlingen, die de activiteiten voor de jeugd organiseren en begeleiden.
De wijkouderling is (naast de predikant) het aanspreekpunt voor de mensen in haar of zijn wijk.
Elk jaar is er een groothuisbezoek en er wordt ook gezinshuisbezoek gedaan. Verder bij ziekte of andere omstandigheden gaan wij bij de mensen op bezoek.
Met de andere kerkenraadsleden en de predikant dragen wij verantwoordelijkheid voor het “reilen en zeilen” van onze gemeente. Maar: dat is wel een gedeelde verantwoordelijkheid, want uiteindelijk geldt dat voor alle gemeenteleden!

Namens de ouderlingen

leden ouderlingen
1. Anja Marjan van Kouwenhoven  Scriba
2. vacature  
3. vacature  
4. vacature  
   

Diensten

 • Zondag 21 januari 9.30 uur

  voorganger  ds. E. v.d. Sluis / lemmer

  organist       H. Jaasma

  koster          W. Abma

  bijzonderheden± Fryske Tsjinst

   
 • Zondag 28 januari 9.30 uur

  voorganger   ds. F. de Hoop

  organist        K. Booy

  koster           D. Spronk

  bijzonderheden± afscheid en bevestiging ambtsdragers