Zondag13 augustus 2017, 8e van de zomer, liturgische kleur wit

voorganger: ds. F. de Hoop, organist: dhr. F. vd Hauw

 

Welkom  en mededelingen

 

Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 40: 1 Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht

 

Votum en groet

 

Zingen: NL 1008: 1 en 2 Rechter in het licht verheven

 

Gebed            

 

Zingen: NL 275: 1, 4 en 5 Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

 

Moment voor jong en oud

 

Kinderen mogen iets kiezen van de kindertafel

 

Schriftlezing Hosea 6: 1-11, Bijbel in Gewone Taal

 

Zingen: NL 40: 3 Het is geen offervuur wat u behaagt

 

Preek   

 

Orgelspel

 

Zingen: NL 413: 1 en 3 Grote God wij loven U

 

Voorbeden

 

Collecte

 

Zingen: Evangelische liedbundel 295 ‘Wij worden genodigd aan tafel te gaan’

 

Wij worden genodigd aan tafel te gaan,
te vieren met brood en wijn
het feest, zoals Jezus het ook heeft gedaan:
wij willen zijn leerlingen zijn.

Waarom is het feest in de kerk hier vandaag?
Waarom toch die wijn en dat brood?
Het antwoord is evenals toen op die vraag:
Wij werden bevrijd van de dood.


Eens waren wij slaaf,

maar God maakte ons vrij
en leidde ons door de woestijn
naar ’t land van belofte. Daar mogen ook wij
weer leren Gods kind’ren te zijn.

Wie leert ons dat beter dan Jezus, de Heer!
Hij zelf heeft het ons voorgedaan.
Al is het vaak moeilijk, toch zullen wij weer
Hem volgen, waar Hij is gegaan.

Totdat eens de dag komt, dat ieder het weet.
Dan zingen de mensen verblijd:
Hij is onze Koning, voorbij is het leed, 
Hij heeft van de dood ons bevrijd!


Nodiging

 

Vg:

Als teken van zijn liefde,

voor allen die Hem zoeken,

nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd.

Want Hij heeft gezegd:

 

“Komt tot Mij, allen,

die vermoeid en belast zijt,

en Ik zal u rust geven.

Neemt mijn juk op u en leert van Mij,

want ik ben zachtmoedig en nederig van hart,

en U zult rust vinden voor uw zielen.”

 

Brood dat leven geeft

en wijn die het hart verheugt

In deze tekenen

wil de Heer met ons zijn.

Komt dan en deelt in zijn overvloed

 

Tafelgebed (diaken)

Vg: De Heer zij met u.

Allen: Zijn Geest in ons midden

Vg: Heft uw harten omhoog

Allen: Wij heffen ons hart op tot God.

Vg: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Allen: Hij is het waard onze dank te ontvangen.

 

Vg: (diaken)

 1. Wij danken U, Heer onze God,

 2. overal en altijd, door Jezus, onze Heer.

 3. Want als kracht van omhoog,

 4. als vuur in onze koude,

 5. als stem in onze stilte,

 6. als leven voor doden,

 7. bent U in ons midden gekomen.

 8. Uw adem zal waaien,

 9. uw stem zal klinken tot het eind van de tijd:

 10. tegenwind en weerwoord

 11. in een harde wereld

 12. van kale feiten en kille waarheden.

 13. Daarom, Heer onze God,

 14. verheffen wij onze stem

 15. om samen met allen

 16. die door U zijn geraakt

 17. en van uw Geest zijn bezield,

 18. U van ganser harte de lofzang toe te zingen:

 19. (NL 405: 4)

 20. Heilig, heilig, heilig!

 21. Heer, God almachtig

 22. hemel, zee en aarde

 23. verhoogt uw heerlijkheid.

 24. Heilig, heilig, heilig!

 25. Liefdevol en machtig,

 26. Drievuldig God,

 27. die één in wezen zijt.

 

Vg: Wij zegenen U,

God onze Vader,

en wij zegenen ook Jezus

die komt in uw Naam.

Want Hij heeft zijn volk niet verlaten,

maar gaat ons allen voor en vuurt ons aan

als uw stem

die ons hart verwarmt,

als uw woord

dat ons opwekt uit een doods bestaan.

 

Laat uw Geest zijn woorden vervullen,

nu wij doen wat Hij ons opdroeg:

Hij heeft op de avond  

voor zijn dood zijn liefde voor ons bezegeld

met de tekenen van deze gaven,

toen Hij een brood nam,

de dankzegging daarover uitsprak,

het brak en aan zijn leerlingen gaf  

met de woorden:

Neemt en eet, dit is mijn lichaam

dat voor u gegeven wordt,

doet dit tot mijn gedachtenis.

 

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker

sprak de dankzegging daarover uit

en gaf hem rond met de woorden:

Drinkt allen daaruit,

deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed

dat voor u en voor velen vergoten wordt

tot vergeving van zonden.

Doet dit, zo dikwijls u die drinkt,

tot mijn gedachtenis.

 

Als wij dan eten van dit brood

en drinken uit deze beker

verkondigen wij de dood van de Heer

totdat Hij komt.

 

Allen:

Zijn dood gedenken wij,

zijn opstanding belijden wij,

zijn toekomst verwachten wij.

Maranatha: Kom, Heer, kom!

 

Vg (diaken):

Bij elkaar om Hem te gedenken,

komen wij tot U, o God,

met dit brood en deze beker

en wij bidden U:

gedenk het offer van de Zoon van uw liefde

en aanvaard ons offer van lof en dank.

 

Zend uw scheppende Geest

en maak ons tot lichaam van Christus,

verbonden met Hem en elkaar

als een volk van getuigen,

een levende tegenspraak tegen alles op aarde

wat moedeloos maakt en wanhopig,

verbonden met allen

die wij voor uw aangezicht gedenken .....,

met allen die ons zijn voorgegaan,

met wie ons lief waren en die we moesten verliezen .....,

met de heiligen van naam

en de ontelbare vergetenen,

heel uw mensenvolk,

genodigd aan uw maaltijd.

 

Want zo wordt uw Naam gezegend,

God onze Vader,

hier en overal,

nu en tot in lengte van dagen,

door Jezus Christus, onze Heer,

die ons leerde bidden:

 

Allen:

Onze Vader,

die in de hemelen zijt,

Uw naam worde geheiligd;

Uw koninkrijk kome;

Uw wil geschiede,

gelijk in de hemel alzo ook op aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk,

en de kracht

en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid. Amen

 

Delen van brood en wijn

 

Dankzegging

 

Vg:(diaken)

Dankt de Heer,

want Hij is vriendelijk

Want zijn goedheid duurt in eeuwigheid.

Halleluja

 

Allen:

Loof de Heer, mijn ziel.

En al wat in mij is, zijn heilige Naam.

Loof de Heer, mijn ziel,

en vergeet niet één van zijn weldaden.

Die al uw ongerechtigheden vergeeft,

die al uw gebreken geneest,

die uw leven verlost van het graf,

die u kroont

met goedertierenheid en barmhartigheid.

Loof de Heer, mijn ziel

 

Vg:

Wij danken u, Hemelse vader,

Voor de gaven die we hebben ontvangen

En wij bidden U:

Laat ons in de genade groeien

Om vruchten te dragen

van liefde en trouw,

Van vrede en gerechtigheid.

Door Christus, onze Heer.

Allen: Amen

 

Zingen: NL 412: 6 Wij zegenen, o Heer, uw goedheid dag aan dag

 

Zegen (afgesloten met 3x Amen)

J-H, 7e zondag van de zomer, 6 augustus 2017

Voorganger: ds. F. de Hoop Organist: dhr. J. Rusticus, liturgische kleur: groen

 

Welkom en mededelingen

 

      1. Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 100:  1 en 3  Juich Gode toe, bazuin en zing.

 

      1. Votum en Groet

 

Zingen: NL 283: 1, 3 en 4 In de veelheid van geluiden

 

Gebed met de woorden van psalm 51

 

Genadeverkondiging  1 Johannes 1: 8-9

 

Als levensregel zingen we NL 311 Wij kiezen voor de vrijheid

 

Gebed om de heilige Geest

 

Moment voor jong en oud

 

Schriftlezing:  Hosea 1: 2 en Hosea 2: 4-18 uit de Bijbel in gewone Taal

 

Zingen:  Psalm 78: 3 en 4 O Heer, hoe onwillig en weerbarstig

 

Preek   

 

Orgelspel

 

Zingen:  NL 791: 1, 3, 4 en 6 Liefde eenmaal uitgesproken

      1. Dankgebed en voorbeden

 

      1. Collecte – Evangelisatiecommissie

 

Slotlied: NL 968: 1 en 5 De ware kerk des Heren

 

Zegen: afgesloten met  3x zingend amen

Zondag 11 juni 2017, Trinitatis, liturgische kleur:  wit

voorganger: ds. F. de Hoop organist: dhr. F. vd Hauw

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Intochtslied: Psalm 150 Loof God, loof Hem overal

Votum en groet

Zingen: NL 283: 1, 3 en 5 In de veelheid van geluiden

Gebed om ontferming

Vg: Laten wij de Heer aanroepen voor heel zijn wereld:

Allen:

Omwille van uw mensen, Heer,

kinderen van één Vader,

zusters en broeders uit één huis,

die elkaar naar het leven staan,

roepen wij tot U:

Zingen: NL 281: 1 Wij zoeken hier uw aangezicht

Allen:

Omwille van uw mensen, Heer,

die de moed hebben opgegeven,

die zichzelf een mislukking achten

en doof zijn geworden

voor elk woord van liefde,

roepen wij tot U:

Zingen: NL 281: 2 Wanneer het donker ons verrast

Allen:

Omwille van uw mensen, Heer,

die vrede zoeken,

die verlangen naar een leven

met U, met elkaar,

roepen wij tot U:

Zingen: NL 281: 3 Verschijn ons als de dageraad

Zingen: NL 305 Alle eer en alle glorie

Moment voor jong en oud

Zingen: NL 317: 1 en 2 Grote God, Gij hebt het zwijgen

Schriftlezing: Exodus 34: 4-9 en Matt 28: 16-20

Preek

Orgelspel

Zingen: NL 975: 1, 2 en 3 Jezus roept hier mensen samen

Voorbeden

Collecte

Slotlied: NL 705: 1 en 3 Ere zij aan God de Vader

Zegen afgesloten met 3x zingend Amen

Zondag 18 juni 2017, 1e na Trinitatis, liturgische kleur groen

voorganger: ds. F. de Hoop organist: dhr. H.Jaasma

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Intochtslied: Psalm 69: 1 en 4 Red mij, o God, het water stijgt en stijgt

Votum en groet

Zingen: NL 215: 1, 2 en 3 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan

Gebed met de woorden van psalm 46, de psalm van Luther

 

Zingen: NL 119: 17 en 18 Neem van mijn mond het woord der waarheid niet

Moment voor jong en oud

Zingen: NL 898: 1 en 4 Een vaste burcht is onze God

Schriftlezing: Jesaja 62: 6-7.10-12  en  Mattheus 10: 26-33.

Zingen: NL 870: 1, 2, 5 en 8 Heilige God, geprezen zij uw komst door alles heen

Preek   

Orgelspel

Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (staande) NL 340b

Voorbeden

Collecte

Zingen: NL 801: 1, 4, 5 en 7 Door de nacht van strijd en zorgen

Zegen (afgesloten met 3x Amen)

Zondag 21 mei 2017, 6e van Pasen, liturgische kleur wit

voorganger: ds. F. de Hoop organist: dhr. H. Jaasma

Welkom en mededelingen

 

Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 43: 3 en 4 O Here, God, kom mij bevrijden

 

Votum en groet

 

Zingen: NL130a Uit angst en nood stijgt mijn gebed

 

Die in benauwdheid zuchten – Muus Jacobse

 

Zingen: Psalm 34: 1 en 2 Ik loof de Heer altijd

 

Gebed

 

Zingen: NL 659:  4, 5 en 6 Wandelend in de woestijn

 

Schriftlezing: Jesaja 41: 17-20

 

Schriftlezing: Johannes 16: 16-24

 

Zingen: NL 176: 1 en 6 Om Sions wil zwijg ik niet stil

 

Preek   

 

Orgelspel

 

Zingen: NL 221: 1 en 3 Zo vriendelijk en veilig als het licht

 

Voorbeden

 

Collecte

 

Zingen: Evangelische liedbundel 295 ‘Wij worden genodigd aan tafel te gaan’

 

Wij worden genodigd aan tafel te gaan,
te vieren met brood en wijn
het feest, zoals Jezus het ook heeft gedaan:
wij willen zijn leerlingen zijn.

Waarom is het feest in de kerk hier vandaag?
Waarom toch die wijn en dat brood?
Het antwoord is evenals toen op die vraag:
Wij werden bevrijd van de dood.

Eens waren wij slaaf,

maar God maakte ons vrij
en leidde ons door de woestijn
naar ’t land van belofte. Daar mogen ook wij
weer leren Gods kind’ren te zijn.

Wie leert ons dat beter dan Jezus, de Heer!
Hij zelf heeft het ons voorgedaan.
Al is het vaak moeilijk, toch zullen wij weer
Hem volgen, waar Hij is gegaan.

Totdat eens de dag komt, dat ieder het weet.
Dan zingen de mensen verblijd:
Hij is onze Koning, voorbij is het leed, 
Hij heeft van de dood ons bevrijd!

 

Nodiging

 

Vg:

Als teken van zijn liefde,

voor allen die Hem zoeken,

nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd.

Want Hij heeft gezegd:

 

“Komt tot Mij, allen,

die vermoeid en belast zijt,

en Ik zal u rust geven.

Neemt mijn juk op u en leert van Mij,

want ik ben zachtmoedig en nederig van hart,

en gij zult rust vinden voor uw zielen.”

 

Brood dat leven geeft

en wijn die het hart verheugt

In deze tekenen wil de Heer met ons zijn.

Komt dan en deelt in zijn overvloed

 

Tafelgebed

Vg: De Heer zij met u.

Allen: Zijn Geest in ons midden

Vg: Heft uw harten omhoog

Allen: Wij heffen ons hart op tot God.

Vg: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Allen: Hij is het waard onze dank te ontvangen.

 

Vg:

 1. Wij danken U, Heer onze God, overal en altijd, door Jezus, onze Heer.

 2. Want u bent in ons midden gekomen als kracht van omhoog,

 3. als vuur in onze koude, als stem in onze stilte, als leven voor de doden.

 4. Tot aan het eind van de tijd waait uw adem,

 5. en klinkt uw stem,

 6. als tegenwind en weerwoord in een harde wereld

 7. van kale feiten en kille waarheden.

 

Daarom verheffen wij onze stem, om samen met allen,

die door U zijn geraakt en van uw Geest zijn bezield,

U te loven en met ons hele hart toe te zingen:

 1. (NL 405: 4)

 2. Heilig, heilig, heilig!

 3. Heer, God almachtig

 4. hemel, zee en aarde

 5. verhoogt uw heerlijkheid.

 6. Heilig, heilig, heilig!

 7. Liefdevol en machtig,

 8. Drievuldig God, die één in wezen zijt.

 

Vg:

Ja, gezegend bent U, God onze Vader,

en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.

Want Hij heeft zijn volk niet in de steek gelaten,

maar gaat ons allen voor en vuurt ons aan.

Hij is uw stem die ons hart verwarmt,

uw woord dat ons opwekt uit een doods bestaan.

Wij bidden dat uw Geest zijn woorden vervult,

nu wij doen wat Hij ons opdroeg:

 

Hij heeft op de avond  voor zijn dood zijn liefde voor ons bezegeld

met de tekenen van deze gaven,

toen Hij een brood nam, de dankzegging daarover uitsprak,

het brak en aan zijn leerlingen gaf  met de woorden:

Neemt en eet, dit is mijn lichaam

dat voor u gegeven wordt,

doet dit tot mijn gedachtenis.

 

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker sprak de dankzegging daarover uit

en gaf hem rond met de woorden:

Drinkt allen daaruit,

deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed

dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis.

 

Als wij dan eten van dit brood

en drinken uit deze beker

verkondigen wij de dood van de Heer totdat Hij komt.

 

Allen:

Zijn dood gedenken wij,

zijn opstanding belijden wij,

zijn toekomst verwachten wij.

Maranatha: Kom, Heer, kom!

 

Vg:

Wij zijn bij elkaar tot zijn gedachtenis

en we komen met dit brood en deze beker tot U, o God.

En we bidden U:

Denk aan het offer van uw geliefde Zoon

en aanvaard ons offer van lof en dank.

 

Zend uw Geest en maak ons tot lichaam van Christus,

verbonden met Hem en met elkaar,

als een volk van getuigen,

een levende tegenspraak tegen alles op aarde

wat moedeloos maakt en wanhopig.

Verbonden met allen,

die wij voor uw aangezicht gedenken...,

met allen, die ons zijn voorgegaan, met wie ons lief waren

en die we moesten verliezen...,

met de heiligen van naam en de ontelbare vergetenen,

heel uw mensenvolk, genodigd aan uw maaltijd.

 

Want zo, wordt uw Naam gezegend, God onze Vader,

hier en overal, nu en tot in lengte van dagen,

door Jezus Christus, onze Heer,

die ons bijeen zal brengen in uw Rijk

waar wij om bidden met de woorden:

 

Allen:

Onze Vader, die in de hemelen zijt,

Uw naam worde geheiligd;

Uw koninkrijk kome;

Uw wil geschiede,

gelijk in de hemel alzo ook op aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk,

en de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid. Amen

 

Delen van brood en wijn

Onder het delen van brood en wijn zingen we NL 146a Laat ons nu vrolijk zingen

 

Dankzegging

 

Vg:

Dankt de Heer, want Hij is vriendelijk

Want zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Halleluja

 

Allen:

Loof de Heer, mijn ziel.

En al wat in mij is, zijn heilige Naam.

Loof de Heer, mijn ziel,

en vergeet niet één van zijn weldaden.

Die al uw ongerechtigheden vergeeft,

die al uw gebreken geneest,

die uw leven verlost van het graf,

die u kroont met goedertierenheid

en barmhartigheid.

Loof de Heer, mijn ziel

 

Vg:

Wij danken u,

Hemelse vader,

Voor de gaven die we hebben ontvangen

En wij bidden U:

Laat ons in de genade groeien

Om vruchten te dragen van liefde en trouw,

Van vrede en gerechtigheid.

Door Christus, onze Heer.

Allen: Amen

 

Zingen: NL 118: 1 en 5 Laat ieder ‘s Heren goedheid prijzen

 

Zegen