Jutrijp-Hommerts, 5e van Pasen, 14 mei 2017, kleur wit

Voorganger: F. de Hoop, organist: Frans vd Hauw

 

Welkom en mededelingen

 

      1. Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 27: 1 en 2 Mijn licht mijn heil is Hij mijn God en Here

 

      1. Votum en Groet

 

Zingen: NL 84: 1 en 2 Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer

 

Kyriegebed met de woorden van Sytze de Vries

elke bede besluiten wij na de woorden “zo roepen wij u zingend aan”

met het zingen van lied 367d

 

Glorialied: NL 84: 6 Want God onze Heer die ons mild

 

Gebed bij de opening van de schriften

 

Zingen: NL 906: 1 en 7  God is tegenwoordig

 

Moment voor jong en oud

 

Eerste lezing: Deuteronomium 6: 20-25

 

Tweede lezing: Johannes 14: 1-14

 

Zingen: NL 906: 8 Heer kom in mij wonen

 

Preek   

 

Orgelspel

 

Zingen: NL 723 Waar God de Heer zijn schreden zet

 

Gebeden

 

Collecte

 

Slotlied : NL 898: 1 en 4 Een vaste burcht is onze God

 

Zegen: afgesloten met  3x zingend amen

J-H, Liturgie Eerste Paasdag, 16 april 2017; kleur wit

voorganger: ds. F. de Hoop m.m.v. Ere zij God

Welkom en mededelingen

 

 1. Stil gebed

 

We gaan staan

 

Vg:    Christus, de Heer is opgestaan

Allen:    Geloofd zij de Heer!

Vg:    Christus, de eerstgeborene uit de doden

Allen:    Hij leeft, en wij met Hem

Vg:    U, die ons voorgaat op de weg ten leven

Allen:    Kom, en doe ons opstaan tot Uw dienst. Amen

 

Zingen: Evangelische Liedbundel 122 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

 

 1. Votum en groet

Vg:    Onze hulp is in de naam van de Heer

Allen:    die hemel en aarde gemaakt heeft

Vg:    Die ons is voorgegaan

Allen:    van het donker naar het Licht

Vg:    De dood is overwonnen!

Allen:     Het is Pasen geworden.

 

Vg:    De Heer zij met u!

Allen:    Ook met u zij de Heer. Amen

Zingen: Psalm 118: 1 en 5 Laat ieders ‘s Heren goedheid prijzen

 

Lezen: Lucas 24: 1-12 (Bijbel in gewone Taal)

 

Zingen: NL 630: 1, 2 en 4 Sta op! Een morgen ongedacht,

 

Gedicht: Tijd van opstaan

 

 1. Zingen: Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, Evangelische liedbundel 125

Geprezen zij de Heer

die eeuwig leeft.

Die vol ontferming ieder

troost en alle schuld vergeeft.

Die heel het aards gebeuren

vast in handen heeft.

 

Refrein:

Hem zij de glorie,

want Hij die overwon,

zal nooit verlaten wat zijn

hand begon. Halleluja.

Geprezen zij het Lam,

dat de schuld der wereld

op Zich nam.

 

Verdreven is de schaduw

van de nacht.

En wie Hem wil aanvaarden

wordt eens veilig thuisgebracht.

Voor hem geldt ook dit wonder:

alles is volbracht. Refrein

 

Hij doet ons dankbaar

schouwen in het licht,

dat uitstraalt van het kruis,

dat eens voor ons werd opgericht.

En voor ons oog verrijst

een heerlijk vergezicht. Refrein

 

Gebed

 

Zingen: NL 632: 1 en 2 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven

 

Moment voor jong en oud

 

Schriftlezing: Lucas24: 5-7

 

Zingen: NL 624  Christus, onze Heer, verrees, halleluja!

Preek       

 1. Zingen: Gezang 221 (LvdK) Wees gegroet gij eersteling der dagen


Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
Here Jezus, trooster aller smarten,
zon der wereld, schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak mee
van der zaal'gen sabbatsvree!

Op uw woord, o Leven van ons leven,
werpen wij het doodskleed af!
Door de kracht uws Geestes uitgedreven,
treden w' uit ons zondengraf.
Leer ons daag'lijks, leer ons duizendwerven,
in uw kruisdood meegekruisigd sterven,
en herboren - opgestaan,
achter U ten hemel gaan!

In uw hoede zijn wij wel geborgen,
en schoon eerlang 't oog ons breek',
open gaat het op de grote morgen
na deez' aardse lijdensweek.
Welk een dag der ruste zal dat wezen,
als w' onsterf'lijk, uit de dood verrezen,
knielen voor uw dankaltaar!
Amen, Jezus, maak het waar! 1. Gebeden

 

 1. Collecte: Jeugdwerk Pasen

 

Slotlied: NL 634 U zij de glorie, opgestane Heer!

 1. Zegen (afgesloten met drie keer zingend Amen)

 1. Vrijdag 14 april 2017 – Goede Vrijdag, kleur paars

Voorganger: ds. F. de Hoop organist: dhr. F. vd Hauw

 1. Het is stil in de kerk

 

Zingen: NL 107: 2 en 5 Al wie verbijsterd zwierven

 1. Zie, de Mens

 

Zingen: Psalm 22: 1 en 2 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij

 

Eerste statie "Je hoort erbij"

 

We lezen Marcus 14: 12-25

 

Samenspraak en Stilte

 

Zingen: NL 139: 1 en 14 Heer, die mij ziet zoals ik ben,

 

Tweede statie "De keuze is aan jou"  

 

We lezen Marcus 14: 32-52

 

Samenspraak en Stilte

 

Wij zingen: NL 547: 1, 2 en 3 Met de boom des levens wegend op zijn rug

 

Derde statie "Je houdt het uit"

 

We lezen: Marcus 14: 55-65

 

Samenspraak en Stilte

 

Wij zingen: Gezang 181: 2 en 4  (LvdK) Gij wordt gegeseld en gekroond met doornen,

 

Gij wordt gegeseld en gekroond met doornen,

geminacht als de minste der verloornen,

en als een booswicht, die zijn straf moet dragen

aan ‘t kruis geslagen.

 

Hoe vreemd, dat voor de schapen zijner weide

de herder zelf ter slachtbank zich liet leiden,

de heer zich voor de schulden zijner knechten

aan ‘t kruis liet hechten

 

Vierde statie "Je bent getroost"

 

Wij lezen Marcus 15: 16-25

 

We lezen Marcus 10: 43-45

 

Samenspraak en Stilte

 

Stilte

 

Wij zingen: Gezang 181: 5 en 6 (LvdK) O wonderbare liefde, die ons denken

 

O wonderbare liefde, die ons denken

te boven gaat, wat kan mijn liefd’ U schenken,

wat ooit bereiken de arbeid mijner dagen,

dat U behage?

 

O liefde, voor dit offer van uw leven,

wat kan ik, dan mijzelf ten offer geven,

opdat ik nooit, hetzij ik leev’ of sterve,

uw liefde derve!

 

Vijfde statie "Zie je mij?"

 

We lezen: Marcus 15: 33-34

 

Samenspraak en Stilte

 

Zingen: NL 377: 1, 2, 3, 5 en 6 Zoals ik ben, kom ik nabij

 

Zesde statie "Ik ben het leven"

 

We lezen: Marcus 15: 35-39

 

De paaskaars wordt gedoofd

 

Samenspraak en Stilte

 

Wij zingen: NL 576b: 1 en 3 O hoofd vol bloed en wonden

 

Epiloog: Samenspraak en Stilte

 

Zingen: NL 598 (4 x)

 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,

vuur dat nooit meer dooft.

 

Gebeden

Lezing: Joh 19: 38-42

 

 1. Zingen: NL 590 Nu valt de nacht

 

Wij bidden staande het gebed van onze Heer

 

In stilte en in het donker verlaten wij daarna de kerk

 1. Zaterdag 15 april 2017 – Paaswake    kleur: wit

Voorganger: ds. F. de Hoop, organist: F. vd Hauw

Het is stil in de kerk

 

Zingen: Psalm 130: 1 en 3 Uit diepten van ellende

Lof van het Licht (met de woorden van lied 594)

 

Vg:     Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht?

A:    Ontwaakt, wie nog slaapt en sta op uit de dood!

Vg:    Wachters op de morgen, hoever is de nacht?

A:    Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood!

Vg:    Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht?

A:    Ontwaakt, wie nog slaapt en sta op uit de dood!

Vg:    Ontwaak en sta op, uw licht is opgegaan!

A:    Christus, Hij is ons licht!

    Christus, Hij is ons licht!

    Christus, Hij is ons licht! Halleluja

 

We staan op

 

De Paaskaars wordt binnengedragen terwijl wij zingen: Liet 601

Ljocht dat ús ropt oerein te kommen,

Wylst wy noch sliep’ yn d’ iere moarn.

Stiif bin ik, neaken en ferklomme,

oerspiel my, Ljocht, fjurje my oan.

Omearmj’ ús dat wy mei ús allen,

swiermoedich fan ’e nacht oerwûn,

net út elkoars genede falle

en weiwurde, fan nimmen fûn.

 

Ljocht dat foar my in plak bewarre,

myn stêd, myn hûs, ús heit en mem,

ljochtskyn, de dei dy’t my útkarde,

til my omheech as ynleaf bern.

Do, bern yn my, sjoch út myn eagen

oft earne al de moarntiid daagt,

dat d’ien foar d’oare wurdt in segen

en elk syn namm’ yn frede draacht.

 

Tsjuster kin oars net as ferniele

en nimmen dy’t dan takomst sjocht.

O wannear wurdt de macht ferdylge

dy’t net syn oarsprong hat yn ’t Ljocht.

Mearstimmich Ljocht, lit sjen en hearre,

dyn hertslach, fjoerich, krêftich, wis.

Leafste fan minsken, earste berne

en lêste wurd fan Him dy’t is.

Zingen: Taizé lied NL 598

(ondertussen ontsteekt ieder een licht aan de Paaskaars)

 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,

vuur dat nooit meer dooft.

Zingen: NL 68: 7 God zij geprezen met ontzag.

 

LEZINGEN UIT DE SCHRIFT

 

Lezing: Gen 1: 1-5

 

Zingen: NL 162: 1 en 6 In het begin lag de aarde verloren

 1. Lezing: Exodus 14: 21-31

 

Zingen: NL 362: 1 en 2 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát.

 1. Lezing: Ezechiel 37: 1-14

 

Zingen: NL 687: 1 Wij leven van de wind

 1. DOOPGEDACHTENIS

 2. Het water wordt in de doopvont gegoten

 

 1. Lezen: Romeinen 6:3-6

 

Doopvragen

 

Wij zingen de Apostolische geloofsbelijdenis: NL 340b Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,

 

Ontvangen van Water-kruis

 

Tijdens het ontvangen van het waterkruis speelt het orgel

 

Gebed

Lezing: Lk 24: 1-10

 

Zingen: NL 642: 1, 2, 4, 5 en 8 Ik zeg het allen, dat Hij leeft,

 1. Gebeden – Afgesloten met het Onze Vader

 

 1. Zegen

 

We steken ons kaarsje weer aan aan de Paaskaars

en verlaten al zingend, ieder met zijn lichtje, de kerk

Zingen: NL 634 U zij de glorie

 1. Donderdag 13 april 2017 – Witte Donderdag, kleur wit

Voorganger: ds. F. de Hoop Organist: dhr. H. Jaasma

Welkom

 

Stil gebed

 

 1. Intochtslied: Intochtslied: ( melodie Kumbaya my Lord)

 2. Kom bij ons, o Heer, kom bij ons.

 3. Kom bij ons, o Heer, kom bij ons.
  Kom bij ons, o Heer, kom bij ons.
  O Heer, kom bij ons.

 4. Hoor ons zingen, Heer, kom bij ons

 5. Hoor ons zingen, Heer, kom bij ons

 6. Hoor ons zingen, Heer, kom bij ons

 7. O Heer kom bij ons

 8. Hoor ons bidden, Heer, kom bij ons (3x)   

 9. Hoor ons bidden, Heer, kom bij ons

 10. Hoor ons bidden, Heer, kom bij ons

 11. O Heer kom bij ons

 12. Votum en Groet

 

Vg:    Onze hulp is in de Naam van de Heere

A:    die hemel en aarde gemaakt heeft

Vg:    die trouw blijft tot in eeuwigheid

A:    en nooit loslaat het werk van zijn handen

 

Vg:        De Heer zij met U

A:    Ook met U zij de Heer

 

Gebed om ontferming

We beantwoorden elke bede met het zingen van het refrein van lied 547:

Kyrie eleison, wees met ons begaan,

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

 

Om de slagen hem aangedaan

roepen wij om ontferming over alle mensen die lijden onder geweld,

die worden gekleineerd, geslagen en vertrapt, gemarteld en vermoord.

Zo zingen wij U biddende toe:

Kyrie eleison, wees met ons begaan,

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

 

Om het brood door hem gebroken en gedeeld,

roepen wij om ontferming voor allen van wie het leven beheerst wordt door honger,

voor de stille armen, ook onder ons

en allen die dorsten naar vrede.

Zo zingen wij U biddende toe: Kyrie eleison...

 

Om zijn eenzaamheid en verlatenheid

roepen wij om ontferming over wie lijden aan zichzelf,

mensen die van angst verkrampt zijn en eenzaam vervallen aan het donker.

Zo zingen wij U biddende toe: Kyrie eleison...

 

Om zijn zachtmoedigheid

roepen wij om ontferming over de weerlozen onder ons,

mensen die alle geweld weerstaan en durven verdragen.

Zo zingen wij U biddende toe: Kyrie eleison...

 

Omdat hij een dienstknecht was tot het bitter einde

roepen wij om ontferming voor wie leven in lijden,

voor wie door macht en geweld en heerszucht overmeestert  zijn.

Zo zingen wij U biddende toe: Kyrie eleison...

 

Zingen: Psalm 116: 1 en 3 God heb ik lief, want die getrouwe Heer

 

 1. Gebed

 

Waarom is deze nacht anders dan andere avonden? (Godly play)

 

Zingen: NL 569: 1 Toen Jezus wist nu is gekomen

 1. Schriftlezing: Joh 13: 1-15  (BGT)

 

 1. Zingen: NL 569: 2, 3 en 4 Hij gaf ons zwijgende een teken

 

 1. Preek

Zingen: NL 791: 1, 3, 4 en 6 Liefde, eenmaal uitgesproken

 

Gebeden

 

Collecte

 

 1. Zingen: Evangelische liedbundel 295 ‘Wij worden genodigd aan tafel te gaan’

 

 1. Wij worden genodigd aan tafel te gaan,
  te vieren met brood en wijn
  het feest, zoals Jezus het ook heeft gedaan:
  wij willen zijn leerlingen zijn.

  Waarom is het feest in de kerk hier vandaag?
  Waarom toch die wijn en dat brood?
  Het antwoord is evenals toen op die vraag:
  Wij werden bevrijd van de dood.

  Eens waren wij slaaf, maar God maakte ons vrij
  en leidde ons door de woestijn
  naar ’t land van belofte. Daar mogen ook wij
  weer leren Gods kind’ren te zijn.

  Wie leert ons dat beter dan Jezus, de Heer!
  Hij zelf heeft het ons voorgedaan.
  Al is het vaak moeilijk, toch zullen wij weer
  Hem volgen, waar Hij is gegaan.

  Totdat eens de dag komt, dat ieder het weet.
  Dan zingen de mensen verblijd:
  Hij is onze Koning, voorbij is het leed, 
  Hij heeft van de dood ons bevrijd!

 

     1. Nodiging:

 1. God houdt van ons en als teken van zijn liefde

 2. nodigt Hij iedereen die Hem zoekt  uit aan zijn Maaltijd.

 3. Want Hij heeft gezegd:

 4. Kom bij mij, als het je allemaal teveel is, en je moe bent.

 5. Ik zal je rust geven. Doe wat ik je zeg, en leer van mij.

 6. Want Ik ben vriendelijk en vind mezelf niet het belangrijkste.

 7. Bij mij zul je werkelijk rust vinden.

     1. Wees welkom, ieder die in Hem gelooft, en deel in de Maaltijd,
     2. die Hij voor ons heeft klaargemaakt.

 

 1. Vg:            Ik wens jullie allemaal vrede toe.

 2. Allen:        Vrede, ook voor jou.

 3. Vg:            Laten we denken aan God,

 4.             die ons het leven heeft gegeven.

 5. Allen:        Wij denken nu aan Hem.

 6. Vg:            De Heer, onze God, is goed.

 7. Allen:        Daarom willen wij hem danken.


        1. Ja, Heer, wij danken U.

        2. U bent met ons mensen meegegaan

 8. door alle tijden heen.

 9. U hebt het hulpgeroep

 10. van uw volk Israël gehoord

 11. en hen bevrijd uit Egypte,

 12. omdat u niet wilt dat mensen slaven zijn

 13. U hebt ons uw kinderen genoemd

 14. en u wilt onze Vader zijn

 15. overal en altijd, zelfs in de dood.

 16.            

 17. U hebt voor uw volk Pesach ingesteld

 18. opdat zij steeds hun bevrijding

 19. zouden vieren en gedenken.

 20. Zoals uw volk Israël een nieuw begin maakt

 21. in het beloofde land,

 22. zo geeft u ons ook steeds weer een nieuwe kans.


         1. Heer, wij kunnen in uw Woord lezen

    1. dat iedereen mee mag doen en waardevol is.

  1. Zoals bij Pesach het kleinste kind de vragen stelt,

  2. en de oudere de antwoorden geeft.

 23. Daarom willen wij uw lof zingen:

 24. Zingen: NL 405: 4

 25. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig

 26. hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.

 27. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,

 28. Drievuldig God, die één in wezen zijt.

 

 1. Wij danken U, Heer, voor uw zoon Jezus.

 2. Hij heeft op aarde geleefd tussen ons in

 3. en Hij heeft ons laten zien wie u bent en hoeveel u van ons houdt.

 4. Hij heeft ons geleerd de armen te helpen

 5. Hij heeft ons laten zien wat onrecht is

 6. en dat wij ons daartegen moeten verzetten

 7. Hij troostte mensen als zij verdriet hadden

 8. en dat moeten wij doen, net als hij.

 9. Wie verstoten was en geen familie had heeft hij omarmd.

 10. Wij danken u Heer, voor de mensen die u ons gegeven hebt

  1. om ons lief te hebben en ons te verzorgen

 11. Zo heeft Jezus ons geleerd te leven in uw Naam

  1. Een man naar Gods hart was hij.

 12. De mensen hebben hem niet begrepen en hem laten sterven aan het kruis.

 13. Wij zijn hier samen voor een maaltijd van vieren en gedenken

 14. zoals Jezus ons gezegd heeft te doen.

 15. Want toen hij de laatste avond van zijn leven met zijn vrienden Pesach vierde,

 16. nam Hij het brood, brak het en zei:

 17. “Kijk nu eens naar dit brood.

 18. Het wordt gebroken

 19. om mensen kracht te geven om verder te gaan.

 20. Zo is het ook met mijn leven.

 21. Het wordt kapotgemaakt,

 22. Maar ik zal weer opstaan.

 23. Iedere keer als jullie samen zijn

 24. en het brood breken

 25. moet je aan mij denken.

 26. Ik zal jullie kracht geven

 27. om alles te doen wat ik je geleerd heb”

 28. Toen hij de wijn schonk, sprak Jezus weer:

 29. “Kijk”, zei hij, “zoals de wijn wordt geschonken,

 30. zo zal mijn bloed vloeien als ik dood ga.

 31. Ik vraag jullie om je te herinneren

 32. hoe ik geleefd heb

 33. en waarom ik gestorven ben,

 34. Telkens als jullie samenkomen en wijn drinken.

 35. Ik hoor bij God en jullie horen bij mij

 36. Ik blijf bij jullie

 37. en jullie moeten mijn werk voortzetten”

 38. En zo is het:

 39. Als wij dit brood eten

 40. en deze wijn drinken

 41. dan vertellen  wij van de dood des Heren totdat Hij komt!

 42. Allen:    Zijn dood gedenken wij,

zijn opstanding belijden wij,

zijn toekomst verwachten wij.

Maranatha: Kom, Heer, kom!

 1. Vg:            Wij bidden tot U zoals Jezus zelf het ons heeft geleerd:

 2. Allen:        Onze Vader die in de hemel zijt,

 3. uw Naam worde geheiligd.

 4. Uw koninkrijk kome.

 5. Uw wil geschiede gelijk in de hemel

 6. zoals ook op de aarde.

 7. Geef ons heden ons dagelijks brood

 8. en vergeef ons onze schulden,

 9. gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

 10. En leid ons niet in verzoeking,

 11. maar verlos ons van de boze.

 12. Want van U is het koninkrijk en de kracht,

 13. en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.  Amen.   

 14. Tijdens het delen van brood en wijn klinkt er orgelspel

Nadat een ieder aan de eerste tafel in het brood en de wijn gedeeld heeft zingen wij:

(melodie NL 575)

Dank U, God, voor brood en beker,

dank U voor Uw heilzaam woord,

voor de taal en voor het teken

waar Uw Stem in werd gehoord,

waarin wij de liefde smaken

waarmee U ons aan wilt raken,

deze beker en dit brood

van het leven en de dood.

 

Nadat een ieder aan de tweede tafel in het brood en de wijn gedeeld heeft zingen wij:

(melodie NL 575)

Dank voor wat wij samen deelden

in het Heilig Avondmaal,

waarmee wij tot hier en heden

bij de Heer werden bepaald,

– bij Zijn liefde – bij Zijn leven,

hoe Hij om ons heeft gegeven.

Zo heeft Hij – tot ons geluk –

ons uw heil op 't hart gedrukt.

 

Dankgebed:

Voorganger:        Wij danken u, Vader in de hemel,

U hebt ons bij onze eigen naam geroepen

            om te delen in uw liefde.

            Wij bidden U: Laat ons dit nooit vergeten.

            en maak ons sterk om te delen en te leven

            met andere mensen om ons heen,

            zodat ook zij het leren U te danken.

            Want U verdient onze dank,

            vandaag en morgen en altijd.  Amen.

 

 1. Zingen: NL 248  De dag door uwe gunst ontvangen

Luthers avondgebed

Vg:    Heer blijf bij ons,

    want het is avond en de nacht zal komen.

Allen:    Blijf bij ons en bij heel uw kerk

Vg:    aan de avond van de dag,

    aan de avond van het leven,

    aan de avond van de wereld.

Allen:    Blijf bij ons

Vg:    met uw genade en goedheid,

    met uw troost en zegen,

    met uw woord en sacrament.

Allen:    Blijf bij ons

Vg:    wanneer over ons komt

    de nacht van beproeving en angst,

    de nacht van twijfel en aanvechting,

    de nacht van de strenge bittere dood.

Allen:    Blijf bij ons

Vg:    in leven en in sterven,

    in tijd en eeuwigheid. Allen:    Amen

 

Lezen: Mat 26: 30. 36-38 Van de feesttafel de nacht in...

30 Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.

36 Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’ 37 Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, 38 zei hij tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’

 

Zingen: NL 247: 1, 2 en 3 Blijf mij nabij

 

 1. Hier onderbreken wij de dienst die morgenavond wordt voortgezet.

 2. Wij verlaten in stilte de kerk, terwijl het orgel speelt:

 3. “Blijf bij mij en waak hier met Mij,

 4. wakend en biddend, wakend en biddend” (Taizé)