Zondag 9 april 2017, Palmpasen, kleur: paars

voorganger: ds. F. de Hoop, organist: H. Jaasma

 

Welkom en mededelingen

 

Intochtslied: NL 435: 1en 2 Hef op uw hoofden, poorten wijd!

 

Votum en groet

 

Gebed

 

Het koor zingt: Jesus Christ Superstar

 

We lezen Johannes 12: 1-12

 

Het koor zingt: Everything is alright

 

We lezen Johannes 12: 12-15

 

Het koor zingt: Hey Sanna Hosanna

 

We lezen Lucas 8: 1-3

 

Het koor zingt: I don’t know how to love him

 

Lezen Johannes 13: 1 en 2

 

Het koor zingt een lied over het laatste Avondmaal

 

We lezen uit Marcus 14

 

Het koor zingt: Is nu alles voorbij?

 

Gedicht Volg mij

 

Het koor zingt: Jesus Christ Superstar

 

  1. Gebeden

 

Zo bidden wij in de naam van Jezus, die ons leerde bidden:

Onze Vader die in de hemel zijt,

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiede

Gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking,

Maar verlos ons van de boze.

Want van u is het koninkrijk,

en de kracht,

en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen

      1. Collecte

 

Slotlied: Johannes de Heer 33: 1, 2 en 4

 

Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart.
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet?
Die om ons te redden de hemel verliet?

 

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ‘t stof,

en d’ engelen zingen voortdurend Zijn lof.

O, mochten w’ om Jezus verheerlijkt eens staan,

dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:

Jezus, Jezus, Uw naam zij d’eer,

want Gij zijt der mensen en engelen Heer.

 

Zegen

Jutrijp-Hommerts, 4e zondag van de 40 dagen, 26 maart 2017, kleur paars

zondag Laetare

voorganger: ds. F. de Hoop organist: dhr. K. Booy

Welkom en mededelingen

 

Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 27: 1 en 2 Mijn licht mijn heil is Hij, mijn God en Here

 

      1. Votum en Groet

 

Zingen: NL 283: 1, 2 en 3 In de veelheid van geluiden

Gedicht:    Wanneer je vast

 

Zingen: NL 283: 4 en 5 Laat uw dauw van vrede dalen

 

Gebed

 

Moment voor jong en oud

 

Zingen:  NL 600: 1, 2 en 3 Licht ontloken aan het donker

 

We lezen Johannes 9: 1-7

 

Gedachte

 

We lezen Johannes 9: 8-12

 

Gedachte

 

We lezen Johannes 9: 13-17

 

Gedachte

 

Zingen: NL 600: 4 en 5 Licht, verschenen uit den hoge

We lezen Johannes 9: 18-23

 

Gedachte

 

We lezen Johannes 9: 24-34

 

Gedachte

 

We lezen Johannes 9: 34-41

 

Slot

 

Zingen: NL 612: 1 en 2 Wij komen als geroepen

 

      1. Gebeden

      2. Collecte

 

Slotlied : NL 909: 1 en 3 Wat God doet, dat is welgedaan

 

Zegen: afgesloten met  (3x zingend amen)

 

Jutrijp-Hommerts, 2e zondag van de 40 dagen, 12 maart 2017. Kleur paars

zondag Reminiscere “Denk aan uw barmhartigheid” (ps. 25:6)

Voorganger: F. de Hoop, organist: F. vd Hauw

 

Welkom en mededelingen

 

      1. Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 25: 1 en 3 Heer, ik hef mijn hart en handen

 

      1. Votum en Groet

 

Zingen: NL 281: 1-5 Wij zoeken hier uw aangezicht

 

Kyriegebed

 

Zingen: NL 25a Mijn ogen zijn gevestigd

 

Gebed

 

Zingen: NL 536: 1 en 2 Alles wat over u geschreven staat

 

Moment voor jong en oud

 

Eerste lezing: Exodus 24: 12-18

 

Tweede lezing: Matt 15:21-2

 

Zingen: NL 536: 3 en 4 Maar Heer, de haard van uw aanwezigheid

 

Preek   

 

Orgelspel

 

Zingen: NL 653: 1, 2 en 7 U kennen, uit en tot U leven

 

Gebeden

 

Collecte

 

Slotlied : NL 213: 1, 3 en 5 Morgenglans der eeuwigheid

 

Zegen: afgesloten met  3x zingend amen

Jutrijp-Hommerts, 3e zondag van de 40 dagen, 19 maart 2017, kleur paars

m.m.v. goochelaar Jan

voorganger: ds. F. de Hoop organist: dhr. H. Jaasma

Welkom en mededelingen

 

Stil gebed

 

Intochtslied: NL 288 Goedemorgen, welkom allemaal.

 

Groet en bemoediging

 

Even voorstellen...

 

Gebed

 

Lezen van Lucas 10: 25-37 Bijbel in gewone taal

 

Zingen: AWN III, 19: 1 en 4  Als je geen liefde hebt voor elkaar

 

Als je geen liefde hebt voor elkaar,

vallen de dromen in duigen.

Dromen van vrede worden niet waar,

kwaad is niet om te buigen.

 

Refrein:

Als je geen liefde hebt voor elkaar

leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar

leef je buiten Gods gloria.

 

Als je geen liefde hebt voor elkaar,

is er geen hoop meer op zegen.

Kinderen, maak de liefde toch waar;

schrijf het op alle wegen: Refrein

 

Goochelaar Jan

 

Luisteren naar het lied ‘De Samaritaan’ van de cd kinderbijbelliedjes

https://www.youtube.com/watch?v=2nceEti-FNQ

 

Goochelaar Jan

 

Gebed afgesloten met het Onze Vader

 

Collecte

 

Zegen afgesloten met lied 416: 1,2, en 4 Ga met God en hij zal met je zijn

 

Na de dienst is er koffiedrinken

J-H, 6e zondag na Epifanie, 12 februari 2017

Voorganger: ds. F. de Hoop Organist: dhr. F. vd Hauw, liturgische kleur: groen

Welkom en mededelingen

 

      1. Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 119: 1 en 2 Welzalig wie de rechte wegen gaan

 

      1. Votum en Groet

 

Zingen: Psalm 119: 12 en 15 Ik klem mij vast aan uw getuigenis

 

Gebed met de woorden van psalm 32: 1-7

 

Genadeverkondiging  1Joh. 1: 8-9

 

Zingen: Psalm 119:  3 en 6 U dank ik Heer, in opgetogenheid

 

Levensregel: Mat 22: 36-40

 

      1. Zingen: Psalm 119: 65  Al uw geboden zijn gerechtigheid

 

Gebed om de heilige Geest (Fabian Vogt, in: ouderlingenblad januari 2017)

 

Moment voor jong en oud

 

Zingen: NL 834: 1 en 2 Vernieuw Gij mij o eeuwig licht

 

Schrfitlezing: Deut. 30: 15-20 en Mattheus 5: 17-26

 

Zingen:  NL 316: 1 en 4 het woord dat u ten leven riep

 

Preek   

 

Orgelspel

 

Zingen:  Johannes de Heer 166: 1 en 2 Grijp toch de kansen

 

      1. Dankgebed en voorbeden

 

      1. Collecte

 

Slotlied : NL 418: 1 en 3 God schenk ons de kracht

 

Zegen: afgesloten met  3x zingend amen