Dienst zondag 29 januari 2017, 4e na Epifanie, kleur rood (afscheid ambtsdrager)

voorganger: ds. F. de Hoop, organist: H. Jaasma

Welkom

 

Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 25: 6 en 7 Wie heeft lust de Heer te vrezen

 

Votum en Groet

 

Zingen: NL 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

 

Gebed

 

Zingen: NL 215: 3, 4 en 5 Rondom wie bidden dag aan dag

 

Genadeverkondiging (Titus 3: 4-7, bijbel in gewone taal)

 

Zingen: God die ooit zijn mensen leidde (op de melodie van NL 791, liefde eenmaal uitgesproken)

 

God die ooit Zijn mensen leidde

uit het land van slavernij,

Hij gaat voort ons te bevrijden.

Leef dat wonder – voel je vrij!

 

Noem Zijn Naam altijd met eerbied

en misbruik die niet en ooit

voor iets wat zijn doel voorbij schiet

en daarmee Zijn Naam vergooit.

 

Vier de ons geschonken vrijheid:

eens per week een vrije dag,

rustpunt in de drukke werktijd

waar je van genieten mag.

 

Eer de ouders, jou gegeven

als je gidsen op de weg

van het jou geschonken leven,

– heb hen lief en doe hen recht.

 

Laat in Gods Naam achterwege

alles wat de ander schaadt,

en houd moord en doodslag tegen,

roddelpraat, bedrog, verraad.

 

Blijf bij wie je trouw beloofde,

houd het leven zo op koers,

ga niet stelen of beroven,

wees op niemand ooit jaloers.

Gebed

 

Moment voor jong en oud

Schriftlezingen:  Psalm 37: 1-11 en Matt. 5: 1-12

 

Preek

 

Orgelspel

 

Zingen: NL 904: 1 en 5 Beveel gerust uw wegen

 

         1. Afscheid van aftredende ambtsdrager

 

De gemeente zingt “Voor al het werk dat in de jaren”

door Reinier Kleijer (melodie: “wie maar de goede God laat zorgen, gezang 429 LvdK)

 

Voor al het werk dat in de jaren

door u in liefde is gedaan,

– waardoor u ons heeft doen ervaren

hoe God zijn weg met ons wil gaan –

danken wij Hem die u de kracht

en inspiratie daarvoor gaf.

 

Bij al het werk dat er zo doende

door u in liefde is verzet,

willen wij God als krachtbron noemen,

danken wij Hem in ons gebed.

Wij bidden en wij wensen dat

Hij met u gaat, uw verd’re pad.

 

Dankgebed en voorbeden

 

Collecte

 

Slotlied: (de gemeente gaat staan) 146a: 1, 2 en 4 Laat ons nu vrolijk zingen

 

Zegen (afgesloten met 3x Amen)

Zondag 22 januari 2017, 3e zondag na Epifanie, kleur wit (Heilig Avondmaal)

voorganger: ds. F. de Hoop organist: dhr. K. Booy

Welkom en mededelingen

 

Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 139: 1 en 6 Heer, die mij kent zoals ik ben

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: NL 795 Wat ons bond, God is verbroken

 

Gebed

 

Zingen: NL 362: 1 en 3 Hij die gesproken heeft een woord dat gaat

 

Moment voor jong en oud

 

Schriftlezing: Jesaja 49: 1-7 en Matteüs 4: 12-22

 

Zingen: NL 361: 1, 4, 5 en 6 Er heeft een stem gesproken

 

Preek    

 

Orgelspel

 

Zingen: NL 531: 1 en 2 Jezus, die langs het water liep

 

Voorbeden

 

Collecte

 

Zingen: Evangelische liedbundel 295 ‘Wij worden genodigd aan tafel te gaan’

Wij worden genodigd aan tafel te gaan,
te vieren met brood en wijn
het feest, zoals Jezus het ook heeft gedaan:
wij willen zijn leerlingen zijn.

Waarom is het feest in de kerk hier vandaag?
Waarom toch die wijn en dat brood?
Het antwoord is evenals toen op die vraag:
Wij werden bevrijd van de dood.

Eens waren wij slaaf, maar God maakte ons vrij
en leidde ons door de woestijn
naar ’t land van belofte. Daar mogen ook wij
weer leren Gods kind’ren te zijn.

Wie leert ons dat beter dan Jezus, de Heer!
Hij zelf heeft het ons voorgedaan.
Al is het vaak moeilijk, toch zullen wij weer
Hem volgen, waar Hij is gegaan.

Totdat eens de dag komt, dat ieder het weet.
Dan zingen de mensen verblijd:
Hij is onze Koning, voorbij is het leed, 
Hij heeft van de dood ons bevrijd!

Tafel klaarmaken onder het naspel

 

Nodiging

Vg:

Als teken van zijn liefde,

voor allen die Hem zoeken,

nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd.

Want Hij heeft gezegd:

 

“Komt tot Mij, allen,  

die vermoeid en belast zijt,

en Ik zal u rust geven.

Neemt mijn juk op u en leert van Mij,

want ik ben zachtmoedig en nederig van hart,

en gij zult rust vinden voor uw zielen.”

 

Brood dat leven geeft en wijn die het hart verheugt

In deze tekenen wil de Heer met ons zijn.

Komt dan en deelt in zijn overvloed

 

Tafelgebed

Vg: De Heer zij met u.

Allen: Zijn Geest in ons midden

Vg: Heft uw harten omhoog

Allen: Wij heffen ons hart op tot God.

Vg: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Allen: Hij is het waard onze dank te ontvangen.

 1. Ja, met recht en met reden, o God,

 2. loven wij Uw Naam,

 3. hier en nu, overal en altijd,

 4. want U hebt ons

 5. en alle mensen

 6. betrokken bij de zegening

 7. die U ooit hebt uitgesproken

 8. over Abraham en zijn kinderen.

 9. Duisternis bedekte de aarde,

 10. donkerheid de volkeren

 11. –  toen is uw heerlijkheid verschenen.

 12. Sion straalde in uw licht;

 13. haar zonen en dochters kwamen van verre

 14. U roept ze tot een nieuwe gemeenschap,

 15. U nodigt ze aan uw feestmaal.

 16. Daarom brengen wij U lof,

 17. en eren U, o Koning van de wereld;

 18. met engelen en aartsengelen,  

 19. met alle getuigen van alle tijden,

 20. uit alle volkeren en naties,

 21. van alle tongen en talen,

 22. zingen wij U toe:

 23. (Gezang 457: 4)

 24. Heilig, heilig, heilig!

 25. Heer, God almachtig

 26. hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.

 27. Heilig, heilig, heilig!

 28. Liefdevol en machtig,

 29. Drievuldig God, die één in wezen zijt.

 

Vg: Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst

ons leven met uw Naam heeft verbonden

en met al wat daarin besloten ligt

aan mededogen, liefde en genade;

die ons leven helemaal wilde delen

om alle gerechtigheid te volbrengen

en onze verlorenheid te dragen;

die bondgenoot van de armen wil zijn,

die de geringen eert

en de minsten in zijn hart draagt.

 

Hij heeft op de avond  voor zijn dood  

zijn liefde voor ons bezegeld

met de tekenen van deze gaven,

toen Hij een brood nam,

de dankzegging daarover uitsprak,

het brak en aan zijn leerlingen gaf

met de woorden:

 

Neemt en eet,

dit is mijn lichaam

dat voor u gegeven wordt,

doet dit tot mijn gedachtenis.

 

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker,

sprak de dankzegging daarover uit

en gaf hem rond met de woorden:

 

Drinkt allen daaruit,

deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed

dat voor u en voor velen vergoten wordt

tot vergeving van zonden.

Doet dit, zo dikwijls u die drinkt,

tot mijn gedachtenis!

 

Als wij dan eten van dit brood

en drinken uit deze beker

verkondigen wij de dood van de Heer

totdat Hij komt.

 

Allen: Zijn dood gedenken wij,

zijn opstanding belijden wij,

zijn toekomst verwachten wij.

Maranatha: Kom, Heer, kom!

 

Vg:

Schenk ons, o Heer, nu uw Geest

van waarheid, licht en leven;

en bouw ons op tot een lichaam van liefde,

dat samen met uw Zoon

het brood breekt en deelt

met een ieder

die kwetsbaar is en moe,

die hongert en dorst

naar de gerechtigheid.

 

Want zo, verenigd met heel uw gemeente,

al de uwen, in hemel en op aarde,

loven wij, God van liefde, uw Naam,

zegenen wij, God van genade, uw glorie,

en prijzen wij, God van belofte, uw trouw –

door Hem en met Hem en in Hem,

Jezus Christus, onze Heer,

die ons bijeen zal brengen in uw Rijk

waar wij om bidden met de woorden:

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt,

Uw naam worde geheiligd;

Uw koninkrijk kome;

Uw wil geschiede,

gelijk in de hemel  alzo ook op aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk,

en de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid. Amen

 

Delen van brood en wijn

 

Wij zingen psalm 103 tijdens het delen van brood en wijn

 

Dankzegging

Vg:

Dankt de Heer,

want Hij is vriendelijk

Want zijn goedheid

duurt in eeuwigheid. Halleluja

 

Allen:

Loof de Heer, mijn ziel.

En al wat in mij is, zijn heilige Naam.

Loof de Heer, mijn ziel,

en vergeet niet één van zijn weldaden.

Die al uw ongerechtigheden vergeeft,

die al uw gebreken geneest,

die uw leven verlost van het graf,

die u kroont met goedertierenheid

en barmhartigheid.

Loof de Heer, mijn ziel

 

Vg:

Wij danken u, Hemelse vader,

Voor de gaven die we hebben ontvangen

En wij bidden U:

Laat ons in de genade groeien

Om vruchten te dragen van liefde en trouw,

Van vrede en gerechtigheid.

Door Christus, onze Heer.

Allen: Amen

 

Zingen: NL 903: 1 en 6 Zou ik niet van harte zingen

 

Zegen (afgesloten met 3x Amen)

Jutrijp-Hommerts Oudejaarsavond 2016, kleur: wit

Voorganger: ds. F. de Hoop organist: Hessel Jaasma

 

Welkom en mededelingen

 

Stilte

 

Zingen: Psalm 130 Uit diepten van ellende / roep ik tot U, o Heer.

 

Vg:    Heer, open mijn lippen

A:    En mijn mond zal zingen van uw eer.

Vg:    O God, kom mij te hulp

A:    Heer, haast u mij te helpen.

    Eer zij de heerlijkheid Gods: Vader, Zoon en Heilige Geest,

    zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen

Vg:    Zegen de Heer

A:    De naam des Heren zij geprezen.

 

Zingen: Psalm 46 God is een toevlucht t' allen tijde,

 

Vg:    Dat deze avond heilig, goed en vol vrede mag zijn

    Laat ons één  van hart en ziel bidden

 

Stilte

 

Vg:    Laat uw genade op ons neerkomen,

    zoals ons avondgebed tot u opstijgt, o God.

A:    Om onze harten te reinigen

    en vrij te maken om u lof toe te zingen,

    nu en voor altijd. Amen

 

We lezen psalm 90

 

Zingen: Lied 859 Schuldig staan wij voor U, Heer, schuldig, onweersproken.

 

We lezen Jona 3 en 4

 

Zingen: Lied 305 Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam!

 

We lezen Kolossenzen 1: 24-2:7 BGT

 

Stilte

 

Zingen (staande): Lied 340 b Apostolische geloofsbelijdenis

 

Vg:     Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond,

    vol van goedheid en waarheid,

A:     en wij hebben zijn grootheid gezien,

    de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

Magnificat

 

Gebed

 

Vg: Wij zingen het gebed dat Jezus ons leerde:

 

 

Bûch de folken nei jo wet, lit jo ryk op ierde komme.

Byn jo wil ús op it hert, en wy sykhelje ferromme.

 

Jou ús hjoed ús deistich brea,en ferjou wat wy misdiene,

sa't ek wy ferjûn ha, Hear,al dy't skuldich foar ús stiene.

 

Lit oer ús gjin neare nacht, lied ús net yn blyn begearen.

Binne wy yn duvels macht, Hear, ferlos ús fan 'e kweade.

 

God fan fier en hein ús Heit, wûnder heimnis is jo namme,

grut yn krêft en hearlikheid, oant yn alle tiden. Amen

 

Collecte

 

Slotlied: Lied 657 Zolang wij ademhalen

 

Zegen

 

Wij antwoorden op de zegen met het zingen van Liet 425

Wy gean mei jo segen bliermoedich ús wegen,
jo wurd fan om-he-gen joech ús nije moed.
Hy dy’t ús behâld is, it ljocht fan ‘e wrâld is,
wol waar-mje wat kâld is mei syn leafde-gloed.
Wat Kristus ús learde is sied ta bekearing,
wy sied-zje_it op ierde en wachtsje_op wat komt.
En ûnder de hoede fan Him dy’t ús stjoerde
sill’ leafde en goedens aanst dije rûn-om.

Zondag 8 januari 2017, Epifanie, Jutrijp-Hommerts, kleur: wit

Voorganger: ds. F. de Hoop Organist: F. van der Hauw

Welkom en mededelingen

 

Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 72: 5 en 6

 

Votum en Groet

 

Zingen:  NL 240: 1, 2 en 3 Blijf bij ons, Jezus, onze Heer;

   1. "God met de vele gezichten" – Niko Kazantsakis (1883 - 1957)

   

Zingen: NL 500: 1, 3 en 5 Uit uw verborgenheid

 

Gebed

 

Zingen: NL 513: 1, 2 en 4 God heeft het eerste woord

 

Moment voor jong en oud

Schriftlezingen Jesaja 60:1-6 en Efeziers 3: 1-12

 

Zingen: NL 526: 1 en 4 Juich voor de koning van de Joden

 

Preek   

 

Orgelspel

 

Zingen: NL 969 In Christus is noch west noch oost

 

Dankgebed en voorbeden

 

Collecte voor catechese en educatie

 

Slotlied: NL 968: 1, 2 en 5 De ware kerk des heren

 

Zegen (afgesloten met 3x Amen)

Kerstdienst, 25 december 2016, kleur wit

voorganger: ds. F. de Hoop m.m.v. Korps Ere zij God

Welkom

 

Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 98: 1 en 4, Zing een nieuw lied voor God den Heere

 

Votum en groet

 

Aansteken van de Kerstkaars

Zingen: NL 477: 1, 3 en 4 Komt allen tezamen

 

Gedicht: Kerstfeest (Nel Benschop)

 

Zingen: NL 482: 1, 2 en 3 Er is uit ‘s werelds duistere wolken


Gebed

 

Moment voor jong en oud

 

Kinderlied: Er is een kindeke geboren op aard

Schriftlezing: Jesaja 52: 7-10 (Bijbel in gewone Taal)

Schriftlezing: Lucas 2:1-20 (Bijbel in gewone Taal)

 

Zingen: NL 478: 1 en 4 Komt verwondert u hier mensen

 

Preek    

 

        1. Het korps speelt

 

Zingen: NL 481: 1 en 3 Hoor d'englen zingen d'eer

 

Gebeden

 

Collecte

 

Slotlied: Ere zij God

 

Zegen afgesloten met drie keer “Amen