1. Donderdag 24 maart 2015 – Witte donderdag, kleur wit

Voorganger: ds. F. de Hoop Organist: Meile Tamminga

Welkom

 

Stil gebed

 

 1. Intochtslied: Psalm 81: 1 en 4 Jubel God ter eer, Hij is onze sterkte

 

 1. Votum en Groet

 

 1. Zingen: NL 835: 1 en 2 Jezus ga ons voor

Gebed om ontferming

 

Zingen: Psalm 116: 1 en 3 God heb ik lief, want die getrouwe Heer

 

 1. Gebed om de Heilige Geest

 

 1. Schriftlezing: Ex 12: (1) 15-20

 

Zingen: NL 723: 1  Waar God de Heer zijn schreden zet

 

 1. Schriftlezing: Joh 13: 1-15

 

 1. Zingen: NL 723: 2  O Heer, uw onweerstaanbaar woord

 

 1. Preek

Zingen: NL 791: 1, 3, 4 en 6 Liefde, eenmaal uitgesproken

 

Gebeden

 1.  

Collecte

 1. Zingen: Evangelische liedbundel 295 ‘Wij worden genodigd aan tafel te gaan’

 2. Wij worden genodigd aan tafel te gaan,
  te vieren met brood en wijn
  het feest, zoals Jezus het ook heeft gedaan:
  wij willen zijn leerlingen zijn.

  Waarom is het feest in de kerk hier vandaag?
  Waarom toch die wijn en dat brood?
  Het antwoord is evenals toen op die vraag:
  Wij werden bevrijd van de dood.

  Eens waren wij slaaf, maar God maakte ons vrij
  en leidde ons door de woestijn
  naar ’t land van belofte. Daar mogen ook wij
  weer leren Gods kind’ren te zijn.

  Wie leert ons dat beter dan Jezus, de Heer!
  Hij zelf heeft het ons voorgedaan.
  Al is het vaak moeilijk, toch zullen wij weer
  Hem volgen, waar Hij is gegaan.

  Totdat eens de dag komt, dat ieder het weet.
  Dan zingen de mensen verblijd:
  Hij is onze Koning, voorbij is het leed, 
  Hij heeft van de dood ons bevrijd!

     1. Nodiging:

 3. God houdt van ons en als teken van zijn liefde

 4. nodigt Hij iedereen die Hem zoekt  uit aan zijn Maaltijd.

 5. Want Hij heeft gezegd:

 6.  

 7. Kom bij mij, als het je allemaal teveel is, en je moe bent.

 8. Ik zal je rust geven. Doe wat ik je zeg, en leer van mij.

 9. Want Ik ben vriendelijk en vind mezelf niet het belangrijkste.

 10. Bij mij zul je werkelijk rust vinden.

     1. Wees welkom, ieder die in Hem gelooft, en deel in de Maaltijd,

     2. die Hij voor ons heeft klaargemaakt.

 11. Vg:            Ik wens jullie allemaal vrede toe.

 12. Allen:        Vrede, ook voor jou.

 13. Vg:            Laten we denken aan God,

 14.             die ons het leven heeft gegeven.

 15. Allen:        Wij denken nu aan Hem.

 16. Vg:            De Heer, onze God, is goed.

 17. Allen:        Daarom willen wij hem danken.

 18. Vg:            Ja, Heer, wij danken U.

 19.             U bent met ons mensen meegegaan

 20.             door alle tijden heen.

 21.             U hebt het hulpgeroep

 22.             van uw volk Israël gehoord

 23.             en hen bevrijd uit Egypte,

 24.             omdat u niet wilt dat mensen slaven zijn

        1.     U hebt ons uw kinderen genoemd

 25.             en u wilt onze Vader zijn

 26.             overal en altijd, zelfs in de dood.

 27.             U hebt voor uw volk Pesach ingesteld

 28.             opdat zij steeds hun bevrijding

 29.             zouden vieren en gedenken.

 30.             Zoals uw volk Israël een nieuw begin maakt

 31.             in het beloofde land,

 32.             zo geeft u ons ook steeds weer een nieuwe kans.

 33.     Heer, wij kunnen in uw Woord lezen

      1. dat iedereen mee mag doen en waardevol is.

  1. Zoals bij Pesach het kleinste kind de vragen stelt,

  2. en de oudere de antwoorden geeft.

 34. Daarom willen wij uw lof zingen:

 35. Zingen: NL 405: 4

 36. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig

 37. hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.

 38. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,

 39. Drievuldig God, die één in wezen zijt.

 40. Vg:            Wij danken U, Heer, voor uw zoon Jezus.

 41.             Hij heeft op aarde geleefd tussen ons in

 42.             en Hij heeft ons laten zien wie u bent en hoeveel u van ons houdt.

 43.             Hij heeft ons geleerd de armen te helpen

 44.             Hij heeft ons laten zien wat onrecht is

 45.             en dat wij ons daartegen moeten verzetten

   1.     Hij troostte mensen als zij verdriet hadden

 46.             en dat moeten wij doen, net als hij.

 47.             Wie verstoten was en geen familie had heeft hij omarmd

 48. Wij danken u Heer, voor de mensen die u ons gegeven hebt

  1. om ons lief te hebben en ons te verzorgen

 49.     Zo heeft Jezus ons geleerd te leven in uw Naam

  1. Een man naar Gods hart was hij.

 50. De mensen hebben hem niet begrepen

 51. en hem laten sterven aan het kruis.

 52. Wij zijn hier samen voor een maaltijd van vieren en gedenken

 53. zoals Jezus ons gezegd heeft te doen.

 54. Want toen hij de laatste avond van zijn leven

 55. met zijn vrienden Pesach vierde,

 56. nam Hij het brood, brak het en zei:

 57. “Kijk nu eens naar dit brood.

 58. Het wordt gebroken

 59. om mensen kracht te geven om verder te gaan.

 60. Zo is het ook met mijn leven.

 61. Het wordt kapotgemaakt,

 62. Maar ik zal weer opstaan.

 63. Iedere keer als jullie samen zijn

 64. en het brood breken

 65. moet je aan mij denken.

 66. Ik zal jullie kracht geven

 67. om alles te doen wat ik je geleerd heb”

 68.            

 69.             Toen hij de wijn schonk, sprak Jezus weer:

 70. “Kijk”, zei hij, “zoals de wijn wordt geschonken,

 71. zo zal mijn bloed vloeien als ik dood ga.

 72. Ik vraag jullie om je te herinneren

 73. hoe ik geleefd heb

 74. en waarom ik gestorven ben,

 75. Telkens als jullie samenkomen en wijn drinken.

 76. Ik hoor bij God en jullie horen bij mij

 77. Ik blijf bij jullie

 78. en jullie moeten mijn werk voortzetten”

 79. En zo is het:

 80. Als wij dit brood eten

 81. en deze wijn drinken

 82. dan vertellen  wij van de dood des Heren

 83. totdat Hij komt!

 84. Allen:    Zijn dood gedenken wij,

zijn opstanding belijden wij,

zijn toekomst verwachten wij.

Maranatha: Kom, Heer, kom!

 1. Vg:            Wij bidden tot U zoals Jezus zelf het ons heeft geleerd:

 2. Allen:        Onze Vader die in de hemel zijt,

 3. uw Naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.

 4. Uw wil geschiede gelijk in de hemel zoals ook op de aarde.

 5. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,

 6. gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

 7. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

 8. Want van U is het koninkrijk en de kracht,

 9. en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.  Amen.   

 10. Tijdens het delen van brood en wijn klinkt er orgelspel

Nadat een ieder aan de eerste tafel in het brood en de wijn gedeeld heeft zingen wij:

(melodie NL 575)

Dank U, God, voor brood en beker,

dank U voor Uw heilzaam woord,

voor de taal en voor het teken

waar Uw Stem in werd gehoord,

waarin wij de liefde smaken

waarmee U ons aan wilt raken,

deze beker en dit brood

van het leven en de dood.

 

Vg:             Wij zijn hier samen voor een maaltijd van vieren en gedenken

            Zoals Jezus ons gezegd heeft te doen

Want toen hij de laatste avond van zijn leven

met zijn vrienden Pesach vierde,

nam Hij het brood, brak het en zei:

“Kijk nu eens naar dit brood.

Het wordt gebroken om mensen kracht te geven om verder te gaan.

Zo is het ook met mijn leven.

Het wordt kapotgemaakt,

Maar ik zal weer opstaan.

Iedere keer als jullie samen zijn en het brood breken

moet je aan mij denken.

Ik zal jullie kracht geven om alles te doen wat ik je geleerd heb”

           

            Toen hij de wijn schonk, sprak Jezus weer:

“Kijk”, zei hij, “zoals de wijn wordt geschonken,

zo zal mijn bloed vloeien als ik dood ga.

Ik vraag jullie om je te herinneren hoe ik geleefd heb

en waarom ik gestorven ben,

Telkens als jullie samenkomen en wijn drinken.

Ik hoor bij God en jullie horen bij mij

Ik blijf bij jullie en jullie moeten mijn werk voortzetten”

 

En zo is het: Als wij dit brood eten en deze wijn drinken

dan vertellen  wij van de dood des Heren totdat Hij komt!

 

Komt want alle dingen zijn nu gereed

 

Nadat een ieder aan de tweede tafel in het brood en de wijn gedeeld heeft zingen wij:

(melodie NL 575)

Dank voor wat wij samen deelden

in het Heilig Avondmaal,

waarmee wij tot hier en heden

bij de Heer werden bepaald,

– bij Zijn liefde – bij Zijn leven,

hoe Hij om ons heeft gegeven.

Zo heeft Hij – tot ons geluk –

ons uw heil op 't hart gedrukt.

 

Dankgebed:

Voorganger:        Wij danken u, Vader in de hemel,

U hebt ons bij onze eigen naam geroepen

            om te delen in uw liefde.

            Wij bidden U: Laat ons dit nooit vergeten.

            en maak ons sterk om te delen en te leven

            met andere mensen om ons heen,

            zodat ook zij het leren U te danken.

            Want U verdient onze dank,

            vandaag en morgen en altijd.  Amen.

 

 1. Zingen: NL 248  De dag door uwe gunst ontvangen

Luthers avondgebed

Vg:    Heer blijf bij ons,

    want het is avond en de nacht zal komen.

Allen:    Blijf bij ons en bij heel uw kerk

Vg:    aan de avond van de dag,

    aan de avond van het leven,

    aan de avond van de wereld.

Allen:    Blijf bij ons

Vg:    met uw genade en goedheid,

    met uw troost en zegen,

    met uw woord en sacrament.

Allen:    Blijf bij ons

Vg:    wanneer over ons komt

    de nacht van beproeving en angst,

    de nacht van twijfel en aanvechting,

    de nacht van de strenge bittere dood.

Allen:    Blijf bij ons

Vg:    in leven en in sterven,

    in tijd en eeuwigheid. Allen:    Amen

 

Lezen: Mat 26: 30. 36-38 Van de feesttafel de nacht in...

30 Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.

36 Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’ 37 Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, 38 zei hij tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’

 

Zingen: NL 247: 1, 2 en 3 Blijf mij nabij

 

 1. Hier onderbreken wij de dienst die morgenavond wordt voortgezet.

 2. Wij verlaten in stilte de kerk, terwijl het orgel speelt:

 3. “Blijf bij mij en waak hier met Mij,

 4. wakend en bidden, wakend en bidden” (Taizé)

 

voor melodie zie: http://www.vierdanhetleven.nl/41132%20003%20Blijf%20bij%20mij.htmlJ-H,  3e van de 40 dagen,  zondag Oculi, 28 februari 2016, kleur: paars

voorganger: ds. F. de Hoop organist: K. Booy

 

Welkom en mededelingen

 

Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 135: 1 en 9 Halelujah! Looft de Heer

 

Votum en Groet

 

Zingen: Psalm 25: 7 en 9 Gods verborgen omgang vinden

 

De tien woorden als smeking

 

Zingen: NL 536: 1, 3 en 4  Alles wat over ons geschreven staat

 

Gebed

 

Zingen:  NL 317: 2 en 3 Heer uw boodschap staat geschreven

 

Moment met de kinderen

 

Eerste lezing: Lucas 22: 66-71

Tweede lezing: Hebreeën 7: 15-28

 

Zingen: NL 110: 1, 2 en 4  De Here God heeft tot mijn Heer gesproken

 

Preek

 

Orgelspel

 

Zingen: NL 512: 1, 2, 3 en 4 O Jezus, hoe vertrouwd en goed

 

Gebeden

 

Collecte

 

Slotlied: NL 939 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

 

Zegen: afgesloten met  3x zingend amen

Dienst zondag 10 januari 2016, 1e na Epifanie, kleur rood

Afscheid ambtsdragers

voorganger: ds. F. de Hoop, organist: F. vd Hauw

Welkom

 

Stil gebed

 

Intochtslied: NL 100: 1, 2 en 4  Juich Gode toe, bazuin en zing

 

Votum en Groet

 

Zingen: NL 283: 1, 3 en 4 In de veelheid van geluiden

 

Gebed

 

Zingen: NL 215: 3, 4 en 5 Rondom wie bidden dag aan dag

 

Genadeverkondiging (Titus 3: 4-7, bijbel in gewone taal)

 

Zingen: God die ooit zijn mensen leidde ( op de melodie van NL 791, liefde eenmaal uitgesproken)

 

God die ooit Zijn mensen leidde

uit het land van slavernij,

Hij gaat voort ons te bevrijden.

Leef dat wonder – voel je vrij!

 

Noem Zijn Naam altijd met eerbied

en misbruik die niet en ooit

voor iets wat zijn doel voorbij schiet

en daarmee Zijn Naam vergooit.

 

Vier de ons geschonken vrijheid:

eens per week een vrije dag,

rustpunt in de drukke werktijd

waar je van genieten mag.

 

Eer de ouders, jou gegeven

als je gidsen op de weg

van het jou geschonken leven,

– heb hen lief en doe hen recht.

 

Laat in Gods Naam achterwege

alles wat de ander schaadt,

en houd moord en doodslag tegen,

roddelpraat, bedrog, verraad.

 

Blijf bij wie je trouw beloofde,

houd het leven zo op koers,

ga niet stelen of beroven,

wees op niemand ooit jaloers.

 

Gesprek met de kinderen

 

Schriftlezingen:  Jesaja 40:1-11 en Lucas 3: 15-16. 21-22

 

Preek

 

Orgelspel

 

Zingen: NL 526: 1 en 2 Juich voor de koning van de Joden

 

Afscheid aftredende ambtsdragers

 

De gemeente zingt “Voor waar u kracht en tijd aan heeft besteed”

door Reinier Kleijer (melodie: psalm 119)

 

Voor waar u tijd en kracht aan heeft besteed

de kerk van Christus in al haar facetten

-deze gemeente met haar lief en leed-

waar u zich zo voor in heeft willen zetten –

en om de liefde waarmee u dat deed,

past het on om u daarvoor dank te zeggen.

 

Voor wat u zo ter harte is gegaan

danken wij God en willen wij Hem vragen

dat Hij het werk dat door u is gedaan

zal zegenen en vrucht zal laten dragen

en dat daarmee hier wegen zijn gebaand

waarlangs het ons beloofde Rijk begint te dagen.

 

Dankgebed en voorbeden

 

Collecte

 

Slotlied :  Liet 146c: 1, 3, en 7 Sjong foar de Heare dyn lof en eare

 

Zegen (afgesloten met 3x Amen)

 

Zondag 17 januari 2016, 2e zondag na Epifanie, kleur wit

voorganger: ds. F. de Hoop organist: dhr. H. Jaasma

Welkom en mededelingen

 

Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 66: 1 en 2 Breek aarde uit in jubelzangen

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: NL 795 Wat ons bond, God is verbroken

 

Gebed

 

Zingen: NL 686: 1 en 3 De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt

 

Schriftlezing: Jesaja 62: 1-5 en Johannes 2: 1-11

 

Zingen: NL 176: 1 en 3 Om Sions wil zwijg ik niet stil

 

Preek

 

Orgelspel

 

Zingen: NL 792 Kom, God en schrijf uw eigen naam

 

Voorbeden

 

Collecte

 

Zingen: Evangelische liedbundel 295 ‘Wij worden genodigd aan tafel te gaan’

 

Wij worden genodigd aan tafel te gaan,
te vieren met brood en wijn
het feest, zoals Jezus het ook heeft gedaan:
wij willen zijn leerlingen zijn.

Waarom is het feest in de kerk hier vandaag?
Waarom toch die wijn en dat brood?
Het antwoord is evenals toen op die vraag:
Wij werden bevrijd van de dood.

Eens waren wij slaaf, maar God maakte ons vrij
en leidde ons door de woestijn
naar ’t land van belofte. Daar mogen ook wij
weer leren Gods kind’ren te zijn.

Wie leert ons dat beter dan Jezus, de Heer!
Hij zelf heeft het ons voorgedaan.
Al is het vaak moeilijk, toch zullen wij weer
Hem volgen, waar Hij is gegaan.

Totdat eens de dag komt, dat ieder het weet.
Dan zingen de mensen verblijd:
Hij is onze Koning, voorbij is het leed, 
Hij heeft van de dood ons bevrijd!

 

Nodiging

Vg:

Als teken van zijn liefde,

voor allen die Hem zoeken,

nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd.

Want Hij heeft gezegd:

 

“Komt tot Mij, allen,

die vermoeid en belast zijt,

en Ik zal u rust geven.

Neemt mijn juk op u en leert van Mij,

want ik ben zachtmoedig en nederig van hart,

en gij zult rust vinden voor uw zielen.”

 

Brood dat leven geeft

en wijn die het hart verheugt

In deze tekenen

wil de Heer met ons zijn.

Komt dan en deelt in zijn overvloed

 

Tafelgebed

Vg: De Heer zij met u.

Allen: Zijn Geest in ons midden

Vg: Heft uw harten omhoog

Allen: Wij heffen ons hart op tot God.

Vg: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Allen: Hij is het waard onze dank te ontvangen.

 1. Ja, met recht en met reden,

 2. o God, loven wij Uw Naam,

 3. hier en nu, overal en altijd,

 4. want U hebt ons en alle mensen

 5. betrokken bij de zegening

 6. die U ooit hebt uitgesproken

 7. over Abraham en zijn kinderen.

 8. Duisternis bedekte de aarde,

 9. donkerheid de volkeren –  

 10. toen is uw heerlijkheid verschenen.

 11. Sion straalde in uw licht;

 12. haar zonen en dochters kwamen van verre

 13. U roept ze tot een nieuwe gemeenschap,

 14. U nodigt ze aan uw feestmaal.

 15. Daarom brengen wij U lof,

 16. en eren U, o Koning van de wereld;

 17. met engelen en aartsengelen,  

 18. met alle getuigen van alle tijden,

 19. uit alle volkeren en naties,

 20. van alle tongen en talen,

 21. zingen wij U toe:

 22. (NL 405: 4)

 23. Heilig, heilig, heilig!

 24. Heer, God almachtig hemel,

 25. zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.

 26. Heilig, heilig, heilig!

 27. Liefdevol en machtig,

 28. Drievuldig God, die één in wezen zijt.

 

Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst

ons leven met uw Naam heeft verbonden

en met al wat daarin besloten ligt

aan mededogen, liefde en genade;

die ons leven helemaal wilde delen

om alle gerechtigheid te volbrengen

en onze verlorenheid te dragen;

die bondgenoot van de armen wil zijn,

die de geringen eert

en de minsten in zijn hart draagt.

 

Hij heeft op de avond  voor zijn dood  

zijn liefde voor ons bezegeld

met de tekenen van deze gaven,

toen Hij een brood nam,

de dankzegging daarover uitsprak,

het brak en aan zijn leerlingen gaf

met de woorden:

 

Neemt en eet,

dit is mijn lichaam

dat voor u gegeven wordt,

doet dit tot mijn gedachtenis.

 

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker,

sprak de dankzegging daarover uit

en gaf hem rond met de woorden:

 

Drinkt allen daaruit,

deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed

dat voor u en voor velen vergoten wordt

tot vergeving van zonden.

Doet dit, zo dikwijls u die drinkt,

tot mijn gedachtenis!

 

Als wij dan eten van dit brood

en drinken uit deze beker

verkondigen wij de dood van de Heer

totdat Hij komt.

 

Allen: Zijn dood gedenken wij,

zijn opstanding belijden wij,

zijn toekomst verwachten wij.

Maranatha: Kom, Heer, kom!

 

Schenk ons, o Heer, nu uw Geest

van waarheid, licht en leven;

en bouw ons op tot een lichaam van liefde,

dat samen met uw Zoon

het brood breekt en deelt

met een ieder die kwetsbaar is en moe,

die hongert en dorst naar de gerechtigheid.

 

Want zo, verenigd met heel uw gemeente,

al de uwen, in hemel en op aarde,

loven wij, God van liefde, uw Naam,

zegenen wij, God van genade, uw glorie,

en prijzen wij, God van belofte, uw trouw –

door Hem en met Hem en in Hem,

Jezus Christus, onze Heer,

die ons bijeen zal brengen in uw Rijk

waar wij om bidden met de woorden:

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt,

Uw naam worde geheiligd;

Uw koninkrijk kome;

Uw wil geschiede,

gelijk in de hemel  alzo ook op aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk,

en de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid. Amen

 

Delen van brood en wijn

 

Dankzegging

 

Dankt de Heer,

want Hij is vriendelijk

Want zijn goedheid

duurt in eeuwigheid. Halleluja

 

Allen:

Loof de Heer, mijn ziel.

En al wat in mij is, zijn heilige Naam.

Loof de Heer, mijn ziel,

en vergeet niet één van zijn weldaden.

Die al uw ongerechtigheden vergeeft,

die al uw gebreken geneest,

die uw leven verlost van het graf,

die u kroont met goedertierenheid

en barmhartigheid.

Loof de Heer, mijn ziel

 

Wij danken u, Hemelse vader,

Voor de gaven die we hebben ontvangen

En wij bidden U: Laat ons in de genade groeien

Om vruchten te dragen van liefde en trouw,

Van vrede en gerechtigheid.

Door Christus, onze Heer.

Allen: Amen

 

Zingen: NL 968: 1, 3 en 5 De ware kerk des Heren

 

Zegen(afgesloten met 3x Amen)

 

Kerstdienst, 25 december 2015

voorganger: ds. F. de Hoop m.m.v. Korps Ere zij God

 

Welkom

 

Stil gebed

 

Intochtslied:  Psalm 98: 1 en 3, Zing een nieuw lied voor God den Heere

 

Votum en groet

 

Aansteken van de Kerstkaars

 

Zingen: NL 477: 1, 3 en 4 Komt allen tezamen

 

Gebed

 

Zingen: NL 476: 1, 3 en 4 Nu zijt wellekome


Gebed bij de opening van de schriften

 

Moment met de kinderen

(de kinderen mogen iets uitkiezen van de kindertafel)Schriftlezing:

Jesaja 52: 7-10 (Bijbel in gewone Taal)

Johannes 1: 1-14 (Bijbel in gewone Taal)

 

Zingen: NL 478: 1 en 4 Komt verwondert u hier mensen

 

Preek

 

        1. Het korps speelt

 

Zingen: NL 481: 1 en 3 Hoor d'englen zingen d'eer

 

Gebeden

 

Collecte

 

Slotlied: Ere zij God

 

Zegen afgesloten met drie keer “Amen