Eeuwigheidszondag, 26 november 2017 Jutrijp-Hommerts, kleur: groen

voorganger: ds. F. de Hoop, organist: dhr. K. Booy

Welkom en mededelingen

 

Stil gebed

 

Intochtslied: NL 67: 1 God zij ons gunstig en genadig

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: NL 281: 1, 2 en 3 Wij zoeken hier uw aangezicht

 

De mensen van voorbij        Hanna Lam

 

Zingen: NL 281: 6, 7 en 9 De zon straalt van uw aangezicht

 

Gebed

 

Zingen: NL 657: 1 en 3 Zolang wij ademhalen, schept Gij in ons de kracht

 

Moment voor jong en oud

 

Schriftlezing  Jesaja 65: 17-23 en Matt 25: 1-13

 

Zingen: NL 221: 1 en 2 Zo vriendelijk en veilig als het licht

 

Preek

 

Orgelspel

 

Zingen: Onze namen staan geschreven, melodie NL 730Onze namen staan geschreven,

in de holte van uw hand
als een teken dat ons leven,

in U, Heer, is ingeplant.
Steeds als Gij uw handen opent,

zien uw ogen ons weer aan
en gedenkt Gij uw belofte:

een volkomen nieuw bestaan.

 

Laat ons in de stilte groeien,

totdat op de jongste dag
onze namen openbloeien,

op uw goddelijk gezag.
Dan gebeurt wat wij nu dromen,

dat wij in uw louter licht
tot U nader mogen komen,

aangezicht tot aangezicht.

We gedenken hen die ons zijn voorgegaan en we noemen bij name hen die in het afgelopen jaar uit de kring van de gemeente zijn gestorven of vanuit ons kerkgebouw zijn begraven.

 

De gemeente gaat staan

Wijbren Stoker

Overleden 4 november 2016        77 jaar

 

Jelte Gaastra

Overleden 20 december 2016    83 jaar

 

Piet de Boer

Overleden 17 februari 2017    81 jaar

 

Foekjen Dijkstra-Jellema

Overleden 18 februari 2017    93 jaar

 

Sjoerdje Bouma-Yntema

Overleden 18 februari 2017    83 jaar

 

Age Tiemersma

Overleden 12 maart 2017        89 jaar

 

Marijke Hoekstra-Jellema

Overleden 20 juli 2017        93 jaar       

 

Hendrika Couperus-Procee

Overleden 3 september 2017    86 jaar

 

Richtje Samplonius-Zantema   

Overleden 20 september 2017    94 jaar

 

Johannes Bijlsma

Overleden 31 oktober 2017     73 jaar   

 

Onder het zingen van Lied 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen kan een ieder die dat wil een licht ontsteken voor een naam in stilte genoemd

 

Zingen: NL 91 a Wie in de schaduw Gods mag wonen

 

Gebed (Sytze de Vries)

 

Zingen: ‘De tsjerke fan ús Heare’ (Liet 968: 4 en 5)

 

Hoe’t ek de tiden woeden,         Mei God binn’ wy feriene

nea foel it lofliet stil.            mei Heit en Soan en Geast,

God nimt ús yn syn hoede,         mei dy’t oerwinners wiene

syn frede_is al op til!         har trou is ús ta treast

It leauwe wurdt oanskôgjen,    Bewiis ús Jo genede,

Hy dy’t syn breid bemint,         dan sjonge wy befrijd,

sil ’t allegear foltôgje,         hjoed en yn ivichheden,

de tsjerke, hja oerwint.        ús lofliet lykas sy.

Voorbeden

 

Collecte

 

Slotlied: NL 416 Ga met God en hij zal met je zijn

 

Zegen (afgesloten met drie keer Amen)

Zondag 19 nov 2017, 9e van de herfst, kleur: wit

Viering Heilig Avondmaal

voorganger: ds. F. de Hoop organist: H. Jaasma

Welkom en mededelingen

 

Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 90: 1 en 2 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: NL 1008: 1 en 2 Rechter in het licht verheven

 

Lezen: Psalm 50 naar Huub Oosterhuis “150 psalmen vrij”

 

Zingen: NL 836: 1, 4 en 5 O Heer, die onze Vader zijt

 

Gebed

 

Moment voor jong en oud

 

Zingen: Alles wordt nieuw, III, 19

 

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.
Refrein:    Als je geen liefde hebt voor elkaar,
        leef je buiten Gods gloria.
        Als je geen liefde hebt voor elkaar,
        leef je buiten Gods gloria.

Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.
Refrein:

Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis,
uit liefde deelde met velen.
Refrein:

Als je geen liefde hebt voor elkaar,

is er geen hoop meer op zegen.

Kinderen, maak de liefde toch was;

schrijf het op alle wegen:

Refrein:

Schriftlezing: Mattheus 25: 31-46

 

Zingen: NL 273: 1 en 2 Loof God, die zegent al wat leeft

 

Preek   

 

Zingen: Tussentijds 157

Gedenken wij dankbaar de daden des Heren,
zijn leven, zijn dood en verrijzenis
en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren,
die onze God en leidsman ten leven is.

Hoe hadden wij onze bestemming vernomen,
was Jezus de weg niet ten einde gegaan.
Wie zouden wij zijn, als hij niet was gekomen,
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan.

Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven,
had hij ons de liefde niet voorgeleefd,
die tot de dood zich prijs heeft willen geven,
die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest.

 

Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam

als graan in de aarde gestorven zijt,

Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam,

van harte maak tot wederdienst ons bereid.

 

Voorbeden: de gemeente sluit elke voorbede, na “zo bidden wij u:..” af met

‘Vernieuw ons door uw Geest en geef ons kracht

 

Collecte

 

Zingen: Evangelische liedbundel 295 ‘Wij worden genodigd aan tafel te gaan’

 

Wij worden genodigd aan tafel te gaan,

te vieren met brood en wijn

het feest, zoals Jezus het ook heeft gedaan:

wij willen zijn leerlingen zijn.

 

Waarom is het feest in de kerk hier vandaag?

Waarom toch die wijn en dat brood?

Het antwoord is evenals toen op die vraag:

Wij werden bevrijd van de dood.

 

Eens waren wij slaaf, maar God maakte ons vrij

en leidde ons door de woestijn

naar ’t land van belofte. Daar mogen ook wij

weer leren Gods kind’ren te zijn.

 

Wie leert ons dat beter dan Jezus, de Heer!

Hij zelf heeft het ons voorgedaan.

Al is het vaak moeilijk, toch zullen wij weer

Hem volgen, waar Hij is gegaan.

 

Totdat eens de dag komt, dat ieder het weet.

Dan zingen de mensen verblijd:

'Hij is onze Koning, voorbij is het leed,

Hij heeft van de dood ons bevrijd!'

 

De tafel wordt klaargemaakt

 

Nodiging

 

Vg:

Als teken van zijn liefde,

voor allen die Hem zoeken,

nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd.

Want Hij heeft gezegd:

 

“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Neemt mijn juk op u en leert van Mij,

want ik ben zachtmoedig en nederig van hart,

en u zult rust vinden voor uw zielen.”

 

Brood dat leven geeft en wijn die het hart verheugt

In deze tekenen wil de Heer met ons zijn. Komt dan en deelt in zijn overvloed

 

Tafelgebed

Vg:     De Heer zij met u.

Allen:         Zijn Geest in ons midden

Vg:             Heft uw harten omhoog

Allen:         Wij heffen ons hart op tot God.

Vg:             Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Allen:         Hij is het waard onze dank te ontvangen.

 

U komt onze dank toe,

Heer onze God,

overal en altijd,

door Jezus, onze Heer.

Want veelbelovend is uw Woord:

een stad, een land, van vrede

voor de mensen,

dat hebt U ons beloofd

en dat is ons bevestigd

in Jezus, uw Zoon,

de eerstgeborene van uw toekomst.

Daarom, Heer onze God,

stemmen wij van harte in

met het lofgezang van allen

die om uw troon staan,

van aartsvaders en profeten,

van apostelen en martelaren,

van alle zieners en zangers,

en zingen wij U toe:

 

(NL 405: 4):     Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig

        hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.

        Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,

        Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Vg:

Gezegend bent U, God onze Vader,

en gezegend is Jezus, die komt in uw Naam.

Want in Hem kwam uw Rijk ons nabij:

Hij was in levende lijve

uw wil en uw heil

en bezaaide uw aarde

met woorden en wonderen

van liefde en hoop.

Laat uw Geest zijn woorden vervullen,

nu wij doen wat Hij ons opdroeg:

Hij heeft, in de nacht voor zijn dood, het brood genomen,

daar de dankzegging over uitgesproken, het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven,

met de woorden:

 

Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt,

doet dit tot mijn gedachtenis.

 

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker

sprak de dankzegging daarover uit en gaf hem rond met de woorden:

Drinkt allen daaruit,

deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed

dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis.

 

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker

verkondigen wij de dood van de Heer totdat Hij komt.

 

Allen:     Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij,

    zijn toekomst verwachten wij. Maranatha: Kom, Heer, kom!

 

Vg:

Bij elkaar om Hem te gedenken,

komen wij tot U, o God,

met dit brood en deze beker

en wij bidden U:

gedenk uw Zoon,

die zich voor ons heeft opgeofferd

en neem ons offer van lof en dank aan.

 

Laat zijn geest ons bezielen,

de Geest van uw liefde,

dat wij in een wereld zonder hoop

een sprekend teken kunnen zijn

van uw aanhoudende zorg

en uw liefdevolle leiding

op weg naar uw toekomst,

de stad van ons hart,

waarin wij U zullen eren.

 

Zo houden wij uw Naam hoog,

zo zijn wij U van dienst,

zo danken wij U, o God,

omdat U liefde bent,

door Jezus Christus, onze Heer,

die ons leerde bidden:

 

Allen:

Onze Vader,

die in de hemelen zijt,

Uw naam worde geheiligd;  

Uw koninkrijk kome;

Uw wil geschiede,

gelijk in de hemel alzo ook op aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk,

en de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid. Amen

 

Delen van brood en wijn

 

Dankzegging

Vg:

Dankt de Heer,

want Hij is vriendelijk,

Want zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Halleluja

 

Allen:

Loof de Heer, mijn ziel.

En al wat in mij is, zijn heilige Naam.

Loof de Heer, mijn ziel,

en vergeet niet één van zijn weldaden.

Die al uw ongerechtigheden vergeeft,

die al uw gebreken geneest,

die uw leven verlost van het graf,

die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid.

Loof de Heer, mijn ziel

 

Vg:

Wij danken u, Hemelse vader,

Voor de gaven die we hebben ontvangen.

En wij bidden U:

Laat ons in de genade groeien

om vruchten te dragen van liefde en trouw,

van vrede en gerechtigheid. Door Christus, onze Heer.

Allen: Amen

 

Zingen:  NL 769: 1, 2 en 6 Eens als de bazuinen klinken

 

Zegen afgesloten met 3x zingend Amen

Zondag 8 oktober 2017, 3e van de herfst, kleur: wit

voorganger: ds. F. de Hoop organist: F. v.d. Hauw

Welkom en mededelingen

 

Stil gebed

 

Intochtslied: Intochtslied: Psalm 25: 1 en 2  Heer ik hef mijn hart en handen

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: NL 859: 1, 2 en 3 Schuldig staan wij voor u Heer

 

Genadeverkondiging Rom 5: 9-10 (BGT)

 

Zingen: NL 859: 4 Onze ontrouw hebt Gij ver achter U geworpen

 

Levensregel Fil 2: 5-10 (BGT)

 

Zingen: NL 991: 1, 2, 6 en 8

 

Moment voor jong en oud

 

Gebed

 

Schriftlezing: Mattheus 21: 23-32

 

Zingen: NL 25: 3 en 4 Denk aan ‘t vaderlijk meedogen

 

Preek   

 

Orgelspel

 

Zingen: NL 870: 1, 2, 6, 7 en 8 Heilige God, geprezen zij uw komst door alles heen.

 

Voorbeden: de gemeente sluit elke voorbede, na “zo bidden wij u:..” af met

Vernieuw ons leven en geef ons kracht.

 

Collecte

 

Zingen: Evangelische liedbundel 295 ‘Wij worden genodigd aan tafel te gaan’

Wij worden genodigd aan tafel te gaan,

te vieren met brood en wijn

het feest, zoals Jezus het ook heeft gedaan:

wij willen zijn leerlingen zijn.

 

Waarom is het feest in de kerk hier vandaag?

Waarom toch die wijn en dat brood?

Het antwoord is evenals toen op die vraag:

Wij werden bevrijd van de dood.

 

Eens waren wij slaaf, maar God maakte ons vrij

en leidde ons door de woestijn

naar ’t land van belofte. Daar mogen ook wij

weer leren Gods kind’ren te zijn.

 

Wie leert ons dat beter dan Jezus, de Heer!

Hij zelf heeft het ons voorgedaan.

Al is het vaak moeilijk, toch zullen wij weer

Hem volgen, waar Hij is gegaan.

 

Totdat eens de dag komt, dat ieder het weet.

Dan zingen de mensen verblijd:

'Hij is onze Koning, voorbij is het leed,

Hij heeft van de dood ons bevrijd!'Nodiging

Vg:Als teken van zijn liefde,

voor allen die Hem zoeken,

nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd.

Want Hij heeft gezegd:

 

“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Neemt mijn juk op u en leert van Mij,

want ik ben zachtmoedig en nederig van hart,

en u zult rust vinden voor uw zielen.”

 

Brood dat leven geeft en wijn die het hart verheugt

In deze tekenen wil de Heer met ons zijn. Komt dan en deelt in zijn overvloed

 

Tafelgebed

Vg:             De Heer zij met u.

Allen:         Zijn Geest in ons midden

Vg:             Heft uw harten omhoog

Allen:         Wij heffen ons hart op tot God.

Vg:             Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Allen:         Hij is het waard onze dank te ontvangen.

 

Wij danken U, Heer onze God,

om alles wat U voor ons bent,

een Schepper, een Bevrijder,

Heer boven alle machten,

Herder van mensen,

Vader en Moeder tegelijk,

Ons Licht en ons Leven,

de Naam boven alle namen.

Wij danken U omdat U Liefde bent:

een God die ons geen lot oplegt,

maar onze lotgevallen deelt,

die ons falen vergeeft

en onze fouten draagt,

die zich ons lijden aantrekt

en die met ons blij is.

Zo hebt U zich bewezen

en zo vertrouwen wij op U,

ook als uw aangezicht verborgen is,

uw stem niet wordt gehoord

en uw arm te kort schijnt om ons te helpen.

En met allen die uw Naam hoog houden

in lief en leed, in leven en sterven,

spreken wij ons voor U uit en zingen U toe:

 

(NL 405: 4)

Heilig, heilig, heilig!

Heer, God almachtig

hemel, zee en aarde

verhoogt uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig!

Liefdevol en machtig,

Drievuldig God, die één in wezen zijt.

 

Vg:

Wij danken U, Heer onze God,

voor Jezus uw Zoon:

Hij is het Woord

dat ons uw liefde verklaart,

Hij is in levende lijve

uw ontferming, vergeving, genezing,

Hij laat ons zien wat liefde is,

 

toen Hij, in de nacht voor zijn dood,

een brood nam,

de dankzegging daarover uitsprak,

het brak en aan zijn leerlingen gaf,

met de woorden:

 

Neemt en eet, dit is mijn lichaam

dat voor u gegeven wordt,

doet dit tot mijn gedachtenis.

 

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker

sprak de dankzegging daarover uit en gaf hem rond met de woorden:

Drinkt allen daaruit,

deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed

dat voor u en voor velen vergoten wordt

tot vergeving van zonden.

Doet dit, zo dikwijls u die drinkt,

tot mijn gedachtenis.

 

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker

verkondigen wij de dood van de Heer totdat Hij komt.

 

Allen:

Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij,

zijn toekomst verwachten wij. Maranatha: Kom, Heer, kom!

 

Vg:

  1. Bij elkaar om Hem te gedenken,

komen wij tot U, o God,

met dit brood en deze beker

en wij bidden U:

gedenk uw Zoon, die zich voor ons heeft opgeofferd

en neem ons offer van lof en dank aan.

 

Laat zijn geest ons bezielen,

de Geest van uw liefde,

dat wij elkaar nabij zijn

en staande houden

als een levend bewijs

dat liefde bestaan kan,

dat hoop doet leven

en dat geloof niet uitgestorven is.

 

Zo houden wij uw Naam hoog,

zo zijn wij U van dienst,

zo danken wij U, o God,

omdat U liefde bent,

door Jezus Christus, onze Heer,

die ons leerde bidden:

 

Allen:

Onze Vader, die in de hemelen zijt,

Uw naam worde geheiligd;

Uw koninkrijk kome;

Uw wil geschiede,

gelijk in de hemel alzo ook op aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk,

en de kracht

en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid. Amen

 

Delen van brood en wijn

 

Dankzegging

Vg:

Dankt de Heer, want Hij is vriendelijk

Want zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Halleluja

 

Allen:

Loof de Heer, mijn ziel.

En al wat in mij is, zijn heilige Naam.

Loof de Heer, mijn ziel,

en vergeet niet één van zijn weldaden.

Die al uw ongerechtigheden vergeeft,

die al uw gebreken geneest,

die uw leven verlost van het graf,

die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid.

Loof de Heer, mijn ziel

 

Vg:

Wij danken u,

Hemelse vader,

Voor de gaven die we hebben ontvangen

En wij bidden U:

Laat ons in de genade groeien

Om vruchten te dragen van liefde en trouw,

Van vrede en gerechtigheid.

Door Christus, onze Heer.

 

Allen: Amen

 

Zingen:  NL 885 Groot is uw trouw, o Heer

 

Zegen afgesloten met 3x Amen

 

Zegen

J-H, 4e van de herfst, kleur groen

voorganger: ds. F. de Hoop organist: Hessel Jaasma

Welkom

 

Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 119: 1 en 2 Welzalig wie de rechte wegen gaan

 

Votum en Groet

 

Speldenprik

 

Zingen: NL 317: 1 en 3  Grote God, gij hebt het zwijgen

 

Gebed

 

Zingen: NL 316

 

Moment voor jong en oud

 

Zingen: Evangelische Liedbundel 262

Uw woord is een lamp voor mijn voet

en een licht op mijn pad.

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Uw woord is een lamp, uw Woord is een licht.

Uw woord is een lamp voor mijn voet

en een licht op mijn pad.

 

Gebed

 

Zingen: NL 314 Here Jezus om uw woord

 

Schriftlezingen: Deuteronomium 6: 4-9; Leviticus 19: 11-18; Matt 22: 34-41

 

Zingen: NL 313: 2 en 5 God opent hart en oren

 

Preek   

 

Zingen:  NL 791: 1, 2, 3, 4 en 6 Liefde eenmaal uitgesproken

 

Dankgebed en voorbeden

 

Collecte

 

Slotlied: NL 315: 1 en 3 Heb dank, o God van alle leven

 

Zegen (afgesloten met 3x Amen)

Zondag 24 september 2017, 1e van de herfst, liturgische kleur groen

voorganger: ds. F. de Hoop organist: K. Booy

Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 108: 1 en 2 Mijn hart is Heer in U gerust

 

Votum en groet

 

Zingen:  op de melodie van lied 905

 

Wij bidden U voor onze wereld,

voor alle mensen, – groot en klein,

voor wie het kwaad niet kunnen keren

en daardoor weerloos, – angstig zijn.

U vragen en U smeken wij:

Blijf hen door alles heen nabij.

 

Schep in ons duister nieuwe kansen,

breng ons bevrijdend aan het licht.

Laat onze ogen, – onze harten

steeds op Uw goedheid zijn gericht.

Wij bidden: Wees met ons begaan,

– ontferm U over ons bestaan.

 

Lofprijzing: we bidden samen psalm 103

 

Zingen:  NL 305 Alle eer en alle glorie

Gebed bij de opening van de Schriften

Moment voor jong en oud

 

Schriftlezingen: Matt 18: 21-35

 

Zingen: NL 966: 1 en 3 Het heil des hemels werd ons deel

 

Preek   

 

Orgelspel

 

Zingen: NL 974: 1, 2 en 5 Maak ons uw liefde, God tot opmaat van het leven

 

Voorbeden

Zo zingen wij  u in de naam van Jezus, die ons leerde bidden

 

Bûch de folken nei jo wet

lit jo ryk op ierde komme,  

byn jo wil ús op it hert

en wy sykhelje ferromme.

 

Jou ús hjoed ús deistich brea

en ferjou wat wy misdiene,

sa’t ek wy ferjûn ha, Hear,

al dy’t skuldich foar ús stiene.

 

Lit oer ús gjin neare nacht,

lied ús net yn blyn begearen,

binne wy yn duvels macht,

Hear, ferlos ús fan ‘e kweade.

 

God fan fier en hein, ús heit,

wûnder heimnis is jo namme,

grut yn krêft en hearlikheid,

oant yn alle tiden. Amen.

 

Collecte: Evangelisatiecommissie

 

Zingen: NL 103c: 1 en 3 Loof de koning, heel mijn wezen

 

Zegen afgesloten met vers 3 van gezang 456 uit het Liedboek voor de Kerken

 

Zingen:

Amen, amen, amen

dat wij niet beschamen

Jezus Christus, onze Heer,

Amen God uw naam ter eer!