J-H, Tredde snein fan Advint, 16 desimber, kleur: pears

foargonger: ds. F. de Hoop oargelist: H. Jaasma

Wolkom en meidielingen

 

Stil gebed

 

Yntreeliet: Psalm 85: 1 en 2 Binn’ Jo it net dy’t ús wer libje lit

 

Bemoediging en groet

 

Wy stekke de tredde kears fan Advint oan

 

Sjonge: FL 444: 3 En al wa’t finzen sitte

Kyrie-gebed

 

Sjonge: FL 440: 2 en 3 Hâld moed, jim drôve herten

 

Gebed om ferljochting mei de hillige Geast.

 

Advint foar jong en âld:

 

Sjonge: FL 441: 6 en 8 Wol dit, o drôven, skriuwe

 

Earste skriftlêzing út it Alde Testamint: Jesaja 49: 1-7

 

Evangeelje:  Lukas 1: 26-38

 

Sjonge: FL 464: 2, 3, 4 en 10 Soms stiet de himeldoar yn ‘t kier

 

Preek   

 

Oargelspyljen

 

Sjonge: FL 442  Nei Jo, myn Heilân, haw ik lange

 

Tanksizzing en foarbea

 

Ynsammeljen fan de jeften

 

Sjonge: FL 473 In roas is iepensprongen

 

Segen

Diensten

 • zondag 19 mei - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         D. Spronk

   
 • zondag 26 mei - 9.30 uur

  voorganger: ds. J. Bakker - Veenwouden

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma