Zondag 27 januari 2019,  3e zondag na Epifanie, kleur wit (Heilig Avondmaal)

voorganger: ds. F. de Hoop organist: dhr. K. Booy

Welkom en mededelingen

 

Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 145: 5 en 6 Zie, aller ogen zijn op U gericht

 

Bemoediging en groet

 

Gul is uw hand geopend

 

Zingen: NL 280: 1, 2, 3 en 4 De vreugde voert ons naar dit huis

 

Samen bidden wij met de woorden van psalm 63: 1-9,

 

Genadeverkondiging

 

Zingen: NL 280: 5, 6 en 7 Onthul ons dan uw aangezicht

 

Moment voor jong en oud

Zingen: Een rivier vol van vrede Evangelische liedbundel 429

 

Een rivier vol van vrede,

een rivier vol van vrede,

een rivier vol van vrede in mijn hart.

Een rivier vol van vrede,

een rivier vol van vrede,

een rivier vol van vrede in mijn hart.

 

Een fontein vol van blijdschap,

een fontein vol van blijdschap,

een fontein vol van blijdschap in mijn hart.

Een fontein vol van blijdschap,

een fontein vol van blijdschap,

een fontein vol van blijdschap in mijn hart.

 

Ik heb de liefde van Jezus,

ik heb de liefde van Jezus,

ik heb de liefde van Jezus in mijn hart.

Ik heb de liefde van Jezus,

ik heb de liefde van Jezus,

ik heb de liefde van Jezus in mijn hart.

 

Een rivier vol van vrede,

een fontein vol van blijdschap,

ik heb de liefde van Jezus in mijn hart,

Een rivier vol van vrede,

een fontein vol van blijdschap,

ik heb de liefde van Jezus in mijn hart.

 

Gebed

 

Schriftlezing: Jesaja 61:1-9 en Lucas 4: 14-21

 

Zingen: NL 870: 1, 4 en 8 Heilige God, geprezen zij

 

Preek    

 

Orgelspel

 

Zingen:  Lied van overzee 13 (melodie Tussentijds 84b)

 

De blinde ziet zijn ogen uit.

De sprakeloze zingt nu luid

zijn lied waarop een ieders voet

wel dansen moet.

 

Het lover zingt, houdt open hof.

De aarde tintelt van Gods lof.
De vrede wordt voluit gevierd

door mens en dier.

Dan is de nacht ons als de dag

want God woont bij ons. Zijn gezag
bestraalt ons met het volle licht

van zijn gezicht.

Hij komt! Zijn weg door de woestijn

gaat over rozen. Dit festijn
slaat bronnen in het dorre zand

van hogerhand.

Dit is de dag dat wordt onthuld

hoe vrede heel de aarde vult.
Een regen van barmhartigheid

bevloeit de tijd.

 

Voorbeden

Collecte

 

Zingen: Evangelische liedbundel 295 ‘Wij worden genodigd aan tafel te gaan’

Wij worden genodigd aan tafel te gaan,
te vieren met brood en wijn
het feest, zoals Jezus het ook heeft gedaan:
wij willen zijn leerlingen zijn.

Waarom is het feest in de kerk hier vandaag?
Waarom toch die wijn en dat brood?
Het antwoord is evenals toen op die vraag:
Wij werden bevrijd van de dood.

Eens waren wij slaaf, maar God maakte ons vrij
en leidde ons door de woestijn
naar ’t land van belofte. Daar mogen ook wij
weer leren Gods kind’ren te zijn.

Wie leert ons dat beter dan Jezus, de Heer!
Hij zelf heeft het ons voorgedaan.
Al is het vaak moeilijk, toch zullen wij weer
Hem volgen, waar Hij is gegaan.

Totdat eens de dag komt, dat ieder het weet.
Dan zingen de mensen verblijd:
Hij is onze Koning, voorbij is het leed, 
Hij heeft van de dood ons bevrijd!Nodiging

Vg: Als teken van zijn liefde,

voor allen die Hem zoeken,

nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd.

Want Hij heeft gezegd:

 

“Komt tot Mij, allen,  

die vermoeid en belast zijt,

en Ik zal u rust geven.

Neemt mijn juk op u en leert van Mij,

want ik ben zachtmoedig en nederig van hart,

en gij zult rust vinden voor uw zielen.”

 

Brood dat leven geeft en wijn die het hart verheugt

In deze tekenen wil de Heer met ons zijn.

Komt dan en deelt in zijn overvloed

 

Tafelgebed

Vg: De Heer zij met u.

Allen: Zijn Geest in ons midden

Vg: Heft uw harten omhoog

Allen: Wij heffen ons hart op tot God.

Vg: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Allen: Hij is het waard onze dank te ontvangen.

 1. Ja, met recht en met reden,

 2. o God, loven wij Uw Naam,

 3. hier en nu, overal en altijd,

 4. want U hebt ons en alle mensen

 5. betrokken bij de zegening

 6. die U ooit hebt uitgesproken

 7. over Abraham en zijn kinderen.

 8. Duisternis bedekte de aarde,

 9. donkerheid de volkeren

 10. –  toen is uw heerlijkheid verschenen.

 11. Sion straalde in uw licht;

 12. haar zonen en dochters kwamen van verre

 13. U roept ze tot een nieuwe gemeenschap,

 14. U nodigt ze aan uw feestmaal.

 15. Daarom brengen wij U lof,

 16. en eren U, o Koning van de wereld;

 17. met engelen en aartsengelen,  

 18. met alle getuigen van alle tijden,

 19. uit alle volkeren en naties,

 20. van alle tongen en talen,

 21. zingen wij U toe:

 22. (Gezang 457: 4)

 23. Heilig, heilig, heilig!

 24. Heer, God almachtig

 25. hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.

 26. Heilig, heilig, heilig!

 27. Liefdevol en machtig,

 28. Drievuldig God,

 29. die één in wezen zijt.

 

Ja, gezegend is Jezus,

die met zijn komst

ons leven met uw Naam heeft verbonden

en met al wat daarin besloten ligt

aan mededogen, liefde en genade;

die ons leven helemaal wilde delen

om alle gerechtigheid te volbrengen

en onze verlorenheid te dragen;

die bondgenoot van de armen wil zijn,

die de geringen eert

en de minsten in zijn hart draagt.

Hij heeft op de avond  voor zijn dood

zijn liefde voor ons bezegeld

met de tekenen van deze gaven,

toen Hij een brood nam,

de dankzegging daarover uitsprak,

het brak en aan zijn leerlingen gaf

met de woorden:

 

Neemt en eet, dit is mijn lichaam

dat voor u gegeven wordt,

doet dit tot mijn gedachtenis.

 

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker,

sprak de dankzegging daarover uit

en gaf hem rond met de woorden:

 

Drinkt allen daaruit,

deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed

dat voor u en voor velen vergoten wordt

tot vergeving van zonden.

Doet dit, zo dikwijls u die drinkt,

tot mijn gedachtenis!

 

Als wij dan eten van dit brood

en drinken uit deze beker

verkondigen wij de dood van de Heer

totdat Hij komt.

 

Allen:

Zijn dood gedenken wij,

zijn opstanding belijden wij,

zijn toekomst verwachten wij.

Maranatha: Kom, Heer, kom!

 

Schenk ons, o Heer,

nu uw Geest van waarheid, licht en leven;

en bouw ons op tot een lichaam van liefde,

dat samen met uw Zoon

het brood breekt en deelt met een ieder

die kwetsbaar is en moe,

die hongert en dorst naar de gerechtigheid.

 

Want zo, verenigd met heel uw gemeente,

al de uwen, in hemel en op aarde,

loven wij, God van liefde, uw Naam,

zegenen wij, God van genade, uw glorie,

en prijzen wij, God van belofte, uw trouw –

door Hem en met Hem en in Hem,

Jezus Christus, onze Heer,

die ons bijeen zal brengen in uw Rijk

waar wij om bidden met de woorden:

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt,

Uw naam worde geheiligd;

Uw koninkrijk kome;

Uw wil geschiede,

gelijk in de hemel  

alzo ook op aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk,

en de kracht

en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid. Amen

 

Delen van brood en wijn

 

Dankzegging

Dankt de Heer, want Hij is vriendelijk

Want zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Halleluja

 

Allen:

Loof de Heer, mijn ziel.

En al wat in mij is, zijn heilige Naam.

Loof de Heer, mijn ziel,

en vergeet niet één van zijn weldaden.

Die al uw ongerechtigheden vergeeft,

die al uw gebreken geneest,

die uw leven verlost van het graf,

die u kroont met goedertierenheid

en barmhartigheid. Loof de Heer, mijn ziel

 

Wij danken u, Hemelse vader,

Voor de gaven die we hebben ontvangen en wij bidden U: Laat ons in de genade groeien

Om vruchten te dragen van liefde en trouw, van vrede en gerechtigheid.

Door Christus, onze Heer.

Allen: Amen

 

Zingen: NL 868: 1, 2 en 5 Lof zij de Heer, de almachtige

 

Zegen afgesloten met 3x Amen

Diensten

 • zondag 19 mei - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         D. Spronk

   
 • zondag 26 mei - 9.30 uur

  voorganger: ds. J. Bakker - Veenwouden

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma