Voor de dienst is er orgelspel
Aanwezigen komen binnen en gaan op minimaal 1,5 meter af-stand van elkaar zitten
Welkom en mededelingen
Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken
Zingen: Psalm 27: 1 en 7

Zondag 24 mei 2020
9.30 uur


M.m.v.
Ds. Dussie Hofstra, IJlst
Kerkelijk werker Ludwine Andel-van Hoeven, Gaastmeer
Organist Ludwin Hiemstra uit Offingawier
In verbondenheid met Protestantse Gemeenten Heeg, Oudega e.o.,
Oosthem-Abbega-Folsgare en Jutrijp-Hommerts

Wezenzondag

 

Votum en Groet

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw is - in tijd en eeuwigheid
Allen: En die het werk van zijn hand niet loslaat
V: Genade en vrede in overvloed


Gebed
Zingen: Loflied Lied 150a: 1, 2, 3 en 4
Leefregel: Johannes 13: 33-35
Zingen: Lied 663: 1 en 2

Bijbellezing: Johannes 14: 15-21
33. Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie: “Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet ko-men.” 34. Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’
15. Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die
altijd bij je zal zijn: 17. de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jul-lie blijven. 18. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 19. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. 20. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. 21. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendma-ken.’

Muziekfilmpje: ‘You’ll never walk alone’

Verkondiging: ‘Altijddurende bijstand’


Zingen: Lied 791: 1, 3, 4 en 6
Onder pianospel worden drie lichtjes aangestoken:
- Het eerste lichtje is voor iedereen die zich inzet voor anderen
- Het tweede lichtje is voor ieder die zich alleen en verlaten voelt
- Het derde lichtje is voor onszelf, omdat wij allemaal wel wat liefde kunnen gebruiken
Gebeden
Afkondiging collectedoel
Wilt u het Rode Kruis ondersteunen in de strijd tegen corona in Nederland en wereldwijd ook in vluchtelingen-kampen?
Giften: rechtstreeks aan het Rode Kruis of op:
Rekening NL 48 RABO 0326 1042 67
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente IJlst

 

Slotlied: Lieten fan Leauwe en Langstme 93: 1, 2 en 3
Zegen
Na de dienst is er orgelspel
1. Te priizjen is de Hear, dy’t ivich is,
dy’t fol erbarming elk ferjout
en treast bringt yn gemis.
Hy stjoert al wat op ierde foarfalt wiis en wis.

Refrein
Him wês de gloarje, Hy dy’t de dea oerwûn
sil noait ferlitte wat syn hân begûn.
Halleluja, te priizjen is it Laam,
dat de skuld fan minsken op Him naam.

2. Ferdreaun is’t skaad as fijân fan it ljocht.
Foar wa’t Him oannimt winkt in thús
oan’t einpunt fan syn tocht.
Foar him jildt ek dit wûnder: alles is folbracht.
Refriein


3. Hy skinkt it ljocht dêr’t elk yn libje mei,
dat strielet fan it krûs, it naam
foar ús it oardiel wei;
no sjocht ús each in fiersicht fan de jongste dei.
Refrein

Fijn dat u er bij was!

Volgende dienst: Pinksteren
Zondag 31 mei om 9.30 uur