Eeuwigheidszondag, 25 november 2018 Jutrijp-Hommerts, kleur: groen

voorganger: ds. F. de Hoop, organist: dhr. K. Booy

Welkom en mededelingen

 

Stil gebed

 

Intochtslied: NL 138: 1 en 4  U loof ik Heer, met hart en ziel

 

Bemoediging en groet

 

Zingen:  NL 281: 1, 2 en 3 Wij zoeken hier uw aangezicht

 

‘Wat is sterven’: Bisschop Charles Henry Brent (1862-1929)

 

Zingen: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw (AWN1, 30: 1, 2 en 6)

 

Nu gaan de bloemen nog dood
Nu gaat de zon nog onder.
En geen mens kan zonder

water en zonder brood.

Refrein: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw: de hemel en de aarde (2x)

Nu ben je soms nog alleen.

Nu moet je soms nog huilen

en als je weg wilt schuilen

kun je haast nergens heen. Refr.

 

Zing voor de eeuwige dag.

Zing voor zijn komst en zeg amen.

Zing voor de Heer die ons samen

daar al van eeuwigheid zag. Refr.

Gebed

 

Zingen: NL 657: 1 en 3 Zolang wij ademhalen, schept Gij in ons de kracht

 

Moment voor jong en oud

 

Schriftlezing Maleachi 3: 13-18 en Openbaring 7: 9-17

 

Zingen: NL 221: 1 en 3 Zo vriendelijk en veilig als het licht

 

Preek

 

Orgelspel

 

Zingen: Onze namen staan geschreven, melodie NL 730

 

Onze namen staan geschreven,

in de holte van uw hand
als een teken dat ons leven,

in U, Heer, is ingeplant.
Steeds als Gij uw handen opent,

zien uw ogen ons weer aan
en gedenkt Gij uw belofte:

een volkomen nieuw bestaan.

 

Laat ons in de stilte groeien,

totdat op de jongste dag
onze namen openbloeien,

op uw goddelijk gezag.
Dan gebeurt wat wij nu dromen,

dat wij in uw louter licht
tot U nader mogen komen,

aangezicht tot aangezicht.

 

We gedenken hen die ons zijn voorgegaan en we noemen bij name hen die in het afgelopen jaar uit de kring van de gemeente zijn gestorven of vanuit ons kerkgebouw zijn begraven.

 

De gemeente gaat staan

 

Wiebren Stuiver

Overleden 30 november 2017    73 jaar

 

Hiltje Stoker-Sijbranda

Overleden 11 januari 2018        84 jaar

 

Jeltje Schotanus

Overleden 13 februari 2018        97 jaar

 

Bartele Bouma

overleden 3 juni 2018            87 jaar

 

Okke van der Wal

Overleden 12 juni 2018        88 jaar

 

Lolkje Gietema-van der Velde

Overleden 28 augustus 2018        93 jaar

 

Dirkje Cnossen-Dam

Overleden 26 september 2018    91 jaar

 

Age Jorritsma

Overleden 22 oktober 2018        81 jaar

 

Hieke Hoekstra-Kamstra

Overleden 30 oktober 2018        90 jaar

 

Onder het zingen van Lied 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen kan een ieder die dat wil een licht ontsteken voor een naam in stilte genoemd

 

Zingen: NL 91 a Wie in de schaduw Gods mag wonen

 

Gebed  (Sytze de Vries)

 

Zingen: NL 731: 1 en 2 Vergeet niet hoe wij heten

 

Voorbeden

 

Collecte

 

Slotlied: NL725: 1, 2 en 3 Gij boden rond Gods troon

 

Zegen (afgesloten met drie keer Amen)

Meer artikelen...