Zondag 18 augustus 2019, 9e van de zomer, liturgische kleur wit
voorganger: ds. F. de Hoop, organist: dhr. K. Booy
Welkom en mededelingen

Stil gebed

Intochtslied: Psalm 24: 1 en 2 De aarde en haar volheid zijn

Votum en groet

Zingen: NL 281: 1, 2 en 3 Wij zoeken hier uw aangezicht

Gebed

Zingen: NL 281: 6, 7 en 9 De zon straalt van uw aangezicht

Moment voor jong en oud

Schriftlezing: Jeremia 23, 23-29 en Lucas 12: 49-56

Zingen: NL 906: 1 en 7 God is tegenwoordig, God is in ons midden

Preek
Orgelspel

Zingen: NL 672: 4 en 7 Gij liefdevuur van God

Voorbeden

Collecte

Zingen: Evangelische liedbundel 295 ‘Wij worden genodigd aan tafel te gaan’

Wij worden genodigd aan tafel te gaan,
te vieren met brood en wijn
het feest, zoals Jezus het ook heeft gedaan:
wij willen zijn leerlingen zijn.

Waarom is het feest in de kerk hier vandaag?
Waarom toch die wijn en dat brood?
Het antwoord is evenals toen op die vraag:
Wij werden bevrijd van de dood.

Eens waren wij slaaf,
maar God maakte ons vrij
en leidde ons door de woestijn
naar ’t land van belofte. Daar mogen ook wij
weer leren Gods kind’ren te zijn.

Wie leert ons dat beter dan Jezus, de Heer!
Hij zelf heeft het ons voorgedaan.
Al is het vaak moeilijk, toch zullen wij weer
Hem volgen, waar Hij is gegaan.

Totdat eens de dag komt, dat ieder het weet.
Dan zingen de mensen verblijd:
Hij is onze Koning, voorbij is het leed, 
Hij heeft van de dood ons bevrijd!


Nodiging
Vg: Froukje Als teken van zijn liefde, voor allen die Hem zoeken,
nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd. Want Hij heeft gezegd:

“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart,
en U zult rust vinden voor uw zielen.”
Brood dat leven geeft en wijn die het hart verheugt
In deze tekenen wil de Heer met ons zijn. Komt dan en deelt in zijn overvloed

Tafelgebed (diaken)
Vg: De Heer zij met u.
Allen: Zijn Geest in ons midden
Vg: Heft uw harten omhoog
Allen: Wij heffen ons hart op tot God.
Vg: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Allen: Hij is het waard onze dank te ontvangen.

Vg: (diaken)
Wij danken U, Heer onze God, overal en altijd, door Jezus, onze Heer.
Want als kracht van omhoog, als vuur in onze koude,
als stem in onze stilte, als leven voor doden, bent U in ons midden gekomen.
Uw adem zal waaien, uw stem zal klinken tot het eind van de tijd:
tegenwind en weerwoord in een harde wereld van kale feiten en kille waarheden.
Daarom, Heer onze God, verheffen wij onze stem
om samen met allen die door U zijn geraakt en van uw Geest zijn bezield,
U van ganser harte de lofzang toe te zingen:

(NL 405: 4)
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Vg (Froukje):
Wij zegenen U, God onze Vader,
en wij zegenen ook Jezus, die komt in uw Naam.
Want Hij heeft zijn volk niet verlaten, maar gaat ons allen voor en vuurt ons aan
als uw stem die ons hart verwarmt, als uw woord dat ons opwekt uit een doods bestaan.
Laat uw Geest zijn woorden vervullen, nu wij doen wat Hij ons opdroeg:
Hij heeft op de avond voor zijn dood zijn liefde voor ons bezegeld
met de tekenen van deze gaven,
toen Hij een brood nam, de dankzegging daarover uitsprak,
het brak en aan zijn leerlingen gaf met de woorden:
Neemt en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker, sprak de dankzegging daarover uit
en gaf hem rond met de woorden:
Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood van de Heer, totdat Hij komt.
Allen: Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha: Kom, Heer, kom!
Vg (diaken):
Bij elkaar om Hem te gedenken,
komen wij tot U, o God, met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde
en aanvaard ons offer van lof en dank.

(Froukje)
Zend uw scheppende Geest en maak ons tot lichaam van Christus,
verbonden met Hem en elkaar
als een volk van getuigen,
een levende tegenspraak tegen alles op aarde
wat moedeloos maakt en wanhopig,
verbonden met allen
die wij voor uw aangezicht gedenken .....,
met allen die ons zijn voorgegaan,
met wie ons lief waren en die we moesten verliezen .....,
met de heiligen van naam
en de ontelbare vergetenen,
heel uw mensenvolk,
genodigd aan uw maaltijd.
Want zo wordt uw Naam gezegend, God onze Vader,
hier en overal, nu en tot in lengte van dagen,
door Jezus Christus, onze Heer, die ons leerde bidden:

Allen: Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd;
Uw koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen

Delen van brood en wijn

Dankzegging

Vg:(diaken)
Dankt de Heer, want Hij is vriendelijk
Want zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Halleluja

Allen:
Loof de Heer, mijn ziel.
En al wat in mij is, zijn heilige Naam.
Loof de Heer, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden.
Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw gebreken geneest,
die uw leven verlost van het graf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid.
Loof de Heer, mijn ziel

Vg:(Froukje)
Wij danken u, Hemelse vader, Voor de gaven die we hebben ontvangen
En wij bidden U: Laat ons in de genade groeien
Om vruchten te dragen van liefde en trouw,
Van vrede en gerechtigheid. Door Christus, onze Heer.
Allen: Amen

Zingen: NL 687 Wij leven van de wind

Zegen (afgesloten met 3x Amen)

Meer artikelen...

Diensten

 • zondag 20 oktober - 9.30 uur

  voorganger: ds. T.T. Osinga - Franeker

  organist:      H. Jaasma

  koster:         J. v.d. Goot

   
 • zondag 27 oktober - 9.30 uu

  voorganger: ds. R. Praamsma

  organist:      K. Booy

  koster:         D. Spronk