Zondag 30 juni 2019, 2e van de zomer; liturgische kleur: groen; Viering Heilig Avondmaal

voorganger: ds. F. de Hoop organist: dhr. H. Jaasma

Welkom en mededelingen

 

Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 84: 5 en 6 O Here, ons schild van omhoog

 

Votum en groet

 

Zingen: NL 281: 1, 2 en 3 Wij zoeken hier uw aangezicht

 

We lezen psalm 16 als psalm van de zondag

 

Zingen: NL 281: 6, 7 en 8 De zon straalt van uw aangezicht

 

Gebed

 

Zingen: NL 314: 1 en 2 Here Jezus, om uw woord

 

Moment voor jong en oud

 

Zingen: NL 806 Zomaar te gaan met een stok in je hand

 

Schriftlezing: 1Koningen 19: 19-21 en Lucas 9: 51-62

 

Preek           

 

Orgelspel   

 

Zingen: Iona 40/Hemelhoog 386

 

Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?
Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?

 

Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

 

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.


Voorbeden

 

Collecte 

 

Zingen: Evangelische liedbundel 295 ‘Wij worden genodigd aan tafel te gaan’Wij worden genodigd aan tafel te gaan,
te vieren met brood en wijn
het feest, zoals Jezus het ook heeft gedaan:
wij willen zijn leerlingen zijn.

Waarom is het feest in de kerk hier vandaag?
Waarom toch die wijn en dat brood?
Het antwoord is evenals toen op die vraag:
Wij werden bevrijd van de dood.

Eens waren wij slaaf, 

maar God maakte ons vrij
en leidde ons door de woestijn
naar ’t land van belofte. Daar mogen ook wij
weer leren Gods kind’ren te zijn.

Wie leert ons dat beter dan Jezus, de Heer!
Hij zelf heeft het ons voorgedaan.
Al is het vaak moeilijk, toch zullen wij weer
Hem volgen, waar Hij is gegaan.

Totdat eens de dag komt, dat ieder het weet.
Dan zingen de mensen verblijd:
Hij is onze Koning, voorbij is het leed, 
Hij heeft van de dood ons bevrijd!Nodiging

Vg:    Als teken van zijn liefde, voor allen die Hem zoeken, 

    nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd. 

    Want Hij heeft gezegd:

 

    “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, 

    en Ik zal u rust geven.

    Neemt mijn juk op u en leert van Mij, 

    want ik ben zachtmoedig en nederig van hart,

    en gij zult rust vinden voor uw zielen.”

 

    Brood dat leven geeft en wijn die het hart verheugt

    In deze tekenen wil de Heer met ons zijn. 

    Komt dan en deelt in zijn overvloed.

 

Tafelgebed 

Vg:         De Heer zij met u.

Allen:     Zijn Geest in ons midden

Vg:         Heft uw harten omhoog

Allen:     Wij heffen ons hart op tot God.

Vg:         Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Allen:     Hij is het waard onze dank te ontvangen.

 

    Wij danken U, Heer onze God, 

    overal en altijd, door Jezus, onze Heer.

 1. Want u bent in ons midden gekomen 

 2. als kracht van omhoog,

 3. als vuur in onze koude, 

 4. als stem in onze stilte, 

 5. als leven voor de doden.

 6. Tot aan het eind van de tijd waait uw adem, 

 7. en klinkt uw stem, 

 8. als tegenwind en weerwoord 

 9. in een harde wereld 

 10. van kale feiten en kille waarheden.

    Daarom verheffen wij onze stem, 

    om samen met allen,

    die door U zijn geraakt 

    en van uw Geest zijn bezield,

    U te loven en met ons hele hart toe te zingen: (NL 405: 4)

 1. Heilig, heilig, heilig! 

 2. Heer, God almachtig 

 3. hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.

 4. Heilig, heilig, heilig! 

 5. Liefdevol en machtig, 

 6. Drievuldig God, die één in wezen zijt.

 

Vg:     Ja, gezegend bent U, God onze Vader, 

    en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.

    Want Hij heeft zijn volk niet in de steek gelaten,

    maar gaat ons allen voor en vuurt ons aan.

    Hij is uw stem die ons hart verwarmt, 

    uw woord dat ons opwekt uit een doods bestaan.

    Wij bidden dat uw Geest zijn woorden vervult, 

    nu wij doen wat Hij ons opdroeg:

 

    Hij heeft op de avond voor zijn dood 

    zijn liefde voor ons bezegeld 

    met de tekenen van deze gaven, 

    toen Hij een brood nam, 

    de dankzegging daarover uitsprak,

    het brak en aan zijn leerlingen gaf  met de woorden:

    Neemt en eet, dit is mijn lichaam 

    dat voor u gegeven wordt, 

    doet dit tot mijn gedachtenis.

 

    Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker 

    sprak de dankzegging daarover uit 

    en gaf hem rond met de woorden: 

    Drinkt allen daaruit,

    deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed

    dat voor u en voor velen vergoten wordt 

    tot vergeving van zonden.

    Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, 

    tot mijn gedachtenis.

 

    Als wij dan eten van dit brood 

    en drinken uit deze beker

    verkondigen wij de dood van de Heer 

    totdat Hij komt.

 

Allen:    Zijn dood gedenken wij,

    zijn opstanding belijden wij,

    zijn toekomst verwachten wij.  

    Maranatha: Kom, Heer, kom!

 

Vg:     Wij zijn bij elkaar tot zijn gedachtenis

    en we komen met dit brood en deze beker tot U, o God.

    En we bidden U: Denk aan het offer van uw geliefde Zoon

    en aanvaard ons offer van lof en dank.

 

    Zend uw Geest en maak ons tot lichaam van Christus,

    verbonden met Hem en met elkaar, 

    als een volk van getuigen,

    een levende tegenspraak tegen alles op aarde

    wat moedeloos maakt en wanhopig.

    Verbonden met allen, 

    die wij voor uw aangezicht gedenken...,

    met allen, die ons zijn voorgegaan, 

    met wie ons lief waren en die we moesten verliezen...,

    met de heiligen van naam en de ontelbare vergetenen,

    heel uw mensenvolk, genodigd aan uw maaltijd.

 

    Want zo, wordt uw Naam gezegend, God onze Vader,

    hier en overal, nu en tot in lengte van dagen,

    door Jezus Christus, onze Heer, 

    die ons bijeen zal brengen in uw Rijk     waar wij om bidden met de woorden:

Onze Vader, die in de hemelen zijt, 

Uw naam worde geheiligd; 

Uw koninkrijk kome; 

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk, 

en de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid. Amen

 

Delen van brood en wijn

Onder het delen van brood en wijn speelt het orgel

 

Dankzegging

Vg:    Dankt de Heer, want Hij is vriendelijk 

            Want zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Halleluja

 

Allen:     Loof de Heer, mijn ziel. 

            En al wat in mij is, zijn heilige Naam.

            Loof de Heer, mijn ziel, 

            en vergeet niet één van zijn weldaden.

            Die al uw ongerechtigheden vergeeft, 

            die al uw gebreken geneest,

            die uw leven verlost van het graf, 

            die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. 

            Loof de Heer, mijn ziel

 

Vg:    Wij danken u, Hemelse vader, 

            Voor de gaven die we hebben ontvangen.

            En wij bidden U: Laat ons in de genade groeien 

            om vruchten te dragen van liefde en trouw, 

            van vrede en gerechtigheid. Door Christus, onze Heer. 

Allen:     Amen

 

Zingen: NL 89: 1 en 8  Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied

 

Zegen afgesloten met 3x Amen

Diensten

 • zondag 20 oktober - 9.30 uur

  voorganger: ds. T.T. Osinga - Franeker

  organist:      H. Jaasma

  koster:         J. v.d. Goot

   
 • zondag 27 oktober - 9.30 uu

  voorganger: ds. R. Praamsma

  organist:      K. Booy

  koster:         D. Spronk