Kerkdiensten

 Zondag 25 nov Laatste zondag van het kerkelijk jaar/ H.A. lopend

9.30 uur ds. F. de Hoop

 Collecte Diaconie - “de Schuilplaats” Sneek

 Kindernevendienst Karin Sijbranda

Zondag 2 dec 1e Advent m.m.v. jeugdkorps Trijeklank

9.30 uur ds. F. de Hoop

Collecte 1. Diaconie “Beautiful Kidz – Namibia

Collecte 2. Kerk

Kindernevendienst Mirjam Dudok/Marjan Jaarsma

 Zondag 9 dec

 9.30 uur ds. F. de Hoop

 Collecte PKN: Pastoraat

 Kindernevendienst Jeltje vd Hoek

 12.30-13.00 Sunday Half Hour

 

 Bij de diensten

 Zondag 25 nov is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We vieren het Heilig Avondmaal en staan stil bij diegenen die het afgelopen jaar overleden zijn. Zoals gebruikelijk zijn de nabestaanden voor deze dienst uitgenodigd. In deze dienst worden de namen genoemd van de gemeenteleden die overleden zijn en van hen die vanuit de Johannes de Doperkerk begraven zijn. Wij gedenken

 Hendrik Visser

 Overleden 7 december 2011 32 jaar

 Willem Stremler

 Overleden 23 december 2011 62 jaar

 Jan Haring Nauta

 Overleden 9 januari 2012 70 jaar

 Klaas Nieuwenhuis

 Overleden 18 januari 2012 94 jaar

 Jolanda Stoker

 Overleden 30 januari 2012 29 jaar

 Jan Nauta

 Overleden 28 april 2012 85 jaar

 Hannah van de Riet

 Geboren en overleden 6 mei 2012

 Jacob Visser

 Overleden 11 mei 2012 78 jaar

 Anna Haanstra-Kuiper

 Overleden 29 augustus 2012 92 jaar

 Regina Johanna van Netten Stornebrink

 Overleden 21 oktober 2012 68 jaar

 Ina Posthuma-Mandemaker

 Overleden 1 november 2012 93 jaar

  De dienst van zondag 2 december wordt via radio Súdwest uitgezonden. We vieren die zondag de 1e Advent i.s.m. jeugdkorps Trijeklank. Het Adventsproject volgt dit jaar vier profeten, die elk op hun manier vertellen hoe God dichtbij de mensen komt. Zondag 2 dec. staat Zacharia 14:4-9 centraal en zondag 9 dec. Maleachi 3:1-4. Die zondag is er ook weer een Sunday Half Hour in de kerk. De koffie en limonade staan klaar vanaf 12 uur.

 Avondmaalscollecte 25 november – Stichting “de Schuilplaats”

 De avondmaalscollecte is voor de Stichting “De Schuilplaats”in Sneek. Deze ondersteunt en begeleidt dak- en thuislozen en overige inwoners van de gemeente SudWestFryslân, die zich aan de rand van de samenleving bevinden. De Schuilplaats heeft een interkerkelijk karakter, het uitdragen van het Evangelie in woord en daad centraal staat. Vrijwilligers verzorgen twee maal per week voor zo’n 40 gasten een complete warme maaltijd. Daarnaast bieden zij ondersteuning in praktische zaken, zoals kleine klussen, invullen van formulieren, maar natuurlijk ook een arm om de schouder en een luisterend oor. Zij zoeken met elkaar naar een nieuwe toekomst. Dit werk is alleen mogelijk door donaties van particulieren, bedrijven en instellingen.

 Collecte Zondag 2 december

 Deze is bestemd voor Beautiful Kidz Namibia, een interkerkelijke organisatie die zich het lot aantrekt van kinderen in nood in Namibië. Zaterdag 1 dec. is wereld aids-dag. Vaak zijn juist kinderen de grootste slachtoffers van de rampzalige gevolgen van de HIV/AIDS epidemie. Velen hebben hun ouders verloren en groeien op onder ellendige omstandigheden. In een eigen dagverzorgingscentrum, in de achterstandswijk Katutura van de hoofdstad Windhoek, ontfermt een toegewijde staf zich over deze kinderen

 Collecte Zondag 9 december: Protestantse Kerk - Pastoraat

Als kerk vormen we een gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien. Het pastoraat is één van de manieren waarop we dat vorm geven. We proberen aandacht te hebben voor ouderen, zieken, of mensen in een moeilijke situatie zoals een echtscheiding of werkloosheid. Maar ook onderling zien we om naar elkaar, b.v. in de vele ontmoetingsmomenten zoals in een kerkdienst, bij het koffiedrinken, of in de gespreksgroepen waarin we samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. De Protestantse Kerk maakt hier materiaal voor, zodat we het omzien naar elkaar echt gestalte kunnen geven en een hechtere gemeenschap worden. Deze collecte is bestemd om trainingen, cursussen en ondersteunend materiaal voor het pastoraat mogelijk te maken. Omzien naar elkaar, daar maken we graag werk van.

 Sunday Hour

Op 4 november was er voor de eerste keer een Sunday Hour in het dorpshuis met het thema “Over de Streep” naar het gelijknamige programma van de KRO.

 Het was een indrukwekkende, goed bezochte dienst. We waren met 50 mensen waaronder veel jongeren . N.a.v. het leven van David gingen we over de streep als we een soortgelijke ervaring hadden gehad. We eindigden de samenkomst met het schrijven van positieve boodschappen op elkaars rug!

    

Sunday Half Hour

 Op 9 dec. is er weer een Sunday Half Hour in de kerk. Dit keer staat de achter-, achter- achterkleinzoon van David centraal.

  

Gezinsdienst 11 November

11 November is de dag dat mijn lichtje branden mag....’ was het thema van deze dienst. Iedereen die naar de dienst kwam, ontmoette op de stoep een zwerver die zat te bedelen. Groep 4 opende met de lichtkring, zij deden hun lichtje even uit met het volgende gedichtje:

 Graag hebben wij licht om ons heen.

 Licht maakt ons warm en blij.

 Vandaag willen wij denken aan mensen,

 die kil en koud zijn.

 Daarom doen wij voor even onze lichtjes uit.

 Met elkaar willen wij in deze viering zoeken

 naar het licht van de liefde dat nooit stopt,

 en mensen altijd verwarmen zal.

  

Door middel van een toneelstukje van groep 7/8 leerden we Sint Maarten als Marinus van Tours kennen, een bijzondere man! De kinderen scheurden de mantel van Maarten in tweeën.

 Na het gebed met groep 5/6 hebben we onze gebeden symbolisch op de mantel achter gelaten. Tijdens de dienst hebben we genoten van de lampionnen van groep 1,2 en 3 die met pianospel gezongen hebben: “Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht”.

 De collecte was in het kader van St Maarten deels voor de jeugdraad en deels voor Stichting SEWA. De opbrengst was € 190 euro, voor beide doelen dus € 95 euro. Bedankt voor uw bijdrage! Tijdens de collecte deelden de kinderen van groep 3 een lichtje uit met de tekst: ‘Dank U Heer dat U bij mij bent en dat U mij kent.’

 Er was voor iedereen een lichtje. In totaal zijn er 175 lichtjes uitgedeeld!!

 We danken God voor een warme en fijne gezinsdienst. Zijn jullie er de volgende keer weer?

  

Flits en Signaal

 Vrijdag 23 nov. is er weer Flits en vrijdag 30 nov. Signaal. Beide worden gehouden in de VHBS. Iedereen is van harte welkom om 19.30 uur.

 

Vanuit de kerkenraad – nieuwe ambtsdragers

De vorige keer konden we u met blijdschap melden dat Cor Bouma bereid is gevonden om het ambt van diaken op zich te nemen. Helaas zijn er op dit moment nog geen anderen bijgekomen. Wilt u mee blijven denken en bidden, zodat we mensen mogen vinden, die hun talenten in willen zetten voor de gemeente?

 

Bijdrage kerkblad.
Het is weer tijd voor de halfjaarlijkse bijdrage voor het kerkblad. Deze keer is er door omstandigheden helaas geen acceptgiro. Graag wel een vrijwillige bijdrage storten op bankrek.nr. 3288.01.216 tnv Prot.Gemeente Jutrijp-Hommerts, ov.v. "bijdrage kerkblad". Ter informatie : Een kerkblad kost de gemeente € 13,- en voor kerkbladen die per post verstuurd worden komt daar nog eens € 25,- aan verzendkosten bij. Alvast bedankt.
de penningmeester.

  

Een moment voor stilte en gebed
„Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren”. (Fil 4: 6-7)

 Het laatste moment van stilte en gebed van dit kalenderjaar is op 14 december. De kerk is dan weer open van 19.30-20.00 uur. We zijn stil, lezen een stukje uit de bijbel en er is gelegenheid voor gebed voor de gemeente en voor de wereld. U bent van harte uitgenodigd om een keer te komen.

 De eerstvolgende keer daarop is op 18 januari.

 Seniorenkring

Op 14 december houden we de laatste seniorenkring van dit jaar. Als vanouds om 9.30 uur in de pastorie. Dit keer bespreken we het eerste hoofdstuk uit het boekje ’12 artikelen over God’. U bent van harte welkom. Het boekje is verkrijgbaar via de dominee.

Najaars-Gemeenteavond – maandag 26 november

 U hebt het al op de bijgevoegde uitnodiging kunnen lezen. Het onderwerp van deze gemeenteavond is: Bijbellezen met Rembrandt. We bekijken op de beamer een aantal van Rembrandt’s Bijbelse schilderijen en lezen de bijbelverhalen die erbij horen.

 De lezing wordt verzorgd door ds. Hinke Post – Knol uit Dronrijp. U bent van harte uitgenodigd.


In memoriam – Regina Johanna van Netten-Stornebrink

Bolsward, 5 februari 1944 Sneek, 21 oktober 2012

 Op zondag 21 oktober is overleden Ginie van Netten-Stornebrink, Jeltewei 108. Innig geliefde vrouw van Eelke van Netten, lieve mama en lieve beppe.

 Ginie werd geboren in Bolsward. In 1967 trouwde ze met Eelke en kwamen ze te wonen aan de Hegemerdyk. Ze kregen twee kinderen, Sandra en Robert. Later verhuisden ze naar de Jeltewei. Er was geen warm water, geen douche en geen wc. Maar de deur stond altijd open, zoals vroeger ook bij haar thuis. Ginie was een gezelligheidsmens, actief in de buurtvereniging, bij de gym, koffiedrinken met een aantal buurvrouwen. Ruim 11 jaar is ze ziek geweest. Ze was een positieve vrouw, een vechter, met een enorme wilskracht. Ze liet haar verdriet niet snel zien. Ze wilde sterk zijn, niet opgeven, vooral niet vanwege haar kleinkinderen. Ginie werd kortgeleden weer opgenomen in het ziekenhuis en daar is ze gestorven. Ze is 68 jaar geworden.

 In de afscheidsdienst op 26 oktober lazen we Jesaja 49:15-16a over God als Moeder. We kunnen alleen maar in menselijke beelden over God denken en spreken. Maar God is veel meer. Mocht er op aarde een moeder zijn die haar kind vergeet, God niet. Hij is als een liefdevolle moeder, die nooít zijn kind vergeet. We hebben geluisterd naar muziek waar Ginie en Eelke zo van hielden. Na de dienst hebben we haar te ruste gelegd op de begraafplaats in Hommerts. We wensen haar man Eelke, Sandra en Douwe, Robert en Marijke en de kleinkinderen en ieder die haar mist Gods kracht en nabijheid toe.

 ds. Carolina Koops-Verdoes

 

Diensten

 • zondag 17 november - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         D. Spronk

  bijzonderheid: viering HA

   
 • zondag 24 november - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma

  bijzonderheid: Eeuwigheidszondag