Kerkdiensten

 Zondag 16 dec.

9.30 uur dhr. E. van Halsema

Collecte Fries kerkenwerk

Kinderkerk Jeltje vd Hoek/Henrita vd Hoek

Zondag 23 dec.

9.30 uur ds. F. de Hoop

Collecte Kerk

Kindernevendienst Bregtje van Vught

 

Maandag 24 dec. Kerstnachtdienst: “Kerst leeft”

20.00 uur ds. F. de Hoop

Collecte Evangelisatiecommissie

 

Dinsdag 25 dec. Eerste Kerstdag, m.m.v. Korps “Ere zij God”

Collecte Kerk in Actie: Kinderen in de knel

Kindernevendienst Marjan Jaarsma/Karin Sijbranda/Mirjam Dudok/ Tietsje Abma

Oppasdienst in het dorpshuis.

 

Zondag 30 dec.

9.30 uur ds. F. de Hoop

Collecte Diaconie

Kindernevendienst Bregtje van Vught

 

Maandag 31 dec. Oudejaarsavond

19.30 ds. F. de Hoop

collecte Kerk

 

Zondag 6 jan. 2013 Afscheid en bevestiging ambtsdragers

9.30 ds. F. de Hoop

Collecte 1. Diaconie 2. Kerk

Kindernevendienst Marjan Jaarsma

Koffiedrinken na de dienst


 Bij de diensten

Op zondag 16 dec. gaat dhr. E. van Halsema voor. Er is die zondag kinderkerk. Samen met Sefanja, één van de vier profeten die we in de weken van Advent volgen, vieren we feest. De profeet Micha is op 23 dec. aan de beurt. De tekst voor die zondag is: Micha 5: 1-4a.

De Kerstnachtdienst begint ook dit jaar om 20.00 uur. In het kader van het thema “Kerst leeft” is er een Kerststal en deelt Maria haar gedachten en gevoelens met ons. Op zondag 30 dec. lezen we Jes 61:10-62:3 en Lucas 2: 33-40. Oudejaarsavond is er gelegenheid om als gemeente samen het kalenderjaar af te sluiten. Op zondag 6 jan nemen we afscheid van twee ambtsdragers. Verdere bijzonderheden over deze dienst kunt u elders in de kerkblad lezen. Na afloop is koffiedrinken en kunnen we elkaar een goed nieuwjaar wensen.

 

Kerstcollecte

De Kerstcollecte is bestemd voor het werk van Kinderen in de Knel. Centraal staat het project Dwelling Places in Uganda centraal, een organisatie die straatkinderen opvangt in de hoofdstad Kampala. Hier leven duizenden kinderen zonder thuis. Ze komen uit de regio Karamoja, waar ze de onveiligheid, droogte en honger zijn ontvlucht. Nu zwerven ze dag in dag uit door de straten, op zoek naar eten. ’s Avonds slapen ze in portieken of leegstaande huizen. Dwelling Places biedt aan deze kinderen een thuis: een veilige plaats om te slapen, te eten en naar school te gaan. Uiteindelijk hoopt Dwelling Places de kinderen weer een thuis te geven bij hun eigen familie, als het kan in Karamoja.

Iedere gemeente wil juist tijdens de kerstdagen een plaats zijn waar mensen verbondenheid voelen en zich thuis weten. Die verbondenheid uit zich in ons geven om een ander die geen thuis heeft. Van harte aanbevolen!

 

Van de diaconie: Opbrengst collectes tot en met 2 december 2012

Collecte 7-11-2012 eigen middelen € 65,63

Collecte 18-11-2012 diaconaat Van schulden verlost € 123,02

Collecte 25-11-2012 St. de Schuilplaats Sneek € 237,77

Collecte 2-12-2012 Beautiful Kidz Namibia € 124,97Ook hebben wij weer een gift ontvangen van € 250,00. Hiervoor onze dank.

Kerstattenties 70-plussers

Ook dit jaar liggen er in de Kerstnachtdienst weer kerstattenties klaar voor onze 70-plus-gemeenteleden. U kunt een attentie uitzoeken en deze vóór 1 jan. bij het vermelde adres bezorgen. Het is de bedoeling dat het bezorgen van de kerstattentie vergezeld gaat van een bezoekje van een mede-gemeentelid. Wilt u daarom niet uw eigen boekje meenemen? Bij voorbaat dank!

Vanuit de kerkenraad

Er is de laatste maanden weer naarstig gezocht naar nieuwe ambtsdragers. Een nieuwe diaken is gevonden in de persoon van Cor Bouma, voor de overige vacatures zijn nog geen kandidaten. De bevestigingsdienst staat gepland op 6 januari a.s. Deze dienst is anders dan gebruikelijk omdat Cor Bouma pas in juni met zijn werk kan beginnen. Gerke Graven heeft aangeboden om nog tot die tijd diaken te blijven. In de dienst van 23 juni 2013 neemt Gerke Graven dan afscheid en zal Cor Bouma bevestigd worden. Zodoende nemen in de dienst van 6 januari alleen Jannie Gaastra en Els van Os afscheid.

Verder is de kerkenraad bezig met een nieuw beleidsplan. Omdat er veel verandert in de kerk en de maatschappij hebben we besloten om op 19 januari een “beleidsdag” te houden om als kerkenraad een gezamenlijke visie te ontwikkelen voor de langere termijn. Op die dag zullen we met elkaar in gesprek gaan over wat we geloven, wat voor kerk we nu zijn en wat voor kerk we willen zijn in de komende jaren. Dit alles onder leiding van onze gemeenteadviseur.


 • Het is de bedoeling om van daaruit in het voorjaar, in samenspraak met de gemeente, een beleidsplan te schrijven met speerpunten voor de komende jaren.
 • We hopen op een inspirerende dag!
 • Tenslotte: onze predikant is in januari een paar dagen weg vanwege nascholing.

Verslag Gemeenteavond

Maandag 26 november kwamen we bij elkaar in de kerk om te kijken en te luisteren naar: Rembrandt en de bijbel. Mw. Hinke Post-Knol uit Dronrijp vertelde aan de hand van schilderijen van Rembrandt diverse Bijbelverhalen. Je kunt het op veel manieren ervaren, iedereen bekijkt kunst op zijn manier en wat de één erin ziet, is voor de ander minder duidelijk. Toch herkenden we de verhalen en was het ontroerend om met Rembrandt de verhalen uit de Bijbel te “lezen”. als Rembrandt. Het was een fijne avond met een mooie opkomst van ongeveer 60 gemeenteleden.

 

Kinderkerk

Op 18 nov jl. hebben we het in de kinderkerk gehad over delen. Na het welkom was er het gebed: God, ik wil best wel delen

Als ik zo’n grote zak chips heb.

Maar in zo’n klein zakje zit niet zoveel.

God ik wil best wel samen spelen

Met al mijn auto’s ik heb er wel 50.

Maar van die riddertjes heb ik er maar 2

God, ik wil best wel geld geven

Als ik later een goede baan heb

Maar nu ben ik nog aan het sparen

God, ik wil best wel…. Of toch eigenlijk niet……

Helpt U mij alstublieft. Amen.

Na het zingen van een lied, luisterden we naar het verhaal van Jezus over een arme vrouw, die alles wat zij heeft in de offerkist gooit. Het lijkt alsof zij veel minder geeft dan anderen, maar het blijkt dat dit alles is wat ze heeft. De vrouw kan nu geen eten meer kopen, de andere mensen wel. We leerden dat je geven met je hart doet, niet omdat het moet.

Na het verhaal zochten we (chocolade)geld. Sommigen vonden maar 1 geldstuk, één iemand had wel 14 gevonden. Omdat dit natuurlijk niet eerlijk is, hebben we het geld daarna eerlijk verdeeld. We hebben ook nog piramide kaarten gemaakt.

Het was weer een gezellig uurtje. De eerstvolgende keer is op 16 dec. We hopen jullie allemaal weer te zien in het dorpshuis.

 

Flits en Signaal

Het seizoen van Flits en Signaal is in volle gang. Hier nog even de data voor december en januari. OP 21 dec. en 4 jan. is er geen Flits i.v.m. de vakantie. Op 11 januari beginnen we weer en op 25 jan. is er Sirkelslag Kids.

Op 14 dec. is er gewoon Signaal (bowlen) maar op 28 dec. houden we vakantie. Signaal begint weer op 18 jan en op 1 feb. is er Sirkelslag Youth.

 

Sunday Half Hour

Zondag 9 dec. was de kerk voor een uurtje een Hemelse Herberg. Onder het genot van zoete, bittere en zoute hapjes en een drankje genoten we van de gastvrijheid van de Hemelse Herbergier en dachten we na over de zoete, bittere en zoute momenten in het leven van David en onszelf. En als u zich afvraagt waarom zoute momenten? Zout wijst op trouw en op zuivering. Op trouw omdat in de Bijbel bij een maaltijd waar een verbond of vriendschap gesloten werd zout nooit ontbrak. Het “zoutverbond” gold voor eeuwig.

David was geen heilige, zijn leven kende vele misstappen en roerige tijden. Toch sluit God een verbond met hem en zijn nakomelingen:

In 2 Kron. 13:5 staat “U zou toch moeten weten dat de HEER, de God van Israël, het koningschap over Israël voor eeuwig aan David en zijn nakomelingen heeft gegeven, in een met zout bekrachtigd verbond.”

Zout wijst ook op zuivering: omdat Jezus, het achter- achterkleinkind van David ons zuivert van alle onreinheid en vuil door zijn dood en opstanding.

De eerstvolgende Sunday Half hour is 13 jan. Op 3 feb. is er weer een Sunday Hour.

sunday half hour

Bijdrage kerkblad.
Al in het vorige kerkblad vroegen we u om de halfjaarlijkse bijdrage voor het kerkblad. We schreven toen ook dat er door omstandigheden helaas geen acceptgiro beschikbaar was. Omdat het aantal bijdragen tot nu toe ver achterblijft bij het gewoonlijke, doen we nu nogmaals een oproep. U kunt uw bedrag storten op bankrek.nr. 3288.01.216 tnv Prot.Gemeente Jutrijp-Hommerts, ov.v. "bijdrage kerkblad". Ter informatie : Een kerkblad kost de gemeente € 13,- per jaar en voor kerkbladen die per post verstuurd worden komt daar nog eens € 25,- aan verzendkosten bij. Alvast bedankt.
de penningmeester.

Een moment voor stilte en gebed
„Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren”. (Fil 4: 6-7)

Het laatste moment van stilte en gebed van dit kalenderjaar is op 14 december. De kerk is dan weer open van 19.30-20.00 uur. We zijn stil, lezen een stukje uit de bijbel en er is gelegenheid voor gebed voor de gemeente en voor de wereld. U bent van harte uitgenodigd om een keer te komen.

De eerstvolgende keer daarop is op 18 januari.

 

Concert “Ere zij God”

Zondagmiddag 23 december om 4 uur geeft het korps “Ere zij God” haar jaarlijkse Kerstconcert. Dit maal in het Dorpshuis “Oan it Far”.

Naast bekende en onbekende kerstmuziek gespeeld door het korps, zal Marco Gietema hieraan meewerken. Allemaal van harte uitgenodigd!

 

Diensten

 • zondag 17 november - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         D. Spronk

  bijzonderheid: viering HA

   
 • zondag 24 november - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma

  bijzonderheid: Eeuwigheidszondag