Kerkdiensten

 

Zondag 3 feb. Zangdienst

 

9.30 uur ds. F. de Hoop i.s.m. de liturgiecommissie

 

CollecteKerk in Actie: Werelddiaconaat

 

Kindernevendienst Tietsje Abma

12.30 uur Sunday Hour m.m.v Leonie

Zondag 10 feb.Fryske tsjinst

9.30 uur ds. G. Hoekstra

 

CollecteMissionair werk & kerkgroei

 

KindernevendienstJeltje vd Hoek

 

Zondag 17 feb.

 

9.30 uur ds. F. de Hoop

 

Collecte40 dagen collecte

 

KindernevendienstMirjam Dudok

 

Bij de diensten
Met de vele verzoeken voor liederen die binnenkwamen heeft de liturgiecommissie haar best gedaan om een om een gevarieerde dienst samen te stellen op 3 feb. 10 feb. is er een Friese dienst, waarin ds. G. Hoekstra voorgaat. 17 feb. is de eerste zondag van de 40-dagentijd, die dit jaar op 13 feb. begint. Zes zondagen lang staat David centraal. De lezingen voor 17 feb. zijn 1 Sam. 16 en Hebr. 1: 1-9. Ook het 40-dagenproject voor de kindernevendienst gaat over David.


Op 3 feb. om 12.30 uur is is er weer Sunday Hour, met als thema dit keer:

 

Speciale gast is Leonie van den Berg ( www.leonie.nu) Leonie heeft eerder in één van onze diensten gezongen. Zoals bij iedere SH(H) proberen we vernieuwend en  interactief bezig te zijn. Ben je nog niet eerder geweest of ken je iemand die ook graag mee wilt komen, dan ben je van harte welkom om eens een Sunday Hour dienst te komen ervaren. De koffie staat klaar om 12.00 uur.

 

Water, bron van Leven – Collecte Werelddiaconaat, 3 feb. 2013

 

Mozambique is één van de armste landen ter wereld. De bevolking groeit erg snel en dat heeft gevolgen voor de hygiëne en volksgezondheid. Er is gebrek aan schoon water en daarom leren de studenten van de theologieopleiding in Ricatla niet alleen hoe ze een preek moeten schrijven, maar ook hoe ze een touwpomp kunnen installeren. Deze pompen zijn schoner en lichter in gebruik dan de huidige open putten. Eén waterpomp kost 250 euro. De lokale bevolking krijgt er ook een onderhoudstraining bij en met zo'n pomp hebben maar liefst 50 mensen toegang tot schoon drinkwater.

 

Help de nieuwe kerk in Wateringse Veld – Collecte 10 feb. 2013

 

Samenkomen in een kerkdienst doen de bewoners van de vinexwijk Wateringse Veld bij Den Haag pas anderhalf jaar. Daarvoor kwamen ze bij elkaar in het pand genaamd BOEI 90 voor bijvoorbeeld een koffieochtend, gespreksgroepen, een kinderclub of een cursus christelijk geloof voor tieners. Nu wordt gewerkt aan het vormen van een volwaardige protestantse gemeente. Boei 90 is één van de pioniersplekken van de Protestantse Kerk, i.s.m. de IZB. Deze collecte is bedoeld om pioniersplekken als BOEI 90 en andere missionaire activiteiten mogelijk te maken.

 

Collectes in de 40-dagen tijd.

 

Ook dit jaar doet de Diaconie mee met Kerk in Aktie. Het thema van dit jaar is: Nieuw leven. Deze keer lichten we collecte voor zondag 17 feb. toe en de spaardoosjes, die u bij de 40-dagenkalender hebt ontvangen. Over de verdere collectes kunt u in het volgende ringblad lezen.

 

Nieuw leven voor HIV/aidspatiënten in China – Collecte 17 feb. 2013.

 

Zending in China is verboden, maar de overheid kan niet om de jonge en levenslustige kerken heen. De regering heeft de kerk zelf om hulp gevraagd bij het bieden van maatschappelijke zorg. Vier kerken gaan in de provincie Yunnan zelfhulpgroepen opzetten voor hiv/aidspatiënten. Deze kerken zetten alles op alles om het tij te keren. Ondersteund door de provinciale Raad van Kerken in China heeft de kerk in Dali een programma opgezet voor hiv/aidspatiënten. Kerkleden zoeken patiënten op, geven voorlichting en bieden patiënten trainingen aan. Ook organiseert de kerk bijeenkomsten waar patiënten elkaar ontmoeten, elkaar steunen en waar ex-verslaafden vertellen dat het leven zonder drugs mogelijk is. De kerk is zo een veilige plek voor hiv/aidspatiënten waar ze bovendien geholpen worden om een nieuw leven op te bouwen. Behalve het sociaal-maatschappelijke aspect speelt ook het Evangelie een belangrijke rol in het werk van de kerken in Yunnan. Het christelijk geloof vult de leegte die veel verslaafden ervaren. Bovendien putten ze er kracht uit om hun verslavende gewoonte te doorbreken.

 

Spaardoosjes.

 

Tegelijkertijd met 40-dagenkalender ontvangt u het welbekende spaardoosje. Dit jaar willen we de opbrengst bestemmen voor de Voedselbank van onze gemeente. Helaas raakt de crisis meer en meer mensen. Er wordt veel gebruik gemaakt van de voedselbank. Uw gave is dan ook meer dan welkom. Maak van de bouwplaat een mooi spaardoosje en vul deze met uw bijdrage. De spaardoosjes kunnen vervolgens ingeleverd worden vanaf zondag 24 maart in de kerk of bij een diaken. Wij danken u bij voorbaat voor uw gaven.

 

Overzicht van de opbrengst van de collectes voor de diaconie in de afgelopen maand

 

25 dec. 2012 Kinderen in de Knel € 249,--

 

30 dec. 2012 eigen middelen € 101,90

 

6 jan. 2013 eigen middelen € 79,57

 

20 jan. 2013 Child’s Life € 121,22

 

Vanuit de kerkenraad

 

Hoe willen we dat onze PKN gemeente er over 10 jaar uit zal zien ? Dat was één van de gespreksonderwerpen waar we als kerkenraad op zaterdag 19 januari j.l, op de Noarderpleats te Smallebrugge over hebben gesproken. Doelstelling van de dag was : visie ontwikkelen, kernfuncties en speerpunten formuleren. Dit alles als input voor het nieuwe beleidsplan.

 

Onder leiding van Tineke Klei , gemeenteadviseur Dienstenorganisatie PKN brainstormden we o.a. de vraag wat onze wensdromen zijn van de PKN gemeente over 10 jaar.

 

We hebben te maken met een teruglopend ledental en daarnaast een jongere generatie die niet altijd duidelijk aangeeft hoe zij zich als kerk wil profileren. Kortom een heleboel vragen waar we als kerkenraad ook niet gelijk een antwoord op hebben. We zullen moeten gaan investeren in nieuwe dingen en daarnaast een keuze moeten maken welke zaken we noodgedwongen moeten stopzetten. We hebben in een hele prettige sfeer ons hierover beraden en er zijn een aantal ideeën geopperd waarmee, naar we hopen, de beleidscommissie verder kan.

 

Dit zal in de komende maanden gebeuren, waarna het behandeld zal worden in de kerkenraad en daarna worden voorgelegd aan de gemeente. U hoort hier vast meer over op de eerstvolgende gemeente-avond , welke gehouden zal worden op 22 april a.s. Noteert u alvast deze datum?

 

Er zijn daarnaast twee groothuisbezoeken gepland, één in Hommerts en één in Jutrijp, op 25 en 26 feb. Nadere gegevens en uitnodigingen hiervoor volgen nog.

 

Veertigdagen kalender

 

Binnenkort valt de 40-dagenkalender bij u in de bus. Dit keer niet door de liturgiecommissie samengesteld, maar besteld via de organisatie Tear. U kunt de kalender, met een spaardoosje om te sparen voor Kinderen in de Knel, rond Aswoensdag (13 feb.) verwachten. Mocht u zelf een bijdrage hebben voor in de 40-dagentijd, dan kunt u die inleveren bij de dominee (het liefst digitaal). Die gedichten, liederen of teksten verwerken we dan in de liturgie van de diensten in de 40-dagentijd.

 

Kinderleerhuis

 

Het kinderleerhuis voor de kinderen van groep 6 zit er alweer op. De bijeenkomsten voor groep 7 beginnen in maart. Nadere informatie volgt nog.

 

18 +

De eerstvolgende bijeenkomsten van de 18+ groep zijn op 18 februari en 4 maart om 20.30 uur in de pastorie.

 

Flits en Signaal

 

Na de Sirkelslag Kids op 25 jan. jl. komt Flits weer bij elkaar op 8. 23 feb. hebben we vakantie. Signaal doet mee aan Sirkelslag Youth op 1 feb. en daarna hebben we vakantie op 15 feb. 1 maart beginnen we dan weer. Iedereen is van harte welkom!

 

Seniorenkring

 

Op vrijdag 1 maart om 9.30 uur komt de seniorenkring weer bij elkaar in de pastorie. We bespreken hoofdstuk 3 uit het boekje 12 artikelen over God. De titel van dat hoofdstuk is: Heeft God de wereld geschapen? Iedereen is van harte welkom, ook als u eerst alleen eens wilt komen kijken. Het te bespreken artikel is te krijgen bij de dominee.

 

Een moment voor stilte en gebed
„Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren”. (Fil 4: 6-7)

 

Er is weer een moment van stilte en gebed is op 15 februari. De kerk is dan open van 19.30-20.00 uur. We zijn stil, lezen een stukje uit de bijbel en er is gelegenheid voor gebed voor de gemeente en voor de wereld. U bent van harte uitgenodigd!

 

De eerstvolgende keer daarop is op 15 maart.

 

In memoriam

 

Folkert Cnossen

 

1 september 1938 4 januari 2013

 

Op vrijdag 4 januari 2013 is zeer plotseling overleden Folkert Cnossen, gemeentelid en dorpsgenoot. Folkert Cnossen werd geboren en getogen in Hommerts. Hij leerde zijn vrouw Johanna Cnossen kennen, toen hij werkte aan de bouw van een huis voor haar ouders. Op 18 dec. 1963 traden ze in het huwelijk en al gauw werd hun dochter Neeltje Jeltje geboren. Na een verblijf van enkele jaren in Oppenhuizen verhuisde het gezin naar Jutrijp. Vele jaren werkte Folkert in het transportbedrijf, samen met zijn broer. Folkert Cnossen hield van paarden, en van de natuur. Na zijn pensionering trokken hij en zijn vrouw er vaak op uit, in binnen- en buitenland. Hij mocht graag een ommetje maken in het dorp, te voet of op de fiets en velen zullen zijn verschijning missen.

 

Op vrijdag 11 januari hebben we afscheid genomen van Folkert Cnossen en hem naar zijn laatste rustplaats gebracht. In de afscheidsdienst lazen we Gal 6: 2, Verdraagt elkanders moeilijkheden, zó zult gij de wet van Christus vervullen, en Psalm 23.

 

Wij wensen zijn vrouw Johanna en dochter Neeltje Gods nabijheid en troost toe in deze moeilijke tijd.

 

 

Diensten

 • zondag 17 november - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         D. Spronk

  bijzonderheid: viering HA

   
 • zondag 24 november - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma

  bijzonderheid: Eeuwigheidszondag