Zondag  16 dec          Tredde Advint Fryske Tsjinst

9.30 uur          ds. F. de Hoop

Collecte          Zending

Zondag 23 dec           Vierde Advent

11.00 uur        ds. A. Wiebenga, Sneek

Collecte                      Diaconie        

Maandag 24 dec       Kerstnachtdienst

            “Het Licht is geboren”

20.00 uur        ds. F. de Hoop

Collecte                      Syrische kinderen in Libanon

Dinsdag 25 dec          Eerste Kerstdag

            m.m.v het korps EZG

9.30 uur          ds. F. de Hoop

Collecte                      Diaconie

Zondag 30 dec           Fryske Tsjinst

9.30 uur          ds. C. Koops, Holysloot

Collecte                      Diaconie

Maandag 31 dec       Oudjaarsavond Vesper

19.30 uur        ds. F. de Hoop

Collecte                      Kerk

Zondag 6 jan  Pitstop  Vreugdevolle fonteinen

10.30 uur        de koffie staat klaar

11.00 uur        ds. F. de Hoop

Collecte                      Kerk

Bij de diensten

Op zondag 16 december is het alweer de derde zondag van Advent. In deze fryske tsjinst staan de woorden uit Lucas 1; 26-38 centraal. De vierde zondag van Advent ontvangen we als gastvoorganger ds. A. Wiebenga uit Sneek. Let op: deze dienst begint om 11.00 uur i.p.v. 9.30 uur zoals we gewend zijn. Het thema van de Kerstdienst is dit jaar: “Het Licht is geboren” en de dienst belooft een echt geboortefeest te worden. Veel liederen en veel cadeaus van en voor het Kerstkind. Op Eerste Kerstdag zingen we onze liederen onder begeleiding van het korps Ere zij God. Op zondag 30 december gaat ds. C. Koops uit Holysloot voor in een Friese dienst en de dag daarop op 31 december sluiten wij het jaar af met een vesper. Al jaren een mooie manier om terug te blikken op het afgelopen jaar en vol hoop en vreugde aan het nieuwe jaar te beginnen. De Pitstop van 6 januari staat in het teken van de 11 fonteinen in onze provincie. Zowel nu als in februari laten we ons inspireren door het water en de kunst om in materialen gevoelens uit te beelden. We hopen dat u met velen komt!

Bericht van de Zendingscommissie

De zendingscommissie vraagt uw aandacht voor het overmaken van een vrije bijdrage voor de zending. Dit jaar is het thema: Zending biedt kansen! Uw gift voor de zending geeft toekomst.

De vrije bijdrage die wij in 2018 ontvangen, verdelen wij over de volgende drie spaardoelen:

1) Stichting Kinderhulp Oeganda. Deze stichting helpt en ondersteunt (wees)kinderen door te zorgen voor huisvesting en het verwezenlijken van schoolruimtes. Voor 2018 is het plan om een echte lagere school te bouwen. Inmiddels is de school gebouwd, maar is er nog geld nodig voor de inrichting en leermiddelen. Informatie treft u aan op de website van de stichting en via Facebook. Deze stichting wordt gerund vanuit Lemmer, een prima initiatief uit onze eigen regio!

2) Ghana: Beroepsonderwijs voor straatmeisjes in Accra. In het opvangcentrum volgens jaarlijks zo’n honderd straatmeisjes (beroeps)onderwijs. Ook houdt de  organisatie zich onder andere bezig met medisch werk, voorlichting over hiv/aids en microkredieten.

3) Indonesië: Steun aan boeren op Zuid Sumatra. De christelijke kerk ontstond onder arme Javaanse transmigranten: vaak gedwongen verhuisden zij vanuit het overbevolkte Java naar een onontgonnen regio op Zuid Sumatra. De stichting Yabima biedt deze boeren technische ondersteuning, helpt hen spaar- en kredietgroepen op te zetten en leert hen om voor zichzelf op te komen.

Vanuit de giften tot nu toe kunnen wij per afzonderlijk doel al een bedrag van € 680,- overmaken.  Helpt u mee om dit bedrag te verhogen? U kunt uw gift storten op banknummer NL40 RABO 0328 8014 96 op naam van Zendingscommissie Jutrijp-Hommerts o.v.v Zending 2018.

Ook kunt u de zending via Kerk in Actie steunen door het inleveren van postzegels, kaarten, oude mobieltjes, cartridges, ‘oud’ en buitenlands geld. U kunt dit inleveren in de kerk, of bij Akke Wiersma, Jeltewei  92 te Hommerts. Uw steun voor de zending blijft nodig!

Nieuws van de kerkenraad

Ambtsdragers

Dit ringblad verschijnt vlak voor onze laatste kerkenraadsvergadering van dit kalenderjaar en tegen die tijd zal het ook duidelijk(er) zijn of er mensen bereid gevonden zijn om het stokje over te nemen van de ambtsdragers die afscheid nemen. Dat zijn er twee: Ysbrand de Jager neemt afscheid als diaken en Anjamarjan Kouwenhoven als ouderling met bijzondere opdracht. Zij was de afgelopen jaren onze scriba. We hopen en bidden dat er mensen zijn die in hun plaats mee willen doen in de kerkenraad. Bidt en zoekt u met ons mee?

Onze jongerenwerker

Rob is inmiddels al een poosje bezig en we zijn blij met hem. Verderop kunt u lezen waar hij zich op het moment op richt en we hopen dat zijn werk de gesprekken met jongeren op gang zal brengen, zodat we weten in welke richting we initiatieven kunnen ontplooien. We zien in elk geval uit naar het concert op zondagavond 16 december om 19.30 uur in de kerk. (zie ook bij “nieuws uit de ring”)

Kerstmarkt

En tenslotte: zoals u waarschijnlijk weet wordt er op zaterdagavond 15 december in het dorpshuis een kerstmarkt gehouden waar de verschillende verenigingen zich presenteren. Wij hebben besloten om ook mee te doen als protestantse gemeente. We zijn aanwezig met spulletjes om weg te geven en met muziek. En als u een christelijk dagboekje wilt voor 2019, dan kunt u dat daar ook kopen. We hopen velen van u daar te ontmoeten.

Rest mij nog u allen fijne Feestdagen te wensen, ook namens de kerkenraad,

Met een vriendelijke groet, Sybren Salverda

Van de kerkrentmeesters

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn inmiddels al weer in volle gang. Ook dit jaar maken we een eigen folder. In de maanden januari en februari hoort u van ons. We hopen dat u allemaal (weer) meedoet, ook met het oog op alle plannen voor het komende jaar.

Verder vindt u in dit Ringblad een brief met de vraag of u uw jaarlijkse bijdrage voor het Ringblad over wilt maken op onze rekening. Met de dringende vraag om er bij te vermelden dat het om een bijdrage voor het ringblad gaat. Staat dat er niet bij, dan is het voor onze penningmeester niet te herleiden waar het bedrag voor bestemd is. Bij voorbaat dank!

Namens de kerkrentmeesters, Klaas Kooistra.

Goeie dei,

Even twee mededelingen van mij: De eerste is voor jongeren en ouders die lid zijn van onze gemeente. Binnenkort krijgen jullie een brief in de bus met enkele vragen over hoe jullie de kerk ervaren en waar ruimte voor verbetering of nieuwe ideeën is. Ik ben erg benieuwd hoe jullie de kerk zien. In de weken na Kerst kom ik zoveel mogelijk zelf de antwoorden ophalen en even babbelen over wat er boven kwam borrelen. Het is mogelijk dat enkele gemeenteleden me bij dit ophalen even helpen. Let dus op die brievenbus! Dit is dé kans om mee te denken over hoe onze gemeente ook een plek voor jullie kan zijn. Mijn andere mededeling is: 16 december is er om 19:30 een adventsconcert/viering in de kerk van Hommerts. Een toffe band, waar ik zelf ook in mee mag spelen, is druk aan het repeteren op mooie nummers. Denk aan warmte, goede eigentijdse muziek, kerstsfeer en een goede boodschap. Na afloop kletsen we nog even na met een glühweintje. Iedereen is uitgenodigd, en jongeren in het bijzonder. Tip: voor een écht muzikale zondag, pik je eerst nog even de uitvoering van het korps EZG mee om 16:00 uur in het dorpshuis, snel even eten, en dan 19:30 in de kerk. Da’s een mooie zondag!

Rob Bergsma

Viering en Stiltewandeling Nijkleaster

Door ziekte kon de geplande viering en stiltewandeling in Nijkleaster in Jorwert in november niet doorgaan. Daarom hebben we een nieuwe datum geprikt: woensdagmorgen 30 januari sluiten wij ons aan bij de wekelijkse kleasterkuier in Jorwert. Wij vertrekken om 8.45 uur vanaf het parkeerterrein bij de kerk. Na een korte viering wandelen we ong. 5 km. (U kunt in de kerk blijven als u dat te ver is.) En we sluiten de ochtend af met een gezamenlijke lunch. Wil u zelf brood meenemen? Het plan is om tussen 12.30-13.00 uur weer terug te zijn in Hommerts. I.v.m. vervoer graag even doorgeven aan Els van Os of u meegaat: tel. 442274/ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Seniorenkring

De seniorenkring komt weer bij elkaar op vrijdagmiddag 25 januari om 13.30 uur in de pastorie. We bespreken dan weer een artikel van de hand van ds. Arie van der Veer. Wilt u mee doen, we zien u graag en het artikel dat we bespreken is bij de dominee op te vragen.

Kinderleerhuis

Het kinderleerhuis voor groep 6 begint in januari. De data zijn: 17 jan, 24 jan en 31 jan. De kinderen krijgen nog een persoonlijke uitnodiging via school, maar dan weet u het alvast. En natuurlijk zijn ook de kinderen die op een andere school zitten van harte welkom! Meer info en opgave bij de dominee: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel: 33 64 42

Collecten

16 december: De school van onze dromen (Zending)

Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten, die moeite hebben om een echt gezinsvervangend huis te zijn. Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs in Vynnyky had moeite met de minimale voorzieningen voor de kinderen: het eten was ongezond, de medische zorg was slecht, het personeel was onverschillig ten opzichte van de kinderen. Directrice Liliya Svystovych richtte daarom de School of our Dream Vynnyky op om deze kinderen betere kansen te geven. Deze school zet zich in om het speciaal onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders, voogden of verzorgers. Het personeel leert om te gaan met de sociale problemen en gedragsproblemen. Er is een uitwisseling met een school in Polen, die zich hier ook voor inzet. Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt tot een veilige, schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen.

23 december: Kinderen Kachin op de vlucht in Myanmar (Diaconie)

Ruim honderdduizend Kachin zijn op de vlucht geslagen vanwege gevechten tussen het leger en christelijke rebellen. Ze willen als etnische, christelijke minderheid erkend worden door de overheid van Myanmar. Hun dorpen zijn in brand gestoken. Duizenden vluchtelingen zitten klem in het oerwoud, onder wie meer dan 50 duizend kinderen, gehandicapten en zwangere vrouwen. Zij hebben ondersteuning nodig, onder andere in de vorm van medicijnen en voedsel. Al jaren is er een gewapende strijd aan de gang in Kachin, een regio in het noordoosten van Myanmar. Het Kachin Onafhankelijkheidsleger vecht hier met het Birmese overheidsleger. De voornamelijk christelijke Kachin zou zelfbeschikkingsrecht zijn toegezegd in 1948, wat nooit gestalte is gegeven. Bij het aan de macht komen van Aung Suu Kyi was er hoop dat dit wel zou gaan gebeuren, maar het tegendeel vond plaats, etnische conflicten laaiden juist op. Het bekendste drama momenteel in Myanmar betreft de Rohingya, die massaal naar Bangladesh vluchtten. Ook de Kachin zijn op de vlucht, naast 130.000 Kachin die al jaren in kampen verblijven zijn er recentelijk 6.800 Kachin verdreven uit hun leefomgeving. Zij bevinden zich veelal in het oerwoud en hebben medicijnen en voedsel nodig. Sommigen zijn vorig jaar door China teruggestuurd naar Myanmar, anderen hebben hun heil gezocht in de stad Myatkyina. Het gaat hier om een van de vele etnische conflicten in Myanmar, waar ook grondstoffen een rol in spelen. In de regio Kachin is namelijk jade en amber te vinden. Met deze collecte ondersteunen we de mensen met medicijnen en voedsel.

24 december: Licht voor syrische vluchtelingkinderen in Libanon(kerstnachtdienst)

De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in voornamelijk in buurlanden als Turkije. Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.

25 december: kerstcollecte: Kinderen in de knel

Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naaiatelier of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen is Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten.

Moment van stilte en gebed

Op vrijdag 21 december is er weer een moment van stilte en gebed in de kerk om 19.30 uur. De eerstvolgende keer daarna is op vrijdag 18 januari 2019.

 

Diensten

 • zondag 20 oktober - 9.30 uur

  voorganger: ds. T.T. Osinga - Franeker

  organist:      H. Jaasma

  koster:         J. v.d. Goot

   
 • zondag 27 oktober - 9.30 uu

  voorganger: ds. R. Praamsma

  organist:      K. Booy

  koster:         D. Spronk