Zondag 10 dec           Tweede Advent m.m.v. Trijeklank

9.30 uur           ds. F. de Hoop

Collecte           Kerk – Pastoraat – zie toelichting

Zondag 17 dec           Derde Advent, Fryske Tsjinst

9.30 uur           ds. T. Osinga, Oudemirdum

Collecte           Kerk

Zondag 24 dec           Vierde Advent

9.30 uur           ds. F. de Hoop

Collecte           Diaconie – Kinderhulp Oeganda         

Zondag 24 dec           Kerstnachtdienst

            Aanvang bij het dorpshuis om 19.30 uur

19.30 uur        ds. F. de Hoop

Collecte           Evangelisatiecommissie

Maandag 25 dec        Eerste Kerstdag m.m.v. Soli Deo Gloria

9.30 uur           ds. F. de Hoop

Kindernevendienst

Collecte           Diaconie – zie toelichting

Zondag 31 dec           Oudjaarsavond Vesper

19.30 uur         ds. F. de Hoop

Collecte           Kerk

Zondag 7 jan  Pitstop

10.30               de koffie staat klaar

11.00 uur         ds. F. de Hoop

Collecte           Kerk   

Bij de diensten

De zondagen voor Kerst zijn zondagen van verwachting en voorbereiding. In onze diensten komt dat tot uitdrukking door de verhalen rond de geboorte van Jezus te lezen en te horen hoe de profeten lang geleden spraken over Gods nieuwe wereld die komen gaat. En natuurlijk door het ontsteken van de Adventskaarsen: elke zondag één meer, omdat het Licht steeds sterker schijnt in de duisternis (Joh.1: 7). In de Bijbel is Johannes de Doper degene die de komst van de Messias aankondigt. Op de Tweede zondag van Advent lezen we over hem uit 1 Joh. 1: 19-28 en op de Vierde Zondag van Advent uit Matt.11: 2-10. Op de Derde Zondag van Advent is ds. T. Osinga onze gast. Hij zal voorgaan in een fryske tsjinst. De Vierde Zondag van Advent valt dit jaar op 24 december en dat betekent dat we diezelfde dag om 19.30 uur de Kerstnachtdienst vieren. Zie voor meer informatie hieronder. Op Eerste Kerstdag is er een vrolijke dienst m.m.v. Soli Deo Gloria. Er is dan ook kindernevendienst. Ook Oudjaarsdag valt dit jaar op zondag en daarom heeft de kerkenraad besloten om de ochtenddienst te laten vervallen en een vesperdienst te houden op zondagavond 31 december. Al een aantal jaren is de dienst op Oudjaarsavond voor een flink aantal gemeenteleden een mooie manier om het afgelopen kalenderjaar af te sluiten en het nieuwe jaar in te luiden en we hopen dat dat dit jaar weer het geval zal zijn. Tijdens de Eerste Pitstop van 2018 kunnen we elkaar dan folle lok en seine toewensen. Het thema is op dit moment nog niet bekend.


 

Kerstviering Van Haersma Buma Skoalle

De kerstviering van de VHB school is dit jaar in onze kerk! Op donderdagmiddag 21 december voert groep 8 een kerstspel op en kunnen we allemaal uit volle borst meezingen met de kerstliederen onder muzikale begeleiding van Hans Wempe. De viering is van 16.30-17.30 uur en alle kinderen, ouders, familieleden en belangstellenden zijn van harte welkom!   

Kerstnachtdienst: Kerst in beweging!

De kerstnachtdienst vieren we dit jaar in de vorm van een Kerstwandeling. Om 19.30 starten we bij het dorpshuis en via de school eindigen we in de kerk. Onderweg horen en zien we het Kerstverhaal en zingen we bekende Kerstliederen. Wilt u uw auto bij de kerk parkeren en niet voor het Dorpshuis? En neem ook een lichtje mee voor onderweg: een waxinelichtje in een glazen potje is prima! Zo wordt het vast een mooie dienst.

Flits

Vrijdag 17 november hebben we meegedaan aan Sirkelslag-kids.

We waren met z'n zessen.

Het thema van Sirkelslag was 'Geef hoop'. In het verhaal van Gideon zoeken de mensen naar hoop in de strijd tegen de Midjanieten. Wij gingen met Gideon mee op reis en ontdekten hoe God hoop gaf in deze moeilijke tijd. Dit deden we aan de hand van verschillende opdrachten, waarin uithoudingsvermogen, creativiteit, samenwerken, puzzelvaardigheid en enthousiasme nodig was!

Het was weer een geslaagde avond. Van de 240 deelnemers zijn wij op plek 152 geëindigd.

Sybren en Joan.

Nieuwe ambtsdrager

Heel blij zijn wij met het bericht dat mw. Annie Braaksma diaken wil worden! Geweldig dat zij zich op deze manier wil inzetten. Annie Braaksma zal worden bevestigd in de dienst van 14 jan. a.s.

Kiezen voor een kerk , of de kerk voor de kiezen..?

De kerkrentmeesters hebben een plan gemaakt voor de aanpak voor het kerkgebouw. Daarbij is ook een voorzet gedaan voor een verfrissende aanpak van het kerkelijk gemeente-zijn. Deze ideeën zijn gepresenteerd  op de gemeenteavond en op een speciale bijeenkomst voor de groep van  30–50 jaar. Op beide bijeenkomsten was men enthousiast over de plannen. Met gevolg dat de kerkenraad heeft besloten hierop verdere stappen te nemen. Een kerngroep heeft daarop een aantal werkgroepen uit gemeenteleden geformeerd, die verschillende taken  zullen uitwerken en invullen. Zo worden mogelijkheden voor een complete herinrichting van de kerk, maar ook voor het invullen van de diensten, nader onder de loep genomen. Er is daarnaast een werkgroep die zich buigt over het aanstellen van een kerkelijk werker. De eerste bijeenkomsten zijn inmiddels gepland.

De kerkrentmeesters

Beamsnoeiers en houtstokers  frege !

Krekt as yn it foarige nûmer wolle wy nochris freegje of’t der ek minsken  binne dy’t belang hawwe en meidwaan wolle as beam snoeier en beamseager. Oan ’t no ta rint it net sa hurd.  Op ‘e pôlle njonken de tsjerke yn ‘e Hommerts stean in soad beammen. Dizze meie allegearre wol omseage wurde.  Wy freegje leafhawwers fan stookhout, mar fansels ek oare snoeiers,  om ús der it kommende winterskoft by te helpen. As wy foar ein jannewaris neat hearre, pakke wy it oars oan.

Réwilligers kinne harren opjaan by ús foarsitter, Sjoerd Huitema. til. nr. 0515 442264

Collecten

10 dec. Kerk: pastoraat: daar zijn waar de schipper is.

Binnenvaartpredikanten Dirk Meijvogel en Louis Kruger vormen samen met tientallen vrijwilligers het pastoraal team voor 450 schippersfamilies die varen op de waterwegen van West-Europa. Voor deze varende gezinnen zijn er havenkerken en binnenvaartpredikanten. Binnenvaartpredikanten willen daar zijn waar de schipper is: in crisissituaties, bij ziekte, financiele zorgen, maar ook bij vragen over geloofsopvoeding en relatieproblematiek. De vrijwilligers hebben veel contact met de predikanten en kunnen signalen uit de schipperswereld snel doorgeven. De predikanten bezoeken de schippers op hun schepen. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor bijzondere vormen van pastoraat aan mensen die zich buiten het bereik van de plaatselijke gemeente bevinden, zoals pastoraat aan schippers maar ook bij voorbeeld luchthavenpastoraat.

24 dec. Diaconie: Stichting kinderhulp Oeganda

De Stichting Kinderhulp Oeganda helpt en ondersteunt kinderen en weeskinderen die (nog) niet in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te nemen en ook (nog) niet in staat zijn zichzelf te voorzien van huisvesting, levensonderhoud en scholing. Ook ondersteunt zij kinderen die wel in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te kunnen en willen nemen voor hun toekomst. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Dit kunnen initiatieven zijn op gebied van huisvesting, scholing, voeding, kleding en gezondheidszorg. De stichting initieert, stimuleert, activeert en coördineert activiteiten die hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houden.

24 dec. Kerstnachtdienst- Evangelisatiecommissie

25 dec. Diaconie:  Geloof, Hoop en Syrie.

In onze tijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht. De helft is kind, net als Jezus. Ook de helft van de vier miljoen Syriers die de bloedige oorlog in hun land ontvluchten, is kind. In de komende adventstijd staan wij stil bij Syrische kinderen in Libanon, Griekenland en Nederland die alles achter moesten laten en nu in grote onzekerheid en angst leven. Met kerst vragen we samen met EO Metterdaad, Dorcas en World Vision met de actie ‘Geloof, Hoop en Syrie ‘ specifiek aandacht voor Syrische vluchtelingen in Syrie zelf.

Permanente educatie: uitwisseling 8x8

Zoals u weet heb ik in november meegedaan aan een uitwisseling van 8 nederlandse predikanten en 8 hongaarse predikanten in het kader van de permanente educatie. In Roemenie wonen bijna 2 miljoen hongaren en iets minder dan de helft daarvan zijn gereformeerd (református). Vorig jaar was ds. Zsolt Fancsal bij mij op bezoek en maakte hij van nabij mee hoe wij hier kerk zijn en wat een predikant in Nederland doet. Nu was het mijn beurt om bij hem "in de keuken te kijken". Ik heb allerlei bijeenkomsten meegemaakt zoals bijbelstudies, catechese en jeugdbijeenkomsten. Op zaterdagmiddag werd er gedoopt (dus niet in de dienst, zoals dat bij ons het geval is. Er was dan ook alleen maar familie bij.) en na de doop werd de dominee en zijn gast uitgenodigd voor het doopfeest. Wij zijn weer vertrokken na het voorgerecht, maar het schijnt dat het feest nog de hele nacht doorgegaan is. Overigens waren de doopouders de volgende morgen wel weer in de kerk (!). Omdat er een groot tekort aan onderwijzers is, geeft Zsolt ook les op de lagere school in het dorp. Ook dat heb ik meegemaakt. Net als 2 begrafenissen. De afscheidsdienst wordt in Roemenie niet in de kerk gehouden, maar op het erf van het huis van de gestorvenen. Daarna trekt de stoet door het dorp naar het kerkhof. Pas als men de kist heeft laten zakken en volledig toegedekt is met aarde, vertrekken we weer naar huis. Maar niet voordat iedereen bij de uitgang van de begraafplaats een glaasje  huisgestookte jenever aangeboden gekregen heeft. Het moge uit dit korte verslag duidelijk zijn dat er grote verschillen bestaan tussen Nederland en Roemenie. Toch kwamen we bij de bespreking van onze ervaringen als predikant tot de conclusie dat we met veel gelijksoortige vragen worstelen: hoe breng je de blijde boodschap in een geseculariseerde cultuur, op een manier die relevant is? Hoe maak je keuzes als gemeente en als predikant? Hoe ga je om met krimp in de kerk en vergrijzing op het platteland? Moet je je als voorganger mengen in de discussie over sociale problemen als integratie, en zo ja: hoe dan? We weten welke vragen integratie in Nederland oproept, in Roemenie heeft het vooral te maken met de relatie tussen de verschillende bevolkingsgroepen in het land: de Roemenen, de Hongaren en de Roma (zigeuners). In het dorp van Zsolt wonen bijna 800 Roma en 600 Hongaren en de verhoudingen zijn gespannen. Al met al was het een tijd van vele indrukken, waarvan ik er hier maar een paar kon delen. Ds. Zsolt vroeg mij nog om iedereen de hartelijke groeten te doen. Hij denkt met veel plezier terug aan zijn bezoek aan ons vorig jaar. In februari is er nog een laatste dag waarop we als nederlandse collega's het project afsluiten.

Met een vriendelijke groet, ds. Froukje de Hoop

Seniorenkring

Op vrijdagmiddag 8 december is er weer een seniorenkring om 13.30 in de pastorie. Onderwerp van gesprek is een meditatie van ds. Arie van der Veer uit het blad Visie van de EO. Een kopie van het artikel is te krijgen bij de dominee. En ook hier geldt: iedereen is van harte welkom!

Kring Jonge gemeenteleden

We hebben voor 2018 drie bijeenkomsten gepland: 16 januari, 1 maart en 12 april. Op 16 januari gaan we in op de liturgie: wat doen we eigenlijk op zondagmorgen?  En vooral: waarom? Iedereen is van harte welkom, ook als je eerst alleen een keertje wilt komen kijken.

Kinderleerhuis

Het kinderleerhuis voor groep 6 begint in januari. De data zijn:18 jan, 25 jan en 1 feb. De kinderen krijgen nog een persoonlijke uitnodiging via school, maar dan weet u het alvast. En natuurlijk zijn ook de kinderen die op een andere school zitten van harte welkom! Meer info en opgave bij de dominee: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel: 33 64 42

Israëlreis

Na de informatiebijeenkomst van 5 november is er nu gelegenheid u in te schrijven voor de Israëlreis. Zie de achterkant van dit Ringblad voor meer informatie.

Moment van stilte en gebed

Op vrijdag15 december is er weer een moment van stilte en gebed in de kerk om 19.30 uur. De eerstvolgende keer daarna is op vrijdag 12 januari 2018

Diensten

 • zondag 31 mei - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         D. Spronk

  bijzonderheden: Pinksteren

  Diensten digitaal vanuit IJLST (zie Homepage)

   
 • zondag 7 juni - 10.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:       H. Jaasma

  koster:          J. v.d. Goot

  bijzonderheden: PIT-stop