Diaconie bestaat uit een aantal diakenen.
De diakenen zijn tevens ambtdrager en als zodanig lid van de kerkenraad. Elke diaken coördineert een deel van het diaconale werkveld.

Het dienstwerk van de diakenen
Het dienstwerk van de diakenen strekt tot de opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld.

Aan de diakenen is toevertrouwd:


- de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
- de dienst aan de tafel van de Heer, het avondmaal;
- het mede voorbereiden van de voorbeden;
- het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
- het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
- het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
- het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande;
- het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.


ANBI
Giften aan de diaconie vallen onder de ANBI regeling en zijn (onder voorwaarden) aftrekbaar van de belasting.
Informatie m.b.t. de ANBI regeling, de begroting en de laatste jaarrekening kunt u vinden op de website.

Aangezien onze gemeente vacant is, kunt u geen contact opnemen met de predikant. Wilt u wel een gesprek dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de kerkenraad of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


Als u een vraag hebt, graag wilt dat we voor u bidden, of gewoon eens een keertje wilt praten, dan kunt u altijd contact opnemen met onze predikant:

ds. , tel: , e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Het college van kerkrentmeesters zorgt er voor dat de financiële verplichtingen op tijd worden voldaan en dat de kerk, pastorie en de begraafplaatsen netjes worden onderhouden. Daarnaast is het college van kerkrentmeesters verantwoordelijk voor het bijhouden van registers, zoals het doopboek en de ledenadministratie.

Als actieve gemeente hebben wij jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan financiële verplichtingen. Een groot deel daarvan heeft betrekking op onze eigen gemeente en omvat bijvoorbeeld het traktement en bijkomende kosten van de predikant, het onderhoud van de kerk en pastorie en kosten van bijvoorbeeld jeugdwerk, vergaderingen, vergoedingen voor organisten en kosters, bloemen en het kerkblad. Daarnaast zijn er bovengemeentelijke uitgaven. Hieronder vallen bijvoorbeeld de afdrachten voor de centrale PKN organisatie in Utrecht, via het kerkrentmeesterlijk quotum en de solidariteitskas. Ook betaalt het college jaarlijks een vast bedrag aan ontwikkelingshulp projecten.

Om dit alles te kunnen bekostigen organiseert het college jaarlijks geldwervingsacties onder de leden. De actie kerkbalans is hiervan de belangrijkste. Verder zijn er ondermeer speciale collectes voor de kerk ter gelegenheid van bid en dankstond. Onze gemeente verkeert verder in de gelukkige omstandigheid dat een aantal mensen in het verleden veel bezittingen aan de kerk geschonken hebben. Met de opbrengsten van deze bezittingen in de vorm van rente en pacht kan een aanzienlijk deel van de jaarlijkse financiële verplichtingen worden betaald.

Het onderhoud van de kerk, pastorie en de begraafplaatsen heeft naast de financiële kant ook een organisatorische kant. Waar mogelijk worden meerjarige afspraken gemaakt met gespecialiseerde bedrijven voor restauratie werkzaamheden, schilderwerk en groenonderhoud. Ook zijn er meerjarige afspraken gemaakt met bedrijven voor het onderhoud van de kerkklok, het orgel, de verwarming en geluidsinstallatie. Omdat onze kerk een monument is kunnen wij bij de planning van het buiten onderhoud van de kerk gebruik maken van de jaarlijkse inspecties van de monumenten wacht en worden de kosten van het buitenonderhoud voor de helft gesubsidieerd vanuit het nationaal restauratie fonds.

Al met al heeft het college van kerkrentmeesters een hele klus. Gelukkig hoeft ze niet alle werk alleen te doen. Er zijn veel vrijwilligers die meehelpen: notabelen helpen bij de geldinzameling, kerkschoonmakers, kosters, preekvoorzieners en een beheerder om te helpen bij de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de begraafplaatsen. Een beschrijving van de activiteiten van het college van kerkrentmeester kan dan ook niet beter eindigen, dan met een hartelijk ‘dankjewel’ voor alle vrijwilligers die meehelpen aan onze taken.


leden kerkrentmeesters
1. Sjoerd Huitema voorzitter
2.  Klaas Kooistra secretaris
3. Annet Spronk penningmeester
4. Annet Spronk administratie
5. vacature algemeen


 

In onze gemeente zijn 2 wijken, nl. Hommerts en Jutrijp. Ook zijn er jeugdouderlingen, die de activiteiten voor de jeugd organiseren en begeleiden. Momenteel begeleidt onze jeugdwerker Rob Bergsma dit werk.
De wijkouderling is (naast de predikant) het aanspreekpunt voor de mensen in haar of zijn wijk.
 Verder bij ziekte of andere omstandigheden gaan wij bij de mensen op bezoek.
Met de andere kerkenraadsleden en de predikant dragen wij verantwoordelijkheid voor het “reilen en zeilen” van onze gemeente. Maar: dat is wel een gedeelde verantwoordelijkheid, want uiteindelijk geldt dat voor alle gemeenteleden!

Namens de ouderlingen

leden ouderlingen
1. Els van Os  Ouderling-Scriba
2. vacature  
3. vacature  
4. vacature  
   

Diensten

 • zondag 8 aug. 9.30 uur

  voorganger; mw. J. Hania - Sneek

  organist:      F. v.d. Hauw

  koster:         J. v.d. Goot

   
 • zondag 15 aug. 9.30 uur

  voorganger: pastor S. Draisma - Sneek

  organist;      H. Jaasma

  koser:          A. Nauta