Hommerts-Jutrijp, 31 december 2018

Welkom en mededelingen

 

Stilte

 

Zingen: Psalm 67: 1 en 3  God zij ons gunstig en genadig

 

Vg:            Heer, open mijn lippen

A:            En mijn mond zal zingen van uw eer.

Vg:            O God, kom mij te hulp

A:            Heer, haast u mij te helpen.

            Eer zij de heerlijkheid Gods:

            Vader, Zoon en Heilige Geest,

            zoals het was in het begin

            en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen

Vg:            Zegen de Heer

A:            De naam des Heren zij geprezen.

 

Zingen: Psalm 139: 1 en 6

 

Vg:            Dat deze avond heilig, goed en vol vrede mag zijn

            Laat ons één  van hart en ziel bidden

 

Stilte

 

Vg:            Laat uw genade op ons neerkomen,

            zoals ons avondgebed tot u opstijgt, o God.

A:            Om onze harten te reinigen

            en vrij te maken om u lof toe te zingen,

            nu en voor altijd. Amen

 

We lezen psalm 90 (uit: 150 psalmen vrij van Huub Oosterhuis)

 

Zingen: Lied 942    

 

We lezen Jesaja 42: 1-11

 

Stilte

 

Zingen: Lied 305   

We lezen Efeziers 5: 7-15  (BGT)

 

Stilte

 

Zingen: Lied 612

 

Vg:         Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond,

        vol van goedheid en waarheid,

A:         en wij hebben zijn grootheid gezien,

        de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

 

Wij lezen Openbaring 21: 9-11...22-26

 

Wij zingen: Lied 726 : 1, 3, 5 en 6 Allen: 1 en 6; Mannen: 3;  Vrouwen: 5

 

Gebed (Jaap Zijlstra uit: Inkeer)

 

Collecte

 

Slotlied: op de melodie van Gezang 416 LvdK   

Kom in mijn klein bestaan,

ga niet mijn deur voorbij.

Breng licht en warmte aan,

maak mij van doodsangst vrij.

Ontdooi mijn binnenkant,

mijn ingevroren geest

en schep een nieuw verband,

zodat mijn ziel geneest.

 

Kom in mijn kleine droom,

verbreed mijn horizon,

dat ik niet langer schroom

te zien naar mensen om.

Genees mijn angst voor pijn,

mijn vrees voor zelfverlies,

zodat ik mens kan zijn

en voor de minsten kies.

 

Kom in mijn klein geloof,

vernieuw mijn fantasie,

dat ik uw toekomst loof,

steeds nieuwe kansen zie,

zodat ik verder leef

voor vrede mettertijd

en mij uit handen geef

om Uw gerechtigheid.Zegen

 

Wij antwoorden op de zegen met het zingen van Liet 425 (z.o.z.)

Wy gean mei jo segen bliermoedich ús wegen,
jo wurd fan om-he-gen joech ús nije moed.
Hy dy’t ús behâld is, it ljocht fan ‘e wrâld is,
wol waar-mje wat kâld is mei syn leafde-gloed.
Wat Kristus ús learde is sied ta bekearing,
wy sied-zje_it op ierde en wachtsje_op wat komt.
En ûnder de hoede fan Him dy’t ús stjoerde
sill’ leafde en goedens aanst dije rûn-om.

Diensten

 • zondag 19 mei - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         D. Spronk

   
 • zondag 26 mei - 9.30 uur

  voorganger: ds. J. Bakker - Veenwouden

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma